воскресенье, 23 октября 2011 г.

Реалізація проблемного питання Центру


Проблемне питання
«Створення умов для розвитку й самореалізації особистості в умовах використання нових педагогічних технологій»
Термін  реалізації  проблемного питання розрахований на період 2011-2013 роки і має 2 етапи реалізації.
І етап. Управлінські рішення
Оперативна нарада: «Особливості роботи педагогічного колективу над проблемним питанням  в поточному навчальному році».
Наради при директорові:
1.       Педагогічний аналіз результатів навчально-виховного процесу в ЦПРДТ  й шляхи вдосконалення його на основі впровадження наукових ідей ППД.
2.       1. Мета, зміст і основні напрями методичної роботи в Центрі  щодо реалізації проблемного питання.
3.       2. Удосконалення заняття гуртка  як засобу розвитку творчої особистості керівника гуртка і вихованця.
4.        Роль інтрнетпростору  у вирішенні науково-методичної проблеми ЦПРДТ.
5.       Роль організаційно –масової  роботи, участі у масових святах, конкурсах  у розвитку творчості керівників гуртків і вихованців.
6.       Аналіз проблемних питань у роботі з обдарованими дітьми.
7.        Використання новітніх технологій у виховній роботі ЦПРДТ.
Питання на розгляд  МО керівників гуртків:
І. Тематичні засідання: «Сучасне заняття гуртка – спільна творчість керівника  і вихованців»
2. Методична система роботи керівника гуртка.
3. Творчі  звіти керівників гуртків з використанням  нових педагогічних технологій.
4. Реалізація принципу особистісного підходу до вихованців в педагогічній діяльності керівника гуртка  (захист досвіду роботи).
5. Елементи новаторського підходу до організації навчальної діяльності вихованців  у системі роботи керівників гуртків
Питання для обговорення на педагогічних радах:
1.       Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі Центру позашкільної роботи.
2.       Творчий внесок керівників гуртків  естетичного циклу  у результативне вирішення даного питання.
3.       Компетентне використання інноваційних, авторських ідей, знахідок та надбань педагогів навчального закладу, їх практичне втілення у життя колективу Центру позашкільної роботи.
4.       Атестація  педагогічних працівників ЦПРДТ
5.       Формування профільних інтересів та професійної орієнтації вихованців  (презентація гуртків декоративно-прикладного мистецтва та конструювання і пошиття одягу «Мода і стиль»).

Методична робота з педагогічними кадрами:
1.       Вивчення творчого потенціалу керівників гуртків шляхом проведення анкетування.
(Анкета- тест «Вивчення  творчого  потенціалу керівника гуртка».
Анкета  «З яким настроєм я прийшов у новий навчальний рік»
Анкета «Керівник гуртка очима гуртківців»)
2. Проблемний науково-методичний семінар із теми «Соціально-педагогічні аспекти творчості»:
а) особливості розвитку та самореалізації особистості керівника гуртка та вихованця;
б) діагностична карта й аналіз результатів фрагментарного рівня розвитку особистості;
в) управління педагогічним розвитком особистості та самореалізації вихованця й педогога.
2. Дискусія «Творчий гуртківець.  Який він?».
3. Розробка анкет і тестів із виявлення умов розвитку й самореалізації особистості.
4. Семінар-практикум «Нетрадиційні прийоми розвитку здібностей учнів».
5. Ділова гра «Складання діагностичних карт творчої діяльності вихованців».
6. Круглий стіл «Педагогічне управління творчістю вихованців на заняттях гуртків».
Питання тематичного контролю:
1. Трансформація ідей ППД у практику роботи керівників гуртків.
2. Управління творчістю вихованців, учнів, слухачів  у процесі навчання.
3. Діагностика створення умов для розвитку й самореалізації особистості у процесі навчання та в організаційно-масовій роботі.
4. Розвиток логічного мислення й творчої уяви учнів у процесі занять на гуртках декоративно-прикладного мистецтва.
5. Педагогіка співробітництва й співпраці в системі педагогічної діяльності педагогів-позашкільників.
6. Формування творчої особистості вихованців  засобами учнівського врядування.
7. Підбиття підсумків роботи над навчальною проблемою на І етапі її реалізації.
8. Підсумкова конференція «Створення умов для розвитку й самореалізації особистості в умовах використання нових педагогічних технологій»

II етап реалізації проблемного питання
2012-2013 н.р.
І етап. Управлінські рішення
Оперативна нарада  «Використання нових педагогічних технологій  керівниками гуртків для підвищення знань і умінь учнів»
Наради при директорові:
1. Аналіз роботи педагогічного колективу над  проблемним питання.
2. Індивідуальний і диференційований підхід до організації самостійної творчої діяльності учнів, слухачів та вихованців  при використанні нових методик та ППД.
3. Створення соціально-психологічних умов розвитку творчості педагога та гуртківця.
4. Проектна діяльність учителів і учнів на заняттях гуртків.
5. Нестандартні заняття та їх роль у навчально-виховній роботі керівника гуртка.
Питання на розгляд МО керівників гуртків ЦПРДТ:
1. Роль керівника гуртка  у формуванні творчої активності й самостійності вихованців під час проведення гурткового заняття.
2. Творчі звіти керівників гуртків по  реалізації проблемного питання
4. Практичне заняття «Методи й прийоми створення на заняттях комп»ютерних гуртків  умов для розвитку та самореалізації особистості».
5. Практикум «Сформованість у керівника гуртка вмінь і навичок орієнтуватись у виборі необхідної наукової інформації».
6. Методичний ринг «Сучасний вихованець гуртка. Його портрет».
7. Коло ідей «Нові педагогічні технології в сучасному навчальному процесі».
Питання для обговорення на педагогічній  раді:
1. Використання інноваційних технологій у вихованні творчої особистості.
2. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, вихованців, слухачів  на основі впровадження елементів інтерактивного навчання.
3. Роль навчально-методичної підготовки й професійної майстерності керівників гуртків у створенні умов для розвитку та самореалізації особистості.
4. Основні напрями діяльності керівника керівника в роботі з учнями та їхніми батьками.
Методична робота з педагогічними кадрами:
1. Нетрадиційні прийоми організації колективної діяльності учнів на заняттях гуртка (з досвіду роботи  керівників гуртків).
3. Семінар «Співтворчість керівників гуртків, педагога-організатора, батьківської громадськості  у розвитку творчої особистості, самостійності дітей у процесі вивчення основ наук і позакласній роботі».
4. Прес-конференція «Реалізація принципу особистісного підходу при здійсненні контролю, організації самоконтролю й взаємоконтролю в навчальній діяльності учнів».
5. Збір і оформлення бліц-інформації на тему «Методи роботи керівника нуртка на занятті, спрямовані на формування особистості гуртківців».
6. Мозковий штурм «Які риси характеру особистості гуртківця ми виховуємо на занятті?».
7. Випуск методичного бюлетеня «Інноваційні технології в розвитку й самореалізації особистості».
Питання тематичного контролю:
1. Контролювання заняття гуртка на основі глибокого знання психологічних і вікових особливостей дитини.
2. Індивідуальний підхід до організації самостійної творчої діяльності учнів.
5. Особистісно орієнтований підхід у виховному процесі. Роль гурткової роботи в розвитку творчих здібностей дитини.
6. Упровадження елементів інтерактивного навчання на заняттях гуртків комп’ютерних технологій, «Юний математик», «Юний хімік».
 7. Педагогіка співпраці й проблеми демократизації життя учнівського колективу в ЦПРДТ.
• Підведення підсумків роботи над реалізацією проблемного питання  на другому етапі.
• Науково-практична конференція «Упровадження ідей оптимального управління творчістю педагогічних працівників та гуртківців  у ЦПРДТ й вдосконалення на цій основі ефективності занять гуртків з використанням новітніх технологій».


среда, 19 октября 2011 г.

Збірник програм для комп"ютерних гуртків позашкільних закладів (5-9 класи)

5-6 класи

Робота в комп'ютерних середовищах WINDOWS, DOS. Вивчення і робота в пакеті Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, базах даних Access), знайомство з комп'ютерною графікою.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сьогодні абсолютно очевидно, що майбутнє нації залежить від міри розвитку інформаційних технологій і їх впровадження в повсякденне життя. Комп'ютерні методи все ширше використовуються в самих різних областях людської діяльності, від управління роботою атомних електростанцій до контролю роботи магазина, банку і т.п. Підготовка кадрів для практично будь-яких сфер людської діяльності в сучасному суспільстві практично немислима без використання ефективних комп'ютерних технологій.
Звичайними стали такі поняття, як бази даних, локальні обчислювальні мережі, глобальні мережі передачі даних і електронна пошта, системи мультимедіа. Тому особливу увагу при навчанні школярів потрібно приділяти вивченню програм, якими їм доведеться користуватися в майбутній професійній діяльності. Величезний вплив на весь процес розвитку інформаційної індустрії надавала і надає корпорація MICROSOFT (США) – світовий лідер у виробництві програмного забезпечення. Лозунг, проголошений Біл Гейтсом, президентом корпорації - «Персональний комп'ютер в кожному будинку, на кожному робочому місці» стає реальністю в багатьох високорозвинений країнах світу. Розроблена декілька років тому концепція тісної інтеграції Windows - додатків (таких як MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS) на одній платформі MS Office дозволяє оптимальним образом вирішувати задачі електронного документообігу і організації баз даних. Учні отримують навички складання документів, таблиць, буклетів, самостійно створюють презентаційні фільми і рекламні ролики, створюють різні бази даних. Все це допоможе їм в подальшій професійній діяльності.

5 клас
Тематичний план

1 півріччя (36 годин).
Назва теми.
Кількість годин
Усього
Теорія
Практика
1
Правила техніки безпеки при роботі в комп'ютерному класі.
2 години
2 години.

2
Склад персонального комп'ютера. Поняття інформації. Властивості інформації. Робота з клавіатурою. Клавіатурний тренажер Babytape.
2 години
1 година
1 година
3
Інформатика. Історія розвитку обчислювальної техніки.
2 години
1 година
1 година
4
Обчислювальна система.
2 години
1 година
1 година
5
Кодування інформації.
2 години
1 година
1 година
6
Обробка інформації в комп'ютері.
2 години
1 година
1 година
7
Поняття про операційну систему.
2 години
1 година
1 година
8
Основи роботи з Windows. Оформлення Windows. Настройка робочого столу. Вибір команд з Головного меню. Стандартні програми Windows(БЛОKHOT і Калькулятор).
2 години
1 година
1 година
9
Елементи управління Windows. Діалогові вікна. Елементи управління в діалогових вікнах. Введення і редагування тексту в редакторі Блокнот. Ведення щоденника за допомогою програми Блокнот.
2 години
1 година
1 година
10
Складні обчислення в програмі Калькулятор. Управління Калькулятором.
2 години
1 година
1 година
11
Файлова структура Windows. Навігація по файловій структурі. Види структур даних. Каталоги диска і папки Windows. Пошук інформації в Windows. Відкриття документів.
2 години
1 година
1 година
12
Основні операції з файлами і папками. Створення нових об'єктів.
2 години
1 година
1 година
13
Форматування тексту. Текстовий процесор WordPad.
4 години
2 години
2 години
14
Основи роботи з графічним редактором Paint.
6 годин
2 години
4 години
15
Робота з об'єктами.
2 години
1 година
1 година
Усього:
36 годин
18 годин
18 години

2 півріччя (44 години)
Назва теми.
Кількість годин
Усього
Теорія
Практика
1
Створення і редагування текстових документів.
2 години
1 година
1 година
2
Текстовий процесор Word 9x.
6 годин
2 години
4 години
3
Робота з абзацами тексту.
4 години
2 години
2 години
4
Автоматизація форматування. Стилі. Вставка малюнків і символів.
4 години
2 години
2 години
5
Робота зі списками.
4 години
2 години
2 години
6
Створення таблиць.
18 годин
6 годин
12 годин
7
Форматування документів складної структури.
6 годин
2 години
4 години
Усього:
44 години
17 годин
37 годин

Основний зміст програми п'ятого класу
1 півріччя

1.Техніка        безпеки.
Техніка безпеки при роботі в комп'ютерному класі. Санітарно-гігієнічні вимоги при роботі на ПК.
2 години.
2.   Склад персонального комп'ютера. Поняття інформації. Властивості інформації. Робота з клавіатурою. Клавіатурний тренажер         Babytape.
Вивчення складу комп'ютера (клавіатура, монітор, системний блок, мишка). Носії інформації на магнітних і лазерних дисках. Види принтерів (виведення інформації на друк). Форми подачі та засоби зберігання і передачі інформації. Інформація аналогова і цифрова. Структура клавіатури. Регістрові клавіші і клавіші редагування. Робота з клавіатурним тренажером.
2 години
3.   Інформатика. Історія розвитку обчислювальної       техніки.
Типи, покоління обчислювальної техніки. Застосування обчислювальної техніки. Історія розвитку інформатики. Робота з клавіатурним тренажером.
2 години
4.   Обчислювальна  система.
Процесор. Системна плата. Пам'ять комп'ютера. Основні пристрої введення виведення інформації. Інші пристрої введення - виведення інформації. Основні характеристики і принципи роботи комп'ютера. Оперативна пам'ять комп'ютера. Регенерація оперативної пам'яті, пам'ять на магнітних дисках. Диски фізичні і логічні.
2 години

