пятница, 24 сентября 2010 г.

Районна програма розвитку позашкільної освіти до 2014 року


            СХВАЛЕНО
Розпорядження    голови
державної адміністрації
від _________ № ______
Районна програма
розвитку позашкільної освіти до 2014 року
(далі – Програма)
Загальні положення
Районна Програма розроблена на  виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”, обласної Програми розвитку позашкільної освіти до 2014 року та  з метою поліпшення стану позашкільної освіти, розширення мережі гуртків  у Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості, загальноосвітніх школах, створення умов для доступу до здобуття якісної позашкільної освіти учнівською молоддю.
У сучасних умовах значення позашкільної освіти для гармонійного фізичного та духовного розвитку особистості постійно зростає. Попит на освітні послуги позашкільного навчального закладу у різносторонньому вихованні та навчанні дітей, здобутті допрофесійної підготовки стає вагомішим і стимулює організацію діяльності на якісно новому рівні.
Сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальними, політичними та економічними перетвореннями.
Питання про подальший розвиток позашкільної освіти та підвищення рівня освітніх послуг, що надаються позашкільним навчальним закладом району,  потребує постійної уваги органів виконавчої влади усіх рівнів.
Упродовж попередніх років в районі  вдалося поліпшити стан позашкільної освіти, розширити мережу гуртків Центру позашкільної роботи і дитячої творчості. Проводилася робота щодо розвитку науково-технічного, художньо-естетичного, декоративно-прикладного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного напрямів позашкільної роботи, з розширення мережі гуртків, створення належних умов для навчання та виховання дітей, посилення соціального захисту вихованців, зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази позашкільного закладу, поліпшення їх кадрового забезпечення.
У 2008 році у штатний розпис Центру позашкільної роботи та дитячої творчості  введено посаду педагога – організатора.
У здобутті позашкільної освіти учні й молодь надають перевагу художньо-естетичному, науково-технічному та дослідницькому напрямам.
Усього гуртковою роботою на базі Центру позашкільної роботи і дитячої творчості  охоплено 420 дітей, що становить 14  відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку.
Активізовано роботу позашкільних навчальних закладів з обдарованими дітьми. З метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві. В позашкільному закладі проводяться конференції  та конкурс-захист науково-дослідницьких робіт школярів із Всеукраїнських та обласних експедицій «Історія міст і сіл», «Пізнай свою країну», «Моя Батьківщина - Україна»,  проводиться виставки декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, народної іграшки, конкурси малюнків, фотолюбителів, налагоджено роботу Воловецької філії МАН Закарпатського територіального відділення Малої академії наук України, керівництво якою здійснює Центр позашкільної роботи і дитячої творчості.
  Ефективним та якісним показником результативності діяльності гуртків та кожного окремого вихованця позашкільного навчального закладу, стимулом для розвитку та самоствердження учнів у середовищі однолітків є масові заходи. Вони сприяють задоволенню потреб учнів, вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації. Районні  масові заходи, які проводить позашкільний заклад та в яких приймає активну участь, відображають стан розвитку дитячої і юнацької творчості.
Мета та основні завдання
Програму спрямовано для забезпечення підвищення якості позашкільної освіти та її доступності для учнівської  молоді шляхом створення оптимальних умов і механізмів її сталого розвитку, посилення ролі позашкільної освіти у вихованні та розвитку особистості.
Мета програми полягає у модернізації позашкільної освіти шляхом її удосконалення, підтримки та розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.
Основними завданнями програми є:
удосконалення нормативно-правової бази, підвищення рівня науково-методичного забезпечення позашкільної роботи з молоддю;
визначення основних напрямів роботи з питань пошуку, виявлення і підтримки талановитої, обдарованої молоді;
розроблення нових шляхів і технологій інтеграції навчально-виховного процесу позашкільних навчальних закладів та інших складових структури освіти;
удосконалення роботи з дітьми та молоддю за такими суспільно значущими напрямами роботи, як науково-технічний, військово-патріотичний та соціально-реабілітаційний, художньо-естетичний;
створення умов і механізмів здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих позашкільним закладом в загальноосвітніх школах  району;
дослідження проблемних питань у вихованні молоді за сучасних соціальних умов суспільного життя;
піднесення статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників, які ведуть активну роботу з молоддю, а також вихованців позашкільних навчальних закладів з числа переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів, фестивалів, турнірів, змагань;
поглиблення міжнародного співробітництва у сфері позашкільної освіти та організації вільного часу молоді.
Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 1.

Координація і контроль за виконанням Програми
Координація і контроль за виконанням Програми покладаються на відділ освіти  райдержадміністрації  (додаток 2).

Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідні роки, коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Очікувані результати, ефективність виконання
Виконання Програми сприятиме:
поліпшенню стану позашкільної освіти в умовах удосконалення нормативно-правової бази;
створенню умов для подальшого розвитку позашкільної освіти;
упровадженню заходів щодо збереження та розширення мережі  гуртків Центру позашкільної роботи та дитячої творчості в тому числі у загальноосвітніх навчальних закладах;
зміцненню матеріально-технічної бази позашкільного  навчального закладу;
створенню системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільного  навчального закладу.
Додаток 2
до Програми

ПАСПОРТ
районної Програми розвитку позашкільної освіти до 2014 року
1. Ініціатор розроблення Програми – райдержадміністрація.
2. Підстава для розроблення Програми: постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”.
3. Розробник Програми: відділ освіти райдержадміністрації.
4. Відповідальний виконавець Програми: : відділ освіти райдержадміністрації
5. Учасники Програми: органи управління освітою, Центр позашкільної роботи та дитячої творчості.
6. Термін реалізації Програми: 2010 – 2014 роки (у п’ять етапів).
7. Фінансове забезпечення Програми: джерела не заборонені чинним законодавством.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:   усього  _____259000_____грн..