пятница, 30 августа 2013 г.

ПРОГРАМА «Літературна творчість»

ПРОГРАМА
«Літературна творчість»
Основний та вищий рівні
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Формування в учнів глибоких і стійких інтересів до творчої діяльності є однією з основних передумов становлення й розвитку творчої особистості.
Пропонована програма гуртка літературної творчості спрямована на формування в учнів системного і масштабного мислення, засвоєння норм грамотності та культури мовлення й письма, літе­ратурознавчої термінології, аналітичного погляду на проблеми сьо­годення і стан культури взагалі.
Програма враховує сучасні досягнення літературознавчої науки, різноманітність літературного процесу на сучасному етапі та розрахована на трирічне навчання за двома рівнями: основним та вищим. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: основний рівень (учні 5-8 класів) 1 рік 144 год (4 год на тиждень); вищий рівень (учні 9-11 класів) 2 роки навчання — по 216 год (6 год на тиждень). Кількість слухачів гуртка 10-15 осіб.
Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі творчої і науково-дослідницької діяльності учнів у галузі літератури:
— пізнавальної: засвоєння понять про природу творчості; поглиблення теоретико-літературознавчих знань; формування професій­ного інтересу до літературного процесу в усіх його проявах;
— практичної: поступове оволодіння творчою майстерністю: вироблення вміння вести спостереження над способами і прийомами типізації та індивідуалізації характерів художніх творів, побудовою композиції та сюжету, мовою і особливостями віршування, написан­ня творів різних жанрів, навчання елементам версифікації та редагу­вання власних текстів та текстів інших авторів; вироблення навичок самостійної навчальної і науково-дослідницької роботи;
— творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток творчих здібностей, образного і логічного мислення, уяви, фантазії, здатності самостійно знаходити образи (теми) для реалізації власного оригінального творчого потенціалу; формування потреби У творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;
— соціальної: виховання самостійного творчого бачення та аналітичного підходу до літературних явищ, починаючи з написання твору до активної участі у літературних конкурсах різного рівня, літературних заходах краю; виховання інтересу до мистецького життя і літературного зокрема, потягу до читання новинок літератури, часописів; розвиток загальної культури, моральних якостей, громадянської позиції; виховання поваги до творчого доробку, думки та позиції інших; реалізація творчих здібностей; формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери, таких як самостійність працелюбність, вимогливість, доброзичливість і товариськість.
Робота за даною програмою розрахована на дітей, що мають потяг до літературної творчості.
У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Естетична культура».
На заняттях гуртка використовуються такі методи: словесні (розповідь, лекція, бесіда та ін.), наочні (ілюстрування, демонстрування відеометод тощо), практичні (методичні прийоми: постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, коригування); проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, пошук, спостереження, дослідження аналіз), методи формування пізнавального інтересу (пізнавальні та творчі ігри, навчальні дискусії, введення до змісту занять цікавих оповідей), методи контролю і самоконтролю.
У ході роботи передбачені теоретичні, практичні, індивідуальні заняття, екскурсії, виступи (участь у літературно-мистецьких вечорах, презентаціях книг тощо). Окрема кількість годин відводиться для підготовки та участі в літературних конкурсах, зокрема у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Для розвитку творчих здібностей заплановано проведення занять «У майстерні письменника», на яких розглядаються кращі твори з доробку майстрів слова (класиків чи письменників-сучасників) або ж організовуються зустрічі з поетами, прозаїками, драматургами. У цьому контексті на допомогу керівнику гуртка пропонується користуватися календарем річниць чи інших знаменних дат культур­ного життя України чи зарубіжжя.
Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, дидактичні роздаткові матеріали, репродукції, технічні засоби (звукові, екранно-звукові).
Перевірка та оцінювання знань і вмінь учнів здійснюються у формі тестування, виконання творчих та тестових завдань, а також під час проведення вікторин, літературних ігор, участі в конкурсах тощо. Велика увага приділяється роботі над творами, написаними учнями (уважне прочитання керівником гуртка учнівського твору, його аналіз: звернення уваги на відтворення настрою твору, наявність несподіваних і точних образів, деталей, за потреби — рими, витримки ритмічного малюнка, що задавався автором на початку твору. У прозовому творі звертається увага на створення цілісної тематичної і настроєвої картинки, на композиційну та логічно-психологічну переконливість створеного).
Програма може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.). Програма є орієнтовною. Керівник гуртка має право з власних міркувань визначати кількість годин для засвоєння тих чи інших тем, моделювати зміст програми.
Основний рівень
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Кількість годин
усього
теоретичні
практичні
1
Вступне заняття
2
1
1
2
Роди і жанри літератури. Проза
10
6
4
3
Взаємовплив мистецтв та їх енергетично-рушійні елементи
14
8
6
4
Поезія
16
10
6
5
Обрядово-календарна поезія
4
2
2
6
Драматичні твори
10
6
4
7
Технічний бік віршування
16
8
8
8
Від гумору до сарказму
6
2
4
9
Ліро-епічні жанрові форми
6
4
2
10
Визначальні елементи художності та ознаки приналежності твору до певного літературного стилю
10
6
4
11
Традиції та новаторство в літературі
12
6
6
12
У майстерні письменника
10
-
10
13
Підготовка до літературних конкурсів
12
6
6
14
Екскурсії, конкурси, тематичні заходи
14
2
12
15
Підсумкове заняття
2
1
1
Разом
144
68
76

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1.        Вступне заняття (2 год)
Літературна творчість та її складові.
Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання.
Практична робота. Виконання творчого завдання: підготовка розповіді «За що я люблю книги».
2.        Роди і жанри літератури. Проза (10 год)
Роди і жанри літератури.
Спільне і відмінне в художній прозі, поезії, драматургії.
Проза. Проза «велика» (жанрові форми прози). «Малі» жанрові форми прози.
Практична робота. Написання тесту.
Виконання творчого завдання: складання автопортрета або опису свого товариша. Аналіз написаного.
3.        Взаємовплив мистецтв
та їх енергетично-рушійні елементи (14 год)
Види мистецтв. Роль мистецтва в суспільстві. Значення елементів казковості, несподіванки, іронії, самоіронії, кумедного в художньому творі. Література — дзеркало життя.
Стиль письменника (оригінальність митця) та стильові напрями в літературі.
Практична робота. Літературні ігри, вікторини.
Робота над творами, написаними учнями.
4.        Поезія (16 год)
Образ як основний елемент художності. Засоби створення образу: тропи прості (епітет, порівняння). Вірші «кольорові», вірші «чуттєві».
Звучання вірша: алітерація, асонанси, анафора та її види; дисонанси, явище «зяяння».
Тропи складні. Різновиди метафори.
Підсилювальні художні прийоми (риторичні фігури, градація, тавтологія).
Практична робота. Літературні ігри, вікторини.
Виконання творчих завдань.
Робота над творами, написаними учнями.
5.        Обрядово-календарна поезія (4 год)
Особливість різдвяних образів. Вертеп.
Народне мистецтво як потужне і невичерпне джерело творчої енергії-Практична робота. Виконання творчих завдань. Робота над творами, написаними учнями.
6.        Драматичні твори (10 год)
Жанрові форми драматургії.
Дійові особи, персонажі. Роль позасценічних дійових осіб.
Практична робота. Дискусія «Герой — антигерой». Написання тесту з творчим завданням (створити діалог на обрану тему, розіграти анекдотичну ситуацію). Робота над творами, написаними учнями.
7.        Технічний бік віршування (16 год)
Все про риму та римування.
Ритмічний малюнок вірша (двоскладові стопи, трискладові стопи).
Деякі віршові форми: акровірш, брахіколон.
Курйозні вірші (фігурні, каліграми, паліндроми).
Поняття про строфу і строфіку.
Деякі малі строфічні форми (хайку, рубаї, танка).
Із народного джерела — веснянки, заклички.
Практична робота. Виконання творчих завдань на визначення віршових розмірів. Робота над творами, написаними учнями.
8.        Від гумору до сарказму (6 год)
Жанрові особливості гуморески, епіграми, байки, пародії.
Практична робота. Виконання творчих завдань: написання байки, епіграми, гуморески. Робота над творами, написаними учнями.
9.        Ліро-епічні жанрові форми (6 год)
Сюжетні твори (балада, поема). Поняття про цикл творів.
Практична робота. Виконання творчого завдання: написання твору-роздуму «Воскресіння Христове». Аналіз творів.
10.     Визначальні елементи художності та ознаки приналежності
твору до певного літературного стилю (10 год)
Мова твору. Художня деталь.
Практична робота. Літературні розваги (мовні ігри на дописуван-останнього речення до поданого тексту, вставки в текст необхідної еталі чи пропущеного слова з обґрунтовуванням свого вибору). Робота над творами, написаними учнями.
11.     Традиції та новаторство в літературі (12 год)
Проблема традицій і новаторства в літературі.
Вірш автологічний.
Нетрадиційні віршові форми (верлібр, вірш у прозі).
Єдність змісту і форми твору.
Засади ідейно-тематичного та ідейно-художнього аналізу літературного твору.
Знайомство зі «Словником літературознавчих термінів», «Словником рим», «Словником синонімів».
Знайомство з літературними часописами (журналами «Дніпро» «Вітчизна», «Київ», місцевими літературними періодичними виданнями тощо).
Практична робота. Аналіз запропонованого твору.
12.     У майстерні письменника (10 год)
Розгляд, аналіз кращих творів з доробку майстрів слова (класиків письменників-сучасників). Зустрічі з поетами, прозаїками, драматургами. Проведення майстер-класів.
13.     Підготовка до літературних конкурсів (12 год)
Різновиди літературних конкурсів. Загальні правила оформлення матеріалів щодо участі в літературних конкурсах. Види і жанри публічних виступів. Вимоги до оформлення творчих робіт. Наочні матеріали та технічні засоби. Основи ведення дискусії.
Практична робота. Оформлення творчих робіт згідно з вимогами. Виразне читання власних творів.
Підготовка мультимедійної презентації. Складання доповіді. Виступ перед захистом. Аналіз виступів.
14.     Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (14 год)
Екскурсії до музеїв, науково-дослідницьких інститутів, редакцій літературних видавництв, бібліотек. Відвідування літературних студій, гуртків, клубів, товариств, книгарень, виставок, театрів тощо.
Презентація власної творчості.
Участь у конкурсах. Підготовка та проведення тематичних вікторин, свят, вечорів.
15.     Підсумкове заняття (2 год)
Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Читання влас­них творів. Завдання на літо.

Вищий рівень, перший рікнавчання
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема
Кількість годин
усього
теоретичні
практичні
1
Вступне заняття
3
1
2
2
Літературні жанри. Проза
15
9
6
3
Природа художньої літератури як мистецтва
42
24
18
4
Поезія
24
12
12
5
Різдво та сакральний зміст обрядово-календарної поезії
6
6
6
Драматургія
12
6
6
7
Технічний бік віршування
24
12
12
8
Композиція твору
15
9
6
9
Гумор, сатира
12
6
6
10
Складові літературного процесу
15
9
6
11
У майстерні письменника
15
-
15
12
Підготовка до літературних конкурсів. Популяризація до­сягнень
15
6
9
13
Екскурсії, конкурси, тематичні заходи
15
2
13
14
Підсумкове заняття
3
1
2
Разом
216
103
113

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (3 год)
Література як вид мистецтва та його завдання. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання.
Практична робота. Виконання творчого завдання: написання твору-мініатюри — візитівки (автопортрета, автобіографії). Аналіз робіт.
2. Літературні жанри. Проза (15 год)
Літературні жанри. Система епічних жанрів.
Деякі особливості жанрових форм (роман — повість — оповідання: спільне і відмінне).
Практична робота. Виконання творчого завдання: написання новели
Написання міні-тесту.
Літературні ігри, вікторини.
Робота над творами, написаними учнями.
3. Природа художньої літератури як мистецтва (42 год)
Мистецтво в житті людини. Художня правда твору.
«Чуттєвий» діапазон жанрових форм сучасної літератури та причини, що його зумовлюють.
Стиль письменника. Стильові напрями в літературі.
Періодизація літератури (доба середньовіччя, ренесанс, бароко просвітництво, романтизм та його види).
Реалізм та його види.
Новий час — нове бачення: імпресіонізм, експресіонізм. Поняття про авангард і модерн.
Представники «нових хвиль» в українській літературі початку XX століття. Мартиролог Яра Славутича.
Практична робота. Літературні ігри, вікторини. Написання тесту.
Робота над творами, написаними учнями.
4. Поезія (24 год)
Особливості поетичної тканини твору.
Творення поетичного образу. Прості тропи і складні тропи. Асоціативне мислення, уява, фантазія у творенні образу.
Підсилювальні засоби експресії (риторика, градація, тавтологія). Вірш автологічний.
Практична робота. Літературні ігри, вікторини. Виконання творчих завдань. Написання тесту.
Робота над творами, написаними учнями.
5. Різдво та сакральний зміст
обрядово-календарної поезії (6 год)
Зміст і форма народно-поетичних жанрів зимового циклу. Казка. Притча. Вертеп. Текст і підтекст.
Практична робота. Виконання творчих завдань: розшифровка архаїчної символіки обрядово-календарної поезії, казки; порівняльна характеристика казки і притчі як різних жанрів літератури; аналіз образного світу вертепу.
6.        Драматургія (12 год)
Драматичні жанри та їх особливості. Радіоп'єса. Одноактівка. Моноп'єса. Дійові особи, позасценічні образи та їх роль в ідеї драматичного твору. Герой— антигерой, персонаж, дійові особи.
Практична робота. Уявно-«театральні» ігри. Виконання творчих завдань: написання сценарію святкового вечора на обрану тему, драматичного твору на основі прозаїчного (оповідання чи новели).
Аналіз учнівських робіт.
7. Технічний бік віршування (24 год)
Рима, римування, віршові розміри. Вірш традиційний і верлібр. Строфіка й астрофічність. Образність і автологічність.
Поняття «тверді поетичні форми» (тріолет, рондель, октава, газель, хайку, сонет).
Практична робота. Виконання творчих завдань. Написання тесту. Вивчення статті зі «Словника літературознавчих термінів» на вибір. Робота над творами, написаними учнями.
8.        Композиція твору (15 год)
Архітектоніка твору.
Ідейно-тематичний та ідейно-художній аналізи твору.
Практична робота. Письмовий та усний аналіз запропонованих художніх творів про Воскресіння Христове. Робота над творами, написаними учнями.
9. Гумор, сатира (12 год)
Гумористичні та сатиричні жанри. Елемент іронії, самоіронії, жарту в поезії.
Історія жанру епіграми. Пародія. У майстерні пародиста (гумориста).
Мова як визначальний стильовий елемент та роль художньої деталі у творі.
Практична робота. Виконання творчого завдання: написання епіграми, пародії на улюблений твір товариша по перу. Робота над творами, написаними учнями.
10. Складові літературного процесу (15 год)
Публіцистика, літературно-художня критика та їх роль у літературному процесі.
Роль часописів та альманахів у літературному процесі. Перекладна література, її роль у літературному та суспільному житті.
Практична робота. Виконання творчих завдань: написання відгуку або рецензії на твори товариша; літературного перекладу. Робота над творами, написаними учнями.
11. У майстерні письменника (15 год)
Розгляд, аналіз кращих творів із доробку майстрів слова (класиків письменників-сучасників). Зустрічі із поетами, прозаїками, драматургами, перекладачами. Проведення майстер-класів.
12.     Підготовка до літературних конкурсів.
Популяризація досягнень (15 год)
Правила оформлення матеріалів щодо участі в літературних конкурсах.
Вимоги до оформлення творчих робіт.
Основи виготовлення наочності для захисту роботи.
Підготовка доповіді. Культура діалогу. Культура ведення дискусії.
Загальні вимоги щодо підготовки рукописів до видання. Редагування матеріалів. Основи співпраці з редакційними відділами видань.
Практична робота. Оформлення роботи відповідно до вимог. Підготовка мультимедійної презентації. Складання доповіді. Виступ перед захистом. Аналіз виступів.
Підготовка рукописів до видання.
13. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (15 год)
Екскурсії до музеїв, науково-дослідницьких інститутів, редакцій літературних видавництв, бібліотек. Відвідування літературних студій, гуртків, клубів, товариств, книгарень, виставок, театрів тощо.
Презентація власної творчості.
Участь у конкурсах. Підготовка та проведення тематичних вікторин, свят, вечорів.
14. Підсумкове заняття (3 год)
Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Читання власних творів. Завдання на літо.
Вищий рівень, другий рікнавчання
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Кількість годин
усього
теоретичні
практичні
1
Вступне заняття
3
1
2
2
Стиль письменника. Стильові напрями в літературі, течії, школи
27
18
9
3
Складники поетичної майстерності
27
15
12
4
Духовна література в контексті сучасності
24
12
12
5
Технічний бік віршування
18
9
9
6
Особливості композиційної побудови творів різних жанрових форм
15
6
9
7
Від іронії до сарказму
12
6
6
8
Публіцистика та літературно-художня критика в літературному процесі
15
9
6
9
Художня перекладна література
9
6
3
10
Бесіди, дискусії узагальнюючого характеру
15
9
6
11
У майстерні письменника
15
-
15
12
Підготовка до літературних конкурсів
21
9
12
13
Екскурсії, конкурси, тематичні заходи
12
2
10
14
Підсумкове заняття
3
3
-
Разом
216
105
111

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (3 год)
Функції художньої літератури. Роль митця в суспільстві. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання.
Практична робота. Виконання творчого завдання: написання твору «Що найбільше запам'яталося з подій літа». Читання власних нових творів. Обговорення. Робота над творами, написаними учнями.
2. Стиль письменника.
Стильові напрями в літературі, течії, школи (27 год)
Стиль письменника, стильові напрями в літературі, літературні течії, угрупування, школи. Періодизація літератури.
Особливості розвитку української літератури (барокова література, український романтизм, сентименталізм, реалізм, символізм, імпресіонізм).
Літературні угрупування початку XX століття на Україні.
Змістовні характеристики префіксів нео- тапост-. Неоромантизм неокласицизм та постмодернізм.
Спільне та відмінне в позиціях модерну та авангарду. Практична робота. Проведення літературних ігор, вікторин. Робота над творами, написаними учнями.
3. Складники поетичної майстерності (27 год)
Осібність поетичного мистецтва та роль поезії в житті та мистецтві.
Прості та складні художні тропи.
Підсилювальні прийоми виразності та експресії.
Мова твору, художня деталь як показники майстерності та індивідуального стилю.
Актуалізація знань про художній засіб паралелізму. Амебейна композиція.
Практична робота. Проведення літературних ігор, вікторин. Виконання творчого завдання: написання міні-твору із застосуванням того чи іншого художнього тропа.
4. Духовна література в контексті сучасності (24 год)
Література духовного змісту та її інтеграція в сучасне життя. Сучасна духовна література. Поняття інтенційності.
Твори філософського та медитативного характеру.
Драматургія та її жанри. Особливості драматургії на сучасному етапі.
Практична робота. Проведення літературних ігор, вікторин.
Виконання творчого завдання: написання притчі.
Робота над творами, написаними учнями.
Проведення бесіди-дискусіі на тему «Герой — антигерой».
5. Технічний бік віршування (18 год)
Основні поняття теорії віршування. Поетична фоніка, метрика, строфіка.
Тверді строфічні форми (октава, рондель, тріолет, сонет та його різновиди; ронсарова строфа, онєгінська строфа; малі традиційні форми східної поезії).
Практична робота. Проведення літературних ігор, вікторин.
Виконання творчого завдання: розстановка пропущених рим, слів у поетичному творі.
Вивчення статті зі «Словника літературознавчих термінів» на вибір.
Робота над творами, написаними учнями.
6. Особливості композиційної побудови творів
різних жанрових форм (15 год)
Компоненти композиції. Ретроспекція як засіб композиції. Ідейно-тематичний та ідейно-художній аналізи творів.
Практична робота. Проведення літературних ігор, вікторин. Робота над творами, написаними учнями.
7. Від іронії до сарказму (12 год)
Жанри гумору та сатири. Пародія. У майстерні гумориста.
Практична робота. Виконання творчого завдання: написання пародії або епіграми на твори товариша.
Робота над творами, написаними учнями.
8. Публіцистика та літературно-художня критика
у літературному процесі (15 год)
Із історії альманахів та часописів. Сучасні популярні періодичні видання. Персоналії критиків.
Практична робота. Виконання творчого завдання: написання відгуку (рецензії) на твори товариша. Аналіз робіт.
9. Художня перекладна література (9 год)
Роль перекладацтва в діалозі різних національних літератур. Проблеми художнього перекладу.
Практична робота. Робота над творами, написаними учнями.
10. Бесіди, дискусії узагальнюючого характеру (15 год)
Особливості літературного процесу на сучасному етапі. Жанри та популярні жанрові форми сучасності. Сучасна українська есеїстика.
Професіоналізм митця та шляхи досягнення професіоналізму. Різниця між ремісництвом та мистецтвом.
Практична робота. Виконання творчого завдання: підготовка виступу на тему «Улюблена книга, улюблений автор».
Робота над творами, написаними учнями. Підготовка творів до друку.
11. У майстерні письменника (15 год)
Розгляд, аналіз кращих творів з доробку майстрів слова (класиків, письменників-сучасників). Зустрічі із поетами, прозаїками, драматургами, перекладачами. Проведення майстер-класів.
12. Підготовка до літературних конкурсів (21 год)
Правила оформлення матеріалів щодо участі в літературних конкурсах.
Вимоги до оформлення творчих робіт. Основи публічного виступу. Культура ведення дебатів.
Практична робота. Підготовка матеріалів до літературних конкурсів.
Оформлення творчої роботи відповідно до вимог. Підготовка мультимедійної презентації. Складання доповіді. Виступ. Обговорення виступів.
13. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (12 год)
Екскурсії до музеїв, науково-дослідницьких інститутів, редакцій літературних видавництв, бібліотек. Відвідування літературних студій, гуртків, клубів, товариств, книгарень, виставок, театрів тощо. Презентація власної творчості.
Участь у конкурсах. Підготовка та проведення тематичних вікто­рин, свят, вечорів.
14. Підсумкове заняття (3 год)
Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Нагородження кращих гуртківців. Рекомендації щодо подальшої творчої діяльності.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні мають знати:
— зміст основних понять із літературознавства: «художня література як мистецтво слова», «художній образ у літературі», «тема та ідея художнього твору», «композиція і сюжет художнього твору», «мова художнього твору», «зміст і форма літе­ратурного твору», «основи віршування», «літературні види, роди, жанри», «літературний процес, закономірності розвитку літератури», «художні методи і літературні напрями», «стиль письменника; стильові напрями в літературі, течії, школи»;
— основи творчої діяльності;
— правила оформлення результатів творчої роботи;
— варіанти виготовлення наочності для захисту творчої роботи;
— правила культури мовлення, діалогу, поведінки під час виступу, ведення дискусії.
Учні мають уміти:
— вдумливо читати художній твір, визначати його найсильніші в художньому плані моменти;
— аналізувати твір, обґрунтовуючи власну оцінку;
— удосконалювати власну творчу майстерність (включати уяву, фантазію; створювати настрій та бачення деталі; виправляти «кульгавий» ритм; замінювати неякісну, неточну деталь на до­речний і логічно та настроєво вмотивований художній образ; одну і ту ж «тему» подавати в різних стильових ключах; відрізняти декларативність від емоційно наповненого і вагомого художнього образу (твору);
— вивершувати власний стиль письма;
— редагувати творчі роботи;
— виконувати творчі завдання щодо написання творів різних жанрів і стилів, літературного перекладу;
— оформлювати творчий доробок для участі в літературних конкурсах, у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідни­цьких робіт учнів-членів МАН України;
— захищати і презентувати результати творчої діяльності, аргументовано відстоювати власну позицію;
— бути уважним і чуйним співрозмовником;
— доброзичливо оцінювати доробок товариша;
— організовувати робочий час для систематичної творчої діяльності.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА
«ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ»

Обладнання
Кількість, шт.


Апаратура


Магнітофон
1


Програвач компакт-дисків
1


Відеомагнітофон
1


DVD-плеєр
1


Телевізор
1


Комп'ютер
За потребою


Принтер
1


Мультимедійний проектор
1


Мультимедійна дошка
1


Сканер
1


Копіювальний апарат
1


Накопичувач USB Flash-drive
За потребою

Канцелярське приладдя, інструменти та матеріали


Папір друкарський
За потребою

Ватман А-1
За потребою

Ручки кулькові
За потребою

Олівці креслярські
За потребою

Фломастери
За потребою

Ножиці
За потребою

Гумка
За потребою

Клей
За потребою

Скріпки, кнопки
За потребою

Папки
За потребою

СD-DVD-диски
За потребою

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇЛІТЕРАТУРИ
1. Базилевський В. О. І зав'язь дум, і вільний лет пера: літературно-критичні статті, есе, студія одного вірша / В. О. Базилевський. — К.: Рад. письменник, 1990. - 318 с.
2. Бибик С. Я. Словник епітетів української мови / С. Я. Бибик, СЯ. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт ; за ред. Л. О. Пустовіт. — К.: Довіра, 1998. - 432 с.
3. Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови / А. А. Бурячок. — 2-е вид., доопрац. — К.: Наук, думка, 2002. — 464 с.
4. Бурячок А.А. Словник українських рим / А.А. Бурячок, / І. Гурин. - К.: Наук, думка, 1979. - 338 с.
5. Бутенко Я. Я. Словник асоціативних норм української мови /Я. Я. Бутенко. - Львів : Вища шк., 1979. - 120 с.
6. Бутенко Я. Я. Словник асоціативних означень іменників в українській мові / Я. Я.Бутенко. — Львів: Вища шк., 1989. — 328 с.
7. Галич О. Теорія літератури / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. - К.: Либідь, 2001. - 487 с.
8. Дорофієва Н. І. /. Зарубіжна література : слов.-довід. / Н. І. Дорофієва. — Харків : Видавництво «Світ дитинства», 2000. — 226 с.
9. Зав'язь № 3. Колективна збірка-посібник гуртка літературної творчості. — Харків, 2005. — 175 с.
10. Качуровський І. Метрика //.Качуровський. — К.: Либідь, 1994. — 116 с.
11. Качуровський І. Строфіка //. Качуровський. — К.: Либідь, 1994. — 271с.
12. Качуровський І. Фоніка //. Качуровський. — К.: Либідь 1994. — 162 с.
13. Коваленков А. Простое и непростое : основи стихосложеншя / А.Коваленков. — М.: Дет. л-ра, 1970. - 80 с.
14. Коломієць М.П. Короткий словник перифраз / М.П. Коломієць, Є. С. Регушевський ; за ред. М. М. Пилинського. — К.: Рад. шк, 1985. - 151 с.
15. Коломієць М. П. Словник фразеологічних синонімів / М. Я. Коломієць, Є.С.Регушевський; за ред. В. О. Винника. — К.: Рад. шк, 1988. - 198 с.
16. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навч. посіб. / В. Коптілов. - К.: Юніверс, 2002. - 280 с.
17. Культура української мови / С.Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник [та ін.]. - К.: Либідь, 1990. - 304 с.
18. Левин В. А. Воспитание творчества / В. А. Левин. — М. : Знание, 1977. - 64 с.
19. Ненець К. В. Короткий російсько-український словник контрастивної лексики / К. В. Ненець, Л.О. Ставицька. — К.: Довіра, 2002. - 284 с.
20. Літературна Харківщина: довід. — X.: Майдан, 1995. — 367 с.
21. Літературний щоденник / уклад. М. Терещенко. — К.: Дніпро, 1966. - 442 с.
22. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Т.Гром'яка. - К.: Академія, 1997. - 749 с.
23. Лукаш М. Від Боккаччо до Аполлінера / М. Лукаш. — К.: Дніпро, 1990. - 510 с.
24. Лучик А. А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова / А.А. Лучик. — К. : Довіра, 2004. - 495 с.
25. Обернений частотний словник сучасної художньої прози. — К.: Спалах, 1998. - 958 с.
26. Огієнко І. Український стилістичний словник //. Огієнко. — Львів: 3 друк. Наук, тов-ва ім. Шевченка, 1924. — 495 с.
27. Орфографічний словник української мови / Уклали С. І. Головаїцук, М.М.Пеіцак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. — К.: Довіра, 1999. - 992 с.
28. Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / Л. М. Полюга ; за ред. Л. С. Паламарчука. — 2-е вид., доп. і випр. — К.: Довіра, 1999. - 275 с.
29. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови / Л. М. Полюга. - К.: Довіра, 2001. - 477 с.
30. Поспелов Г. Н. Проблеми литературного стиля / Г. Н. Поспелов. - М.: Издво МГУ, 1970. - 330 с.
31. Російсько-український словник синонімів / [Н.П. Башнякова, Г. П. Вишневська, Г. М. Пилинський та ін. ; за ред. М. Пилин-ського]. - К., 1995. - 265 с.
32. Славутич Я. Розстріляна муза / Я. Славутич. — К. : Либідь, 1992. - 183 с.
33. Словник синонімів української мови : у 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гратюк, С. І. Головащук та ін. — К. : Наук, думка, 1999-2000.
34. Словник сполучуваності слів української мови : найуживаніша лексика / уклад. /. 77. Сахно, М. М. Сахно. — Д. : Вид-во Дніпропет. ун-ту, 1999. — 544 с.
35. Словник труднощів української мови : близько 15000 слів / Д. Г. Гринчишин, А О. Капелюшний, О М. Пазяк та ін. ; за ред. СЯ Єрмоленко. - К: Рад. шк., 1989. - 336 с.
36. Словник фразеологізмів української мови. — К. : Наук, думка, 2008.- 1104 с.
37. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підруч. / Д.М. Стеченко, О. С. Чмир. — 2-е вид, перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. - 317 с.
38. Тлумачний словник української мови / уклад. Т. В. Ковальова, Л.П. Коврига. — Харків : Синтекс, 2002. — 672 с.
39. Українська літературна енциклопедія. — К.: УРЕ ім. М.П. Бажана. –
Т. 1: А-Г. - 1988. - 536 с.
Т. 2: Д-К. - 1990. - 576 с.
Т. З: К-Н. - 1995. - 496 с.
40. Уліщенко В. Зарубіжна проза XX століття в школі / В. Уліщенко. — Харків: Світ дитинства, 2002. — 256 с.
41 Чуковский К. И. Высокое искусство / К. И. Чуковский. — М.: Сов. писатель, 1988. - 348 с. 42. Зткинд Е. Разговор о стихах / Е. Зткинд. — М. : Дет. лит, 1970. - 239 с.