среда, 31 августа 2011 г.

Положення про районне методичне об’єднання педагогів
Положення
про районне методичне об’єднання педагогів

І.Загальні положення
1.1. Районне методичне об'єднання педагогів – організаторів
 (далі —РПО) — структурний підрозділ районного Центру позашкільної роботи , який координує методичну, організаційно-масову роботу педагогів – організаторів, організує вдосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників району згідно з рівнями, визначеними законодавством.
1.2. МО  педагогів – організаторів створюється з числа педагогічниз працівників , для яких робота в районі є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом.
1.3. Метою   діяльності  РМО є  здійснення  навчально-виховної,  методичної та позакласної роботи з учнівським колективом школи.
1.4. Керує РМО голова, який обирається на два роки на загальних зборах РМО із числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою і якому за результатами атестації встановлено першу або вищу кваліфікаційну категорію за наявності стажу роботи за фахом не менше п'яти років. Голова РМО обирається на два роки і працює на державних (громадських засадах). Для забезпечення ведення документації РМО обирається секретар.
1.5. РМО підпорядковується безпосередньо ЦПРДТ.
1.7. Підрозділами РМО є творчі групи педагогів-організаторів, тощо.
ІІ. Завдання та напрямки роботи районного методичного об'єднання педагогів-організаторів
2.1. До питань компетенції РМО входять:
- забезпечення  навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні;
- задоволення потреб учнівської молоді в інтелектуальному, культурному та духовному розвитку;
-організація змістовного відпочинку школярів шляхом проведення масових заходів;
- надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності;
- обговорення питань з методики навчально-виховної роботи в школі;
- розгляд питань організації, керівництва та контролю за якістю виховної роботи учнів та вихованців;
- забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів;
- виконання нормативних вимог щодо навчання та виховання учнів;
- координація навчально-виховної діяльності педагогів-організаторів та  вчителів ї організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі;
- вивчення та впровадження в практику сучасних освітньо-виховних  технологій,  форм і методів  роботи з учнівським колективом;
- конкурси методичних знахідок серед педагогів РМО, конкурси педмайстерності. 
2.2. Головним завданням РМО є:
-  розроблення, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій і систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації виховної роботи в районі;
- організація діяльності органів учнівського самоврядування, дитячих об»єднань і організацій;
- проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення, узагальнення та впровадження їхнього педагогічного досвіду, делегування кращих педагогів на конкурси професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи.
 
3. Організація роботи районного методичного об'єднання педагогів - організаторів
3.1. Роботу педагогів - організаторів
 у межах РМО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
3.2. Роботу РМО організує його голова.

4. Обов'язки та права голови районного методичного об'єднання педагогів – організаторів
4.1. Голова РМО:
- аналізує роботу кожного члена РМО щодо організації навчально-виховної роботи  в школі  ;
- організує вивчення стану виховної роботи з учнівським колективом у школі  та ведення ними шкільної документації;
- організує взаємовідвідування різноманітних масових заходів, засідань, тренінгів, навчань іт.д організовує  взаємодопомогу;
- забезпечує організацію заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів-організаторів, зокрема молодих спеціалістів;
- розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях РМО;
- визначає функціональні обов'язки та ступінь відповідальності членів РМО за їх виконання;
- відповідає за ведення документації РМО;
- визначає та аналізує роботу РМО, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;
- створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить із ними членів РМО;
- створює аудіо- та відеотеку кращих освітянських доробок РМО закладів освіти району;

- спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику закладів освіти району перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки;
- разом із методистом ЦПРДТ  готує навчальні матеріали для проведення творчих звітів, конкурсів професійної майстерності
- проводить засідання РМО не менше як чотири рази на рік згідно з планом;
- складає план роботи на поточний навчальний рік, який узгоджує з членами РМО. План роботи затверджує методична рада ЦПРДТ;
- звітує про роботу РМО на засіданнях науково-методичної ради РМК;
-  контролює виконання навчально-виховних планів педагогів-організаторів, разом з методистом ЦПРДТ  організує вивчення стану виховної роботи з учнівським колективом, ведення шкільної документації педагогами –організаторами.
-4.2. Голова РМО має право:
- на відвідування та аналіз позакласних заходів які проводяться педагогм-організатором у школі;
- звертатися за консультацією до методиста ЦПРДТ  із проблем організації навчально-виховної  роботи  в закладах освіти, виконання трудової дисципліни педагогів-організаторів;
- вносити пропозиції до відділу освіти щодо підвищення кваліфікаційної категорії членів РМО;
- рекомендувати педагогам-організаторам  різні форми підвищення кваліфікації;
- виносити на розгляд адміністрації школи  питання щодо заохочення педагогів-організаторів.
5. Обов'язки педагогів-організаторів, які входять до складу районного методичного об'єднання
5.1. Педагоги-організатори, які входять до складу РМО, повинні:
- організувати свою навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань школи, діяльності відділу освіти, науково-методичної проблеми району, РМО;
- організувати свою діяльність з питань удосконалення фахової майстерності;
- планувати свою діяльність із урахуванням питань охорони здоров'я та життя дітей, заходів техніки безпеки;
- організувати   взаємодію  з  батьками  та  колегами  щодо  поліпшення навчально-виховного процесу та якості своєї праці.
6. Права педагогів-організаторів, які входять до складу районного методичного об'єднання
Педагоги-організатори, які входять до складу РМО, мають право:
- звертатися до методкабінету ЦПРДТ та РМК відділу освіти   з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової майстерності;
- вносити пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в закладах освіти району;
- вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів-організаторів;
- звертатися за консультацією з питань організації навчально-виховної  роботи  у школі  до методиста ЦПРДТ,  методистів РМК. 
7. Документація районного методичного об'єднання педагогів-організаторів
 РМО розробляє та систематично веде свою документацію відповідно до переліку:
-          положення про РМО;
-          аналіз роботи РМО за рік, що минув;
-          план роботи на поточний рік;
-          протоколи засідань РМО;
-          план  атестації  педагогів-організаторів, проходження курсової  перепідготовки,  банк даних про педагогів-організаторів: якісний та кількісний склад;
-          необхідна документація для організації діяльності РМО (можна у формі таблиці);
-          методична база передового педагогічного досвіду педагогів-логанізаторів, членів РМО:
-           планування роботи педагогів-організаторів з питань самоосвіти.

8. Керівництво діяльністю районного методичного об'єднання педагогів-організаторів.

Керівництво діяльністю РМО здійснює Центр позашкільної роботи і дитячої творчості.


МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ
2011-2012 н.р.

I.                        Проблеми, над якими працює методичне об’єднання
·         Створення ефективного виховного простору шляхом впровадження в навчально-виховний процес Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
·         Формування життєвих цінностей особистості, підготовка молоді до активної, творчої, особистісно та соціально значущої життєдіяльності.
·         Координація зусиль навчального закладу, сім’ї, громадськості у вирішення завдань превентивного виховання учнів.

  1. Підвищення кваліфікації та керівництво самоосвітою
ІІ.1.Секції:
                - Координація зусиль навчального закладу, державних органів, що здійснюють захист прав та інтересів дітей, сім’ї, громадськості  у вирішення завдань превентивного виховання учнів.
                Серпень                           Рудейчук М.М.,
методист ЦПРДТ,
місце проведення: ЦПРДТ;

                - Підвищення педагогічної майстерності педагога-організатора як важлива умова забезпечення ефективності функціонування виховної системи навчального закладу.
                Квітень                            Тюк О.М..,
 педагог –організатор
Верб»язької ЗОШ І-ІІ ст..
Місце проведення: Верб»язька  ЗОШ І-ІІ ст..

        ІІ. 2.Семінари-практикуми:
         1. Впровадження інформаційно-комп»ютерних технологій  у виховний процес як засіб формування соціальних компетентностей учнів.
                Листопад , Чорней Л.В.,
педагог- організатор ЦПРДТ,
місце проведення : ЦПРДТ  
                                                                                                 
2.Роль і місце шкільної преси в системі виховної роботи закладу.
                Лютий                                    Ковчар Г.І.,
голова МО, педагог-організатор
Скотарської                 ЗОШ І-ІІ ст..    ,
 Місце проведення: ЦПРДТ                                                                                                           

               

                ІІІ. Виявлення, апробація та впровадження перспективного педагогічного досвіду
  1. Захист моделі учнівського самоврядування в закладах освіти. Дитяче об»єднанняч «Волонтер».                                                 
Травень , Погорляк Г.О.,
 педагог-організатор Н.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст..
2.                  Творча група «Формування життєвих цінностей особистості, підготовка молоді до активної, творчої, особистісно та соціально значущої життєдіяльності».
                Керівник                              Ковчар Г.І.,
 голова МО,
педагог-організатор
Скотарської ЗОШ І-ІІ ст..П Р А В И Л А ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВПогоджено :                                                                                                          Затверджено:

Голова профспілкового комітету                                на  на загальних зборах трудового
 ЦПРДТ                                                                                                     Коллективу ЦПРДТ

«_31_»_серпня__2011р.                                                                      «__31_»__серпня__2011 р.


П Р А В И Л А
ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
РОБОТИ ТА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
1. Загальні положення.
1.У Воловецькому районному  Центрі позашкільної роботи і  дитячої творчості  трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
2. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників Центру, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.
3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно за погодженням з профспілковим комітетом.
2. Порядок прийняття і звільнення працівників.
4. Працівники Центру приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
5. При прийнятті на роботу директор Центру  зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:
  • подання заяви, оформленої у встановленому порядку;
  • подання трудової книжки;
  • пред’явлення паспорта;
  • пред’явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;
  • військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток;
  • автобіографії;

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (робітник по обслуговуванню), зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.
Особи, які приймаються на роботу зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.
Особи, які влаштовуються на роботу, зобов’язані оформити особову справу та санітарну книжку.
6. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України “Про освіту”, Закону України “Про позашкільну освіту ”, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року № 293
7. Працівники ЦПРДТ можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
8. Прийняття на роботу оформляється наказом директора Центру, який оголошується працівнику під розписку.
9.На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником за місцем основної роботи.
10. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпарці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в сейфі директора Центру. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора Центру.
11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор Центру  зобов’язаний:
а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявні на робочому місці, де він буде працювати;
б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективною угодою;
в) визначити працівникові робоче місце при можливостях закладу, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
13. Розірвання трудового договору з ініціативи директора Центру допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Посеред року може бути звільнений працівник у зв’язку із скороченням обсягу роботи, або змінами фінансування, якщо він працював на госпрозрахунковій основі. Звільнення педагогічних працівників за результати атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством, та рішеннями органів місцевого самоврядування.
14. Припинення трудового договору оформляється наказом директора Центру.
15. Керівник зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
3. Основні права та обов’язки працівників.
16. Педагогічні працівники мають право на:
· захист професійної честі, гідності;
· вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
· індивідуