воскресенье, 30 ноября 2008 г.

Положення про шкільний музейНа допомогу керівнику шкільного музею:
Положення про шкільний музей

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Музей при школі є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам’яток природи, матеріальної і духовної культури.
2. Музей у своїй діяльності керується Законом України «Про музеї та музейну справу», нормативними документами Міністерства освіти України, Міністерства культури і мистецтва України, цим Положенням та власним Положенням про музей.
ІІ. МЕТА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ МУЗЕЮ
1. Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродженню і розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави.
2. Головними завданнями в роботі музею є:
- сприяння удосконалення навчально-виховного процесу школи, розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді засобами позакласної, позашкільної роботи, розвиток її творчих інтересів до пошукової роботи, краєзнавчої, художньо-естетичної роботи.
- допомога педагогічному колективу у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами.
- вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи рідного краю.
3. Музей проводить таку роботу:
- організовує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею.
- систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування.
- організовує облік музейних предметів забезпечує їх збереження.
- створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки.
- проводить освітню виховну роботу серед учнів.
- надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі.
ІІІ. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МУЗЕЮ
1. Профіль музею визначається колективом педагогів, учнів, характером наявних колекцій пам’яток історії, культури і природи.
2. Рішення про створення музею приймається його засновником.
3. Наказ про відкриття музею видається директором школи після оформлення відповідної музейної експозиції.
4. Легалізація (офіційне визнання) музею здійснюється шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням школи відповідно до Положення про відомчу реєстрацію та переєрестрацію музеїв при закладах освіти.
5. Діяльність музею припиняється за рішенням його засновника, яка погоджується з відповідною комісією, що проводить реєстрацію на місцях. Наказ про закриття музею видається директором школи.
ІV. КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ МУЗЕЮ
1. За роботу музею відповідає директор школи. Директор школи:
- призначає педагога, який здійснює керівництво роботою музею.
- вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи.
- сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею.
. Облік пам’яток історії та культури, які зберігаються в музеях, проводиться в порядку, визначеному в нормативних документах Міністерства культури і мистецтва України.
2. Зібраний матеріал складає фонди і обліковується в інвентарній книзі, яка скріпляється печаткою та завіряється підписом директора школи.
3. Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам’ятки історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо).
4. Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на директора та керівника музею.
5. Особи, винні у порушенні законодавства України про музеї та музейну справу; несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
VІ. ФІНАНСУВАННЯ
1. Витрати, пов’язані з пошуковою роботою, придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводяться за рахунок коштів школи

понедельник, 24 ноября 2008 г.

НА ДОПОМОГУ КЕРІВНИКУ ШКІЛЬНОГО МУЗЕЮ: З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МУЗЕЇВНа допомогу керівнику шкільного музею
Історія – це не тільки минуле, але й сучасне, яке окреслюється багатьма аспектами.
В 1946 р. з метою сприяння миру і міжнародної безпеки шляхом розвитку співробітництва між державами в сфері просвіти, науки і культури була створена міжурядова організація ЮНЕСКО, спеціалізований заклад ООН. Штаб-квартира ЮНЕСКО сьогодні розташована в одному з найгарніших міст світу – Парижі. Одним із важливих питань, яким займається ця організація сьогодні – це збере­ження для майбутніх поколінь історичних, архітектурних, природних та культурних багатств. Безперечно, в полі зору ЮНЕСКО головні скарбниці кожної країни – музеї.
Музеї (грецьке "museion” – святилище муз, храм муз, від "musa” – муза) – науково-дослідницькі і науково-освітянські заклади, які збирають, вивчають, збері­гають і популяризують пам’ятки природничої історії, матеріальної й духовної куль­ту­ри – першоджерел знань про розвиток природи і суспільства. Музеї зосереджують у своїх фондах головним чином предмети речові й художні, в тому числі твори мистецтва, разом з тим в музеях зберігаються і письмові джерела (рукописні матеріали, друковані документи, книги, від інкунабул до видань останнього часу, що мають історичну цінність).
Отже, музейний фонд – це сукупність пам’яток природничої історії, матеріальної і духовної культури в країні (незалежно від часу їхнього походження), які мають наукове, політичне, історичне або художнє значення.
Історія виникнення музеїв, як своєрідних громадських інститутів, задоволь­няючи потреби політичного, наукового, культурного, економічного характеру, веде в далеку давнину.
Попередники музеїв з’явились на тому етапі розвитку людського суспільства, коли предмети-оригінали, взяті з природи і суспільного життя, стали зберігатися не в утилітарних господарських цілях, або як матеріальні цінності, а як докумен­тальні, меморіальні свідчення й естетичні цінності. Такими є, наприклад, сховища Кноського палацу на Криті (16 ст. до н.е.), Палац Ванів і Архівіньських оракулів (Китай, 13-12 ст. до н.е.), Бібліотека Ниневійського палацу (7 ст. до н.е.) та інші.
В античну епоху храми, а потім і приватні колекції (з 3 ст. до н.е.) зосереджували переважно витвори мистецтва (галереї  Варреса, Сулли, колекції Сервилія, Красса, Лукулла, Помпея, Цезаря та інших). Різноманітні зібрання зберігалися у візантійських соборах і монастирях, а потім (з 13 ст.) в середньовічних соборах Франції, Італії, Німеччини та інших країн (предмети, належність яких приписували "святим особам” нового християнського пантеону, церковне начиння, ікони, рукописи і т.п.)
До епохи Відродження відноситься поява в Європі музеїв, яким були вже характерні деякі наукові функції, що було пов’язано з Великими географічними відкриттями, а також з потребами розвиваючих наук і виробництва. Колекціо­нувались зразки тваринного і рослинного світу, мінерали, геодезичні й астроно­мічні інструменти, предмети, що становили етнографічний інтерес. Велику популярність набирають палацові зібрання – кунсткамери, мюнц-кабінети, натуралієн-кабінети, в яких концентрувались наукові, етнографічні й історично-художні цінності. З’явились і перші описи музеїв, а також музеологічні теоретичні твори. До того часу відносяться зібрання пам’яток античного мистецтва у Флоренції (Л.Медічі, 15 ст.), Римі (Ватиканські музеї, 16 ст.), Дрездені (Августа Саксонського, 16 ст.) та інші.
У 17-18 ст. формуються чисельні приватні колекції – історичні, археологічні, науково-природничі, мистецькі, багато з яких частково у 18 ст., а головним чином у 19 ст. лягли в основу державних національних музеїв.
В період розвитку капіталізму зростає об’єктивна потреба в розвитку музеїв, зростає музейна сітка з просвітницько-виховними й науковими функціями.
В першоджерелах 12-17 ст. зберігаються чисельні відомості про збереження історичних і художніх цінностей в соборах і монастирях у Владимирі, Києві, Новгороді. До 15-17 ст. відноситься формування колекцій "Оружейної палати” і сховище пам’яток Патріаршої ризниці в Москві. Відомі також колекції 16-17 ст., які належали Івану ІV, Б. Годунову, Ф.С. Милославському, В.В. Голіцину. У 1719 р. відкрився перший російський публічний музей – Кунсткамера в Петербурзі, в основі якої лежали колекції Петра І. З переходом Кунсткамери у відомство Академії наук музей перетворився у великий науковий заклад.
На протязі 2-ї половини 18-19 ст. виникли перші місцеві музеї в Іркутську (1782), Барнаулі (1827), Оренбурзі (1831), Астрахані (1836), колекції Артилерійсь­кого історичного музею (1756) і Ермітажу (1746) в Петербурзі; зібрання, безпосе­редньо пов’язані з виробництвом (модель-камери, натуральні кабінети Вільного економічного товариства, які на початку 19 ст. перетворились у музеї); створювалися історико-археологічні музеї у Миколаєві (1806), Одесі (1825), Петербурзі (Румянцевський музей, 1831) та інші.
Особливо швидко розросталася музейна сітка в середині 19 ст. Музеї виникали при статистичних комітетах, земствах, вчених архівних комісіях, наукових товариствах, університетах.
Розвиток сільського господарства і промисловості сприяло відкриттю Сільськогосподарського музею в Петербурзі (1859), Політехнічного музею у Москві (1872), кустарних відділів у місцевих музеях. Ріст національної самосвідо­мості, розвиток мистецтва, науки знайшли відображення у створенні Третьяковсь­кої галереї (1856), Російського історичного музею (1872), Руського музею (1898).
В 1899 р. в Києві був відкритий міський музей старожитностей та мистецтв, який став альма-матер багатьох музеїв на Україні. Сьогодні це Національний музей історії України. З історією музею пов’язано багато видатних імен. Це і перший директор, академік, мистецтвознавець М. Біляшівський, і всесвітньо відо­мий археолог Хвойка, який відкрив трипільську культуру. Це і Лебединцев, один із засновників журналу "Старожитності”. І, звісно, допомога меценатів. Так, роди­ни Ханенків, Терещенків допомагали у створенні музею власними колекціями.
Національний музей історії України – це ще й один з найбільших музеїв, що налічує величезні фонди, більш як 600 тисяч одиниць збереження і дійсно вважається найбільшою скарбницею. Значна частина його колекцій зберігається в Музеї історичних коштовностей України, який відкритий у Києві в 1969 р. як філія історичного музею. Міститься він у так званому Ковнірському корпусі Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Серед експонатів – золоті та срібні предмети із скіфських курганів 5-4 ст. до н.е., вироби слов’янських і давньоруських майстрів 6-13 ст., витвори українських та російських ювелірів 16-20 ст., нумізматичний матеріал.
На Україні до 1917 р. було 36 різних музеїв. На кінець 1985 р. в Україні   працювало 174 державних, близько 400 народних музеїв  та 8 тисяч – на громадських засадах.
Загалом, сьогодні музейний фонд всієї України нараховує приблизно 4-5 млн. одиниць збережень. Сюди включені також і історичні цінності, які складають фонди Чернівецького краєзнавчого музею.
Чернівецький краєзнавчий музей засновано в травні 1863 р. любителями природи і старовини на добровільні пожертвування громадськості. В наш час у цьому найбільшому музеї області – понад 100 тисяч експонатів. Сьогодні – це своєрідний науково-методичний центр, який керує роботою всіх державних і громадських музеїв області, в тому числі і шкільних музеїв. Шкільні музеї сьогодні відіграють велику роль у поповненні та збагаченні музейного фонду України.
Сьогодні музеї ведуть велику дослідницьку й виховну роботу; комплектують і вивчають колекції, складають наукову документацію, забезпечують режим збереження і реставрації музейних предметів, видають монографії, каталоги, довідники, публікації першоджерел.
Про відношення до музеїв на сучасному етапі розвитку культури свідчить і той факт, що кожного року все прогресивне людство світу відзначає 18 травня – Міжнародний день музеїв.

ВІТАЄМО ПРЕРЕМОЖЦЯ ОБЛАСНОГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "ТАЛАНОВИТІ ДІТИ УКРАЇНИ"

19 листопада 2008 року в Ужгороді понад 30 юних краян взяли участь у дитячому фестивалі „Талановиті діти України”. Учасників привітав т.в.о. заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Омелян Мателешка, заступник начальника управління освіти і науки Закарпатської ОДА Ганна Сопкова, представники громадської організації «Талановиті діти України» з Києва.
Від Воловеччини участь у конкурсі взяла учениця 8 класу Білавсицької ЗОШ І-ІІ ст.. Марійка Монда.

Марійка Монда перед виступом

Ця юна співачка не вперше на сцені. Вона вже була учасницею багатьох конкупсів, а розпочинала свій виступ на сцені з першого районного конкурсу виконавців естрадної пісні «Крок до зірок». Їй тоді було 10 років. За цей час вона наполегливо працює над вивченням музичної грамоти, гри на піаніно, вокалом, відвідуючи Воловецьку ДМШ. З нею займаються вчитель музики Біласовицької ЗОШ Світлана Губинець, хореограф Центру позашкільної роботи та дитячої творчості Любов Полажинець.

Заняття з хореографом

Хореограф Любов Полажинець, вчитель музики Світлана Губинець з юною співачкою після фестивалю.

Вона дуже старанна і працелюбна. Її праця не була марною. На цьому конкурсі Марійка стала переможницею і отримала Гран-Прі фестивалю, посівши перше місце. Крім того, вона отримала подарунки – персональний комп»ютер, DVD програвач та інші подарунки.За словами віце-президента громадської організації „Талановиті діти України” Вікторії Бодні, закарпатські таланти відбирають уперше. До цього побували в інших регіонах країни. Цьогоріч дітей, які посіли призові місця в регіонах України, збирають у Києві з 12 по 20 грудня. Конкурс буде проводитись 15 грудня в Києві за участі дітей з усієї України. Там же ж визначатимуть переможців, які представлятимуть Україну на міжнародному фестивалі в Угорщині. Інші учасники пройдуть майстер-класи по хореографії, вокалу, навчатимуться на кіностудії імені О.Довженка створювати мультфільми. Тобто програма насичена, цікава. Узагалі, мета конкурсу, який проводиться і за підтримки Секретаріату Президента України, щоб зірки української естради, які запрошені працювати з юними талантами під час проведення фестивалю, постійно тримали їх у полі зору.


МИ ВІТАЄМО МАРІЙКУ З ПЕРЕМОГОЮ І БАЖАЄМО ЇЙ ПЕРЕМОГИ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ В м.КИЄВІ!!!

четверг, 13 ноября 2008 г.

Засідання МО педагогів – організаторів «Обдаровані діти – майбутнє України»


Учасники районного МО педагогів-організаторів
6 листопада 2008 року працівниками Центру позашкільної роботи та дитячої творчості проведено чергове засідання методоб’єднання педагогів – організаторів, яке проводилось у Кичірнянській ЗОШ І-ІІ ст.
Тема засідання: «Обдаровані діти – майбутнє України». Були обговорені такі теми як :
1. Теоретико-методологічні та методичні проблеми визначення та діагностування обдарованості. Програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки.
Рудейчук ММ., методист ЦПРДТ
Ковчар Г.І., педагог-організатор
Скотарської ЗОШ І-ІІ ст.
2. Організаційні та правові проблеми виявлення, підтримки та захисту обдарованої особистості. Розроблення та впровадження інноваційних технологій у роботі з обдарованими учнями.
Рибалко С.О., директор ЦПРДТ,
Козик Г.А., педагог-організатор
В.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст.
3. Традиційні та інноваційні педагогічні технології роботи з обдарованими дітьми та молоддю.
Цап Г.В., педагог-організатор Жденіївської ЗОШ І-ІІІ ст.,
голова МО педагогів – організаторів,
Погорляк Г.О., педагог-організатор
Н.Ворітської ЗОШ І-ІІІст.
4. Соціально-психологічні проблеми обдарованих дітей.
Полажинець Л.В., психолог Нижньоворітської школи-інтернату.
Педагогом – організатором було підготовлено масовий захід, який проводився і формі усного журналу під назвою «Хлібу доземно вклоняємося».
Директор школи Марія Федорівна Тимкович та педагог-органіатор Олена Василівна Кубаш розповіли всім присутнім учасникам засідання про систему виховної роботи школи, про досягнуті успіхи, поділилися своїми задуми і планами на майбутнє.
Олена Василівна поділилася досвідом підготовки масового заходу, в ході якого були використані творчі здобутки дітей – власні вірші про хліб, використано пошуково- дослідницький матеріал, зібраний і записаний учнями від старожилів села. Це народні звичаї, пов’язані з використанням хліба, приказки, легенди, поговір я, пісні. Діти відобразили в своїй постановці обряд жнив, Різдвяних свят, використовуючи всі атрибути та реквізити, які використовували в давні часи їхні пращури. Юні артисти демонстрували неабиякі акторські здібності та таланти. На закінчення усного журналу, було віддано шану пам"яті тим, хто загинув під час Голодомору в Україні 1932-1933 років- запалено свічки та проголошено молитву.
Святковий коровай.

Педагог-організатор Олена Василівна Кубаш розповідає про школу, форми та методи роботи з школярами.


Офрмлення класу, де проходив усний журнал "Хлібу доземно вклоняємось"Початок масового заходу.

Сценка "Жнива"
Вшанування жертв Голодоморів в Україні 1932-1933 років


понедельник, 3 ноября 2008 г.

Фоторепортаж з районної виставки «Хліб усьому голова»


Згідно наказу відділу освіти Воловецької районної державної адміністрації № 210 від 3.10.2008 року «Про проведення районної виставки «Хліб усьому голова» та конкурсу малюнків «Хліб очима дітей», та з метою виховання у дітей економного та бережливого ставлення до хліба та в зв’язку з 75 роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні у Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості було розгорнуто з 29 по 31 листопада вищевказані виставки.
На виставку було представлено понад 100 експонатів з 15 шкіл району та ЦПРДТ. Не взяли участі у конкурсі «Хліб усьому голова» учні з Біласовицької та Лазівської ЗОШ І-ІІ ст.
Учнями шкіл та Центру позашкільної роботи проведено пошукову та дослідницьку роботу по встановленню тих людей, які пережили Голодомор 1932-1933 років та організовано зустрічі з ними. На виставку було представлено розробки виховних заходів, учнівські реферативні та пошуково-дослідницькі роботи, присвячені вшануванню хліба, пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років. Кращими були : розробка виховного заходу вчителя Чаплинець У.В. «Хліб священний лежить на столі» (Гукливська ЗОШ І-ІІ ст.), пошуково-дослідницька робота учениці Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. Полянчич Т.(ЦПРДТ) «Дзвони пам’яті», присвячена 75 річчю Голодомору в Україні. Окрему групу експонатів склали натуральні експонати. Це снопи збіжжя, короваї, різноманітна випічка, вишиті рушники, серветки, тарелі під хліби та короваї, мішечки з зерном, композиції, в яких учні використали солому, зерно. Чудові композиції представили учнівські колективи В.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст. «Пам’яті жертв Голодоморів присвячується» (колективна робота учнів 8 класів, керівник Козик Г.А.), «Кроваві сльози на українському чорноземі…..1932-1933роки» (колективна робота учнів 8 класів Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Красуцька В.Й.), «Остання хлібина»(колективна робота учнів 8 класів Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. Керівник Красуцька В.Й.), «Як вродить жито- то будемо ситі» ( колективна робота учнів 9 класів Завадської ЗОШ І-ІІ ст. Керівник Голінка К.І.), квіткова композиція «А волошки квітнуть в житі, хліба будуть діти ситі»( колективна робота учнів 1-3 класів Канорської ЗОШ І-ІІ ст. Керівник Німець О.С.), «Пам’яті жертв Голодоморів в Україні 1932-1933 років присвячується» ( Колективна робота учнів Нижньоворітської школа-інтернату, керівник Малильо Г.Б.). Порадували своєю майстерністю у випіканні короваїв, різних випічок учнівські колективи Скотарської, Гукливської, Канорської, Тишівської, Завадської ЗОШ І-ІІ ст. та Центру позашкільної роботи, керівники Ковітун В.А., Сидоран А.І., Мадяр Н.В., Кобрин В.О., Голінка К.І., Чорней Л.В. Чарували своєю неповторністю дідухи, снопи пшениці, проса, жита. В цій категорії накращим був дідух «Дух Рздва» Канорської ЗОШ І-ІІ ст. керівник Німець О.С.
Різнобарвними були також малюнки, які представили на виставку «Хліб очима дітей» юні художники. Зокрема, високу художню майстерність у висвітленні теми показали Малильо Максим «Пахучий хліб – то щедрий дар землі», учень В.Ворітської ЗОШ І-ІІ ст., Варваринець Микола, учень 8 класу Н.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст., Фуцур Наталія ( 9 клас), Понзель Софія( 6 клас), Фуцур Інна (7 клас), Нілабович Ілона ( 5 клас) Н.Ворітської школи – інтернату, Шекмар Галина, учениця 6 класу Скотарської ЗОШ І-ІІ ст, Клюєва Неля, учениця Завадської ЗОШ І-ІІ ст., Понзель Ярослав, учень Тишівської ЗОШ І-ІІ ст.
Виставку відвідали заступник голови Воловецької РДА Василь Панасович, начальник відділу освіти Марія Полянчич, працівники відділу освіти, працівники редакції районної газети «Голос Верховини», вчителі та учні Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці гуртків Центру позашкільної роботи та дитячої творчості, педагоги-організатори шкіл району, адже 29 жовтня проводилось навчання в районній школі-педагогога організатора.
Згідно висновків журі кращі роботи було відібрано і відправлено на обласну виставку в Закарпатський обласний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді в м.Ужгород, а авторів нагороджено грамотами відділу освіти Воловецької РДА.


Виставку оглядають заступник голови Воловецької РДА Василь Панасович, начальник відділу освіти Марія Полянчич, директор ЦПРДТ Світлана Рибалко
Заступник голови Воловецької РДА Василь Панасович, начальник відділу освіти Марія Полянчич

Виставку розгорнуто в приміщенні Центру позашкільної роботи та дитячої творчості

Виставку оглядають працівники відділу освіти: Наталія Шутка, Марія Беца, Валентина Соловій, Вікторія Косач, директор Центру Світлана Рибалко


Композиція «Пам’яті жертв Голодоморів в Україні 1932-1933 років присвячується». Колективна робота учнів Нижньоворітської школа-інтернату, керівник Малильо Г.Б.

Святковий коровай. Робота учнів Гукливської ЗОШ І-ІІ ст.Керівник Сидоран А.І.


Композиція "Сучасне і минуле".Колективна робота учнів Скотарської ЗОШ І-ІІ ст. Керівник Ковтун В.А.


Випічка, короваї. Колективні та індивідуальні роботи учнів Тишівської ЗОШ І-ІІ ст. Керівник Мадяр Н.В.


Композиція «Остання хлібина».Колективна робота учнів 8 класів Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. Керівник Красуцька В.Й.


Композиція «Кроваві сльози на українському чорноземі…..1932-1933роки». Колективна робота учнів 8 класів Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Красуцька В.Й.


Композиція з соломи і пластеліну "Як вродить жито, та будемо ситі".Колективна робота учнів Завадської ЗОШ І-ІІ ст. Керівник Голінка К.І.


Композиція «Пам’яті жертв Голодоморів в Україні в 1932-1933рр. присвячується». Колективна робота учнів 8 класів Верхньоворітської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Козик Г.А.


Різноманітна випічка та композиція "Дух Різдва". Роботи учнів Канорської ЗОШ І-ІІ ст. Керівники Кобрин В.О., Німець О.С.Коровай. Робота учнів Завадської ЗОШ І-ІІ ст. Керівник Голінка К.І.

Коровай "Слава Україні". Робота учнів Тишівської ЗОШ І-ІІ ст.Керівник Мадяр Н.В.


Роботи учнів Тишівської ЗОШ І-ІІ ст.Керівник Мадяр Н.В.


Виставка - конкурс малюнка "Хліб очима дітей"


Виставка - конкурс малюнка "Хліб очима дітей"

Виставка - конкурс малюнка "Хліб очима дітей"


Виставка - конкурс малюнка "Хліб очима дітей"