5. Кодування інформації.
Зберігання цифрової інформації. Біт. Від бітів до байтів. Кодування текстової інформації байтами. Стандартне кодування
ASCII. Кодування інформації. Кодування колірної графічної інформації.
2 години
6. Обробка інформації в      комп'ютері.
Обробка інформації. Програми і дані. Двійкова система числення. Прискорення робот процесора. Кешированіє пам'яті. Підвищення тактової частоти і розрядності процесора. Покоління процесорів
Intel.
2 години
7. Поняття про операційну систему.
Призначення операційної системи. Види операційних систем. Програми - оболонки. Графічні оболонки. Історія розвитку операційної системи.
2 години
8. Основи роботи   у Windows. Оформлення Windows.
 Настройка робочого столу. Вибір команди з Головного меню. Стандартні програми Windows(Блокнот і Калькулятор). Вибір фонового визерунку і фонового малюнка робочого столу. Оформлення елементів вікон і робочого столу. Настройка заставки екрану. Теми робочого столу. Настройка покажчика миші і звукового оформлення Windows. Створення текстового документа в програмі Блокнот. Збереження документа. Використання смуг прокрутки. Прості обчислення в програмі Калькулятор.
2 години
9. Елемент управління Windows. Діалогові вікна. Елементи управління в діалогових вікнах. Введення і редагування тексту в редакторі Блокнот. Ведення щоденника за допомогою програми       Блокнот.
Основні   джерела   діалогових   вікон.    Розміщення   вікон   на   екрані.   Згортання   і розгорнення   вікон.   Командні   кнопки.   Закриття   вікна.   Перемикання   між вікнами. Розміщення вікон за допомогою панелі задач. Вибір фрагмента текста в документах. Копіювання, виріз і вставка тексту. Робота з блоками тексту.
2 години
10. Складні обчислення в програмі Калькулятор. Управління Калькулятором.
Робота в різних системах числення. Статистика в програмі Калькулятор. Режим роботи калькулятора (інженерний і звичайний). Використання пам'яті. Ініціалізація Калькулятора. Правила логічної арифметики.
2 години
11. Файлова структура Windows. Навігація по файловій структурі. Види структур даних.
Каталоги диска і папки
Windows. Пошук інформації в Windows. Відкриття документів.
Що таке файл? Методи навігації по файловій структурі: програма Провідник, система вікон «Мій комп'ютер»,
Windows commander. Перегляд файлової структури. Лінійна структура (вектор даних), таблична структура (матриця даних), ієрархічна структура (дерево даних). Методи відображення файлів. Пошук файлів. Способи відкриття документів. Імена файлів і папок.
2 години
12. Основні операції з файлами і папками. Створення нових об'єктів.
Створення нової папки, створення ярлика, об'єкта (перетягання і за допомогою майстра). Перемикання між вікнами папок переміщення і копіювання об'єктів. Швидкий перегляд документа. Групові операції. Перегляд прихованих і системних файлів. Основні операції з файлами і папками. Створення нових об'єктів.
2 години
13. Форматування тексту. Текстовий процесор  WordPad.
Структура і стиль документа. Введення і завантаження тексту. Кошти автоматизації редагування. Друк тексту. Програмні засоби для роботи. Геометрія друкарської сторінки. Оформлення абзацу або заголовка.
4 години
14. Основи роботи з графічним редактором        Paint.
Інструменти малювання. Створення стандартних фігур. Залиття областей. Виконання написів. Перетворення зображення (зміна масштабу перегляду, зміна розміру малюнка). Операції з кольором.
6 годин
15. Робота з   об'єктами.
Вибір фрагмента зображення. Монтаж малюнка з об'єктів. Вставка графічного об'єкта в текстовий документ.
2 години

2 півріччя

1. Створення і редагування текстових      документів.
Засоби роботи з текстовими документами. Введення, редагування і форматування. Текстові редактори і текстові процесори.
2 години
2. Текстовий процесор Word          9x.
Вікно програми
Word. Методи представлення документів. Робота з декількома документами. Введення і редагування тексту. Робота з фрагментами тексту. Засоби пошуку і заміни. Визначення вигляду і зображення шрифту.
6 годин
3. Робота з абзацами            тексту.
Вирівнювання абзаців. Форматування абзаців. Форматування за допомогою лінійки.
4 години
4. Автоматизація форматування. Стилі. Вставка малюнків і символів.
Створення стилю. Створення стилю за зразком. Зміна стилю. Розробка нового стилю. Вставка малюнків і символів.
4 години
5. Робота зі    списками.
Маркіровані і нумеровані списки. Перетворення тексту в список. Оформлення тексту в декілька стовпців.
4 години
6. Створення таблиць.
Робота з майстром таблиць. Переміщення і виділення в таблицях. Вставка і видалення стовпців, рядків і осередків. Зміна ширини стовпців і висоти рядка. Зміна відстані між стовпцями. Переміщення та копіювання рядків, стовпців і осередків. Розділення таблиць на частині. Форматування тексту в таблиці. Розділ і об'єднання осередків. Обрамлення осередків. Сортувалка. Нумерація осередків. Обчислення в таблицях. Табуляція в таблицях.
18 годин
7. Форматування документів складної     структури.
Створення форм і блокнотів. Покажчики і зміст. Робота з планом документа. Перевірка правопису. Автозаміна. Створення шаблонів.
6 годин
6 клас

Тематичний план

1 півріччя (36 годин).
Назва теми.
Кількість годин
Усього
Теорія
Практика
1
Правила техніка безпеки при роботі в комп'ютерному класі.
2 години
2 години.

2
Робота з базами даних.
6 годин
4 години
2 години
3
СУБД Access 9x.
2 години
1 година
1 година
4
Таблиці. Створення таблиць.
6 годин
2 години
4 години
5
Запити.
6 годин
2 години
4 години
6
Форми.
6 годин
2 години
4 години
7
Звіти.
4 години
2 години
2 години
8
Лабораторний практикум.
4 години
2 години
2 години
Усього:
36 годин
17 годин
19 години

2 півріччя (44 години)

Назва теми.
Кількість годин
Усього
Теорія
Практика
1
Робота з електронними таблицями.
4 години
2 години
2 години
2
Електронні таблиці EXCEL.
6 годин
2 години
4 години
3
Робота з формулами і функціями.
8 годин
4 години
4 години
4
Робота з декількома робочими листами.
6 годин
2 години
4 години
5
Сортувалка і фільтрація даних.
6 годин
2 години
4 години
6
Створення діаграм.
6 годин
2 години
4 години
7
Друк готового документа.
4 години
2 години
2 години
8
Лабораторний практикум.
4 години
2 години
2 години
Усього:
44 години
18 годин
36 годин

Основний зміст програми шостого класу
1 півріччя

І .Техніка безпеки.
Техніка безпеки при роботі в комп'ютерному класі. Санітарно-гігієнічні вимоги при роботі на ПК.
2 години
2. Робота з базами даних.
Бази даних. Прості бази даних. Структура бази даних. Властивості полів. Типи полів. Пов'язані таблиці. Поля унікальні і ключові.
6 годин
3. СУБД Access 9х.
Об'єкти
Access 9x. Режими роботи з Access 9x.
2 години
4. Таблиці. Створення         таблиць.
Особливості таблиць баз даних. Надійність і безпека баз даних. Спільне
використання даних. Прийоми роботи з таблицями баз даних. Створення зв'язків між таблицями.
6 годин
5.Запити.
Запити на вибірку. Вибір базових таблиць для запиту. Заповнення бланка запиту за зразком. Запити з параметром. Обчислення в запитах. Підсумкові запити. Запити на зміну.
6 годин
6. Форми.
Навіщо потрібні форми? Створення форм. Автоформи. Створення форми за допомогою Майстра. Структура форм. Розділи форми. Створення написів. Створення і редагування пов'язаних полів. Інші елементи управління форми.
6 годин
7. Звіти.
Автозвіти. Структура звіту.
4 години
8. Лабораторний практикум.
Створення баз даних для особистого і ділового застосування.
4 години
2 півріччя

1. Робота з електронними таблицями.
Табличне представлення даних. Основні і похідні дані. Електронні таблиці. Аналізи і прогнози.
4 години
2. Електронні таблиці EXCEL.
Структура документа
EXCEL. Вміст осередків. Введення інформації на робочий лист. Вибір осередків. Операції з осередками.
6 годин
3. Робота з формулами і функціями.
Створення і використання простих формул. Автоматизація введення даних. Абсолютні і відносні адреси осередків. Складні формули і стандартні функції. Майстер функцій.
8 годин
4. Робота з декількома робочими листами.
Спільне використання декількох робочих листів. Поняття трьохмірного діапазону.
6 годин
5. Сортувалка і фільтрація даних.
Сортувалка по зростанню. Сортувалка по убуванню. Фільтрація по умові.
б годин
6. Створення діаграм.
Побудова діаграм. Побудова графіків. Майстер діаграм.
6 годин
7. Друк готового документа.
Настройка параметрів друку. Завдання області друку. Розбиття робочого листа на друкарські сторінки.
4 години
8. Лабораторний практикум.
Виконання лабораторних робіт по вивченому матеріалу.
4 години

7 клас
Вивчення мови програмування Паскаль
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До сьомого класу хлоп'ята вже вивчили одну з мов програмування Бейсик. Повністю познайомилися вони і з основними призначеними для користувача програмами, навчилися працювати в офісному пакеті програм, знайомі з різними операційними системами. Тепер сміливо можна приступити до вивчення ще однієї мови програмування - Паскаль.
Алгоритмічна мова високого рівня Паскаль була розроблена у кінці 60-х років профе­сором П. Віртом (Цюріхська вища технічна школа). Мова отримала свою назву у честь французького математика та філософа Блеза Паскаля. Створена спеціально для навчання програмуванню мова оказалася надзвичайно вдалою і відразу ж привернула увагу фахівців. На протязі невеликого часу мова Паскаль отримала широку популярність в усьому світі, сьогодні вона реалізована практично на всіх обчислювальних машинах від  мікро ЕОМ до суперЕОМ.
До основних достоїнств мови Паскаль слідує віднести: гнучкість та надійність;
простоту та якість конструкцій, можливість достатньо повного контролю правильності
програми як на етапі компіляції, так і у час виконування, наявність набору структурних
типів даних: масивів, записів з варіантами множин, файлів, можливість побудування нових типів даних та багато інших.
Тематичний план


1 півріччя (36 годин)
Назва теми.
Кількість годин
Усього
Теорія
Практика
1
Правила техніки безпеки при роботі в комп'ютерному класі.
2 години
2 години.

2
Введення в програмування.
2 години
2 години

3
Зберігання даних. Побудова програм.
2 години
1 година
1 година
4
Арифметичні операції. Математичні функції.
2 години
1 година
1 година
5
Програма як спосіб маніпуляції даними. Поняття оператора.
2 години
1 година
1 година
6
Керування порядком виконання програми.
8 годин
4 години
4 години
7
Поняття про цикл. Оператори циклу.
8 годин
4 години
4 години
8
Поняття масиву. Використання циклів при роботі з масивами.
10 годин
4 години
6 годин

Усього:
36 годин
19 годин
17 годин

2 півріччя (44 години)

Назва теми
Кількість годин
Усього
Теорія
Практика
1
Обробка символів і рядків.
6 годин
2 години
4 години
2
Операції, що повторюються. Підпрограми. Процедури і функції.
8 годин
4 години
4 години
3
Модулі. Структура модулів.
4 години
2 години
2 години
4
Графіка в мові Паскаль. Модуль GRAPH.
2 години
1 година
1 година
5
Малювання графічних примітивів і фігур.
8 годин
4 години
4 години
6
Керування кольорами і шаблонами залиття (заповнення).
4 години
2 години
2 годин
7
Робота з текстом в графічному режимі.
6 годин
2 години
4 години
8
Лабораторний практикум.
6 годин
2 години
4 години
Усього:
44 години
19 годин
25 годин


Основний зміст програми сьомого класу
1 півріччя

1.Техніка безпеки.
Техніка безпеки при роботі в комп'ютерному класі. Санітарно-гігієнічні вимоги при роботі на ПК.
2 години
2.   Введення в програмування.
Що таке програма? Інструменти програмування. Мови програмування. Класи мов програмування високо рівня. Історія виникнення мови Паскаль.
2 години
3.   Зберігання даних. Побудова програм.

Алфавіт мови і зарезервовані слова. Загальна структура програм. Прості типи мови (цілочислові типи, дійсні числа, логічний, символьний, рядковий і адресний типи). Складні типи мови. Константи і змінні.
2 години
4. Арифметичні операції. Математичні функції.
Правила записів виразів в мові Паскаль. Програмування математичних формул.
2 години
5. Програма як засіб маніпуляції даними. Поняття оператора.
Простій і складовий оператор. Оператор привласнення. Виведення результатів на екран, ввод даних.
2 години
6. Керування порядком виконання програми.
Умовний оператор
(IF ... THEN ... ELSE). Оператор безумовного переходу GOTO. Оператор варіанта CASE.
8 годин
7. Поняття про цикл. Оператори циклу.
Оператор    циклу    з    предумовою    (
WHILE).    Оператор    циклу    з    посту мовою (REPEAT...UNTIL). Оператор циклу з параметром (FOR...DO).
8 годин
8. Поняття масиву. Використання циклів при роботі з масивами.
Одномірні масиви. Двовимірні масиви. Правило вкладення операторів.
10 годин
2 півріччя

1. Обробка символів і рядків.
Символьний і рядковий типи
(CHAR і STRING). Операції над символами. Операції над рядками (редагування рядків, перетворення рядків).
6 годин
2. Операції, що повторюються.  Підпрограми. Процедури і функції.
Передача   параметрів.    Оголошення   підпрограм.   Виклик   процедур   і    функцій. Процедури і функції як параметри.
8 годин
3. Модулі. Структура модулів.
Особливості роботи з модулями. Система бібліотечних модулів мови.
4 години
4. Графіка в мові Паскаль. Модуль GRAPH.
Керування  графічними  режимами.   Ініціалізація   і   закриття  графіки.   Очищення екрана. Управління режимом виведення відрізків на екран. Система координат.
2 години
5. Малювання графічних примітивів і фігур. Лінії і їх стилі. Коефіцієнт стиснення зображення. Кола, еліпси і дуги. Побудова прямокутників і ламаних.
8 годин
6. Керування кольорами і шаблонами залиття (заповнення). Трохи про кольори. Завдання типу залиття. Залиття областей зображення. Опит і установка кольорів пера і фону. Керування палітрою.
10 годин
7. Робота з текстом в графічному режимі.
Графічні вікна. Виведення тексту. Вибір шрифту і стилю. Безпосереднє виведення рядків.
б годин
8. Лабораторний практикум.
Виконання лабораторних робіт по пройдених темах.
6 годин
8-9 класи
Робота в середовищі програмування Delphi
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Бурхливий розвиток обчислювальної техніки, потреба в ефективних засобах розробки програмного забезпечення привели до появи систем програмування, орієнтованих на так звану «швидку розробку», серед яких можна виділити Borland Delphi. У основі систем швидкої розробки лежить технологія візуального проектування і програмування подій, суть якої полягає в тому, що середа розробки бере на себе велику частину генерації коду програми, залишаючи програмісту роботу по конструюванню діалогових вікон і функцій обробки подій. Delphi - це середа швидкої розробки, в якій як мова програмування використовується Паскаль. У основі ідеології Delphi лежить технологія візуального проектування і методологія об'єктно - орієнтованого програмування подій.


8 клас

Тематичний план

1 півріччя (36 годин)
Назва теми
Кількість годин
Усього
Теорія
Практика
1
Правила техніка безпеки при роботі в комп'ютерному класі.
2 години
2 години.

2
Знайомство з Delphi. Перший проект.
6 годин
2 години
4 години
3
Основи програмування.
4 години
2 година
2 година
4
Мова програмування Object Pascal.
4 години
2 година
2 година
5
Введення даних. Виведення результатів.
4 години
2 година
2 година
6
Процедури і функції.
4 години
2 година
2 година
7
Керуючі структури Object Pascal
6 годин
2 години
4 години
8
Поняття циклу
6 годин
2 години
4 години
Усього:
36 годин
16 годин
20 годин


2 півріччя (44 години)
Назва теми.
Кількість годин
Усього
Теорія
Практика
1
Символи і рядки.
4 години
2 години
2 години
2
Консольний додаток.
4 години
2 години
2 години
3
Масиви. Операції з масивами.
8 годин
4 години
4 години
4
Пошук в масивах.
8 годин
4 години
4 години
5
Сортувалка масиву.
4 години
2 години
2 години
6
Багатомірні масиви.
4 години
2 години
2 години
7
Використання процедур і функцій.
4 години
2 години
2 години
8
Файли.
4 години
2 години
2 години
9
Виконання лабораторних робот.
4 години
2 години
2 години
Усього:
44 години
22 години
22 години

Основний зміст програми восьмого класу
1 півріччя
1.   Техніка безпеки.
Техніка безпеки при роботі в комп'ютерному класі. Санітарно-гігієнічні вимоги при роботі на ПК.
2 години
2.   Знайомство з Delphi. Перший проект.
Форма. Компоненти. Подія і процедура обробки події. Довідкова система. Структура проекту. Остаточна настройка додатку. Проект «Швидкість бігу».
6 годин
3.   Основи програмування.
Програма. Етапи розробки програми. Вимоги до програми. Складання алгоритму. Компіляція. Розробка проекту «Вартість купівлі».
4 години
4.   Мова програмування Object Pascal.
Тип даних (речовинний, символьний, рядковий, логічний тип). Змінна, константи (числові, рядкові і символьні константи, логічна і іменована константа). Інструкція привласнення (вираження, тип вираження). Стандартні функції (арифметичні функції, функції перетворення типів).
4 години
5.   Введення даних. Виведення результатів.
Введення з вікна вводу. Введення з поля редагування. Висновок у вікно повідомлення. Висновок в полі діалогового вікна.
4 години
6.   Процедури і функції.
Структура процедури. Структура функції. Запис інструкцій програми.
4 години
7. Керуючі структури Object Pascal.
Умова. Вибір. Інструкція
IF. Інструкція CASE. Проект «Вартість розмови». Проект «Контроль ваги». Проект «Перерахунок з фунтів в кілограми».
6 годин
8. Поняття циклу.
Інструкція
FOR. Проект «Обчислення суми ряду. Інструкція WHILE. Проект «Обчислення числа п із заданою точністю». Інструкція REPEAT. Проект «Знаходження простих чисел». Інструкція GOTO.
6 годин

2 півріччя

1. Символи і рядки.
Символи. Рядки. Операції з рядками. Функція
LENGTH. Процедура DELFTE. Функція POS. Функція COPY. Проект «Таблиця символів».
4 години
2. Консольний додаток.
Інструкції
WRITE і WRITELN. Інструкції READ і READLN. Створення консольного додатку.
4 години
3. Масиви. Операції з масивами.
Оголошення масиву. Введення і виведення масиву. Використання компонента Мемо. Проект «Знаходження суми елементів масиву і їх середнього арифметичного». Проект «Введення і обробка масиву дробових чисел»
8 годин
4. Пошук в масивах.
Пошук максимального (мінімальною) елемента масиву. Пошук в масиві заданого елемента. Алгоритм простого перебору. Метод бінарного пошуку.
8 годин
5. Сортувалка масиву.
Сортувалка методом прямого вибору. Сортувалка методом обміну.
4 години
6. Багатовимірні масиви.
Проект «Обробка результатів спортивних змагань».
4 години
7. Використання процедур і функцій.
Оголошення функції. Використання функцій. Оголошення процедури. Використання процедури. Повторне використання процедур і функцій. Проект «Поїздка на дачу».
4 години
8. Файли.
Оголошення і призначення файлу. Висновок у файл. Відкриття файлу для висновку. Введення з файлу. Читання даних з файлу. Читання чисел і рядків. Визначення кінця файлу. База даних «Погода».
4 години
9. Виконання лабораторних робот.
Виконання лабораторних робіт по пройденому матеріалу. Лабораторний практикум.
4 години

9 клас

Тематичний план

1 півріччя (36 годин)
Назва теми.
Кількість годин
Усього
Теорія
Практика
1
Правила техніка безпеки при роботі в комп'ютерному класі.
2 години
2 години.

2
Введення в об'єктно - орієнтоване програмування.
6 годин
4 години
2 години
3
Графічні можливості Delphi.
4 години
2 години
2 години
4
Методи викреслення графічних примітивів.
6 годин
2 години
4 години
5
Побудова простих геометричних фігур.
6 годин
2 години
4 години
6
Виведення ілюстрацій.
8 годин
4 години
4 години
7
Завантаження бітового образу з ресурсу програми.
4 години
2 години
2 години
Усього:
36 годин
18 годин
18 годин
2 півріччя (44 години)
Назва теми.
Кількість годин
Усього
Теорія
Практика
1
Мультимедійні можливості Delphi.
6 годин
2 години
4 години
2
Перегляд відеороликів і анімація.
4 години
2 години
2 години
3
Рекурсія.
8 годин
4 години
4 години
4
Довідкова система.
6 годин
2 години
4 години
5
HTML Help Workshop.
8 годин
4 години
4 години
6
Бази даних.
4 години
2 години
2 години
7
Модель бази даних в Delphi.
4 години
2 години
2 години
8
Програма управління базою даних.
4 години
2 години
2 години
Усього:
44 години
20 годин
24 годиниОсновний зміст програми дев'ятого класу

1 півріччя

1. Техніка безпеки.
Техніка безпеки при роботі в комп'ютерному класі. Санітарно-гігієнічні вимоги при роботі на ПК.
2 години.
2. Введення в об'єктно - орієнтоване програмування.
Клас, об'єкт, метод. Інкапсуляція і властивості об'єкта. Успадкування. Директиви
Protected і Private. Поліморфізм і віртуальні методи. Класи і об'єкти Delphi.
6 годин
3. Графічні можливості Delphi.
Полотно. Олівець і пензлик. Олівець. Пензлик. Проект «Стилі заповнення областей». Виведення тексту.
4 години
4. Методи викреслення графічних примітивів.
Лінія. Ламана лінія. Проект «Осі координат і оцифрована сітка». Проект «Побудова графіка з використанням методу
Polyline». Проект «Побудова замкнених контурів»
6 годин
5. Побудова простих геометричних фігур.
Коло і еліпс. Дуга. Прямокутник. Багатокутник. Сектор. Точка, Проект «Побудова Графіків функцій».
6 годин
6. Виведення ілюстрацій.
Компонент
image. Використання бітових образів. Мультиплікація. Метод базової точки. Проект «Рухоме коло». Проект «Кораблик». Проект «Літак, що летить над містом ».
8 годин
7. Завантаження бітового образу з ресурсу програми.
Створення файлу ресурсів. Підключення файлу ресурсів. Завантаження картинок з ресурсу. Перегляд «мультику».
4 години
2 півріччя
1. Мультимедійні можливості Delphi.
Компонент
Animate. Використання Animate. Компонент Media Player. Відтворення звуку. Програма «Звуки Microsoft Windows». Запис звуку.
6 годин
2. Перегляд відеороликів і анімація.
Відтворення анімації, що супроводиться звуком. Створення анімації.
4 години
3. Рекурсія.
Поняття рекурсії. Рекурсивна функція обчислення факторіала. Пошук файлів. Рекурсивний алгоритм пошуку файлів. Пошук шляху. Пошук маршруту. Проект «Пошук найкоротшого шляху».
8 годин
4. Довідкова система.
Файл документа довідкової інформації. Створення довідкової системи. Використання довідкової системи.
б годин
5. HTML Help Workshop.
Підготовка довідкової інформації. Використання редактора
Microsoft Word. Використання HTML Help Workshop. Основи HTML. Створення файлу довідки. Виведення довідкової інформації.
8 годин
6. Бази даних.
Класифікація баз даних. Локальна база даних. Видалена база даних. Структура бази даних.
4 години
7. Модель бази даних в Delphi.
Псевдонім база даних. Створення база даних. Створення каталогу. Створення псевдоніма. Створення таблиці.
4 години
8. Програма управління базою даних.
Доступ до файлу даних (таблиці). Перегляд бази даних. Режим таблиці. Вибір інформації з бази даних. База даних «Школа». Проект «Архітектурні пам'ятники Дніпропетровська».
4 години


ЛІТЕРАТУРА
1.      Культин Н. Б. Delphi 6. Програмування на Object Pascal. СПб.:БХВ-Петербург, 2001

2.      Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В., Сворень Р.А. Основи інформатики і обчислювальної техніки. М: Освіта, 1991.

3.   Чернов Б. І. "Програмування па алгоритмічних мовах Бейсик, Фортран, Паскаль" Москва "Освіта" 1991р.

4.   Линч Дж. Т. Word For Windows 6 для «чайників». ДО.: Діалектика, 1996.

5.      Машбиц Е.І. Комп’ютеризація навчання: Проблеми і перспективи. М.: Знання, 1986.

6.      Малярчук С.Н. Основи інформатики. X: Ранок. 2000

7.      Нікитін Б. Ступеньки творчості або розвиваюча гра. М.: Освіта, 1989.

8.      Поляків   Д.   Б,   Круглов   І.Ю.   Програмування   в   середовищі   Турбо   Паскаль.   М: Видавництво МАИА/Про Росвузнаука. 1992.

9.   Пиляр В.Н. Збірник задач на мові Паскаль. М: Наука, 1989

10.  Симопович С.В., Євсеєв Г.А.  Цікаве програмування: Delphi. M.:ACT-11PHC  КНИГА: Інфорком - Прес. 2001

11.  Хантер Б. Мої учні працюють на комп'ютерах. М.: Освіта, 1989.
м. Дніпропетровськ
2009 рік
Волкова  Л. В., директор Дніпропетровського обласного центру науково – технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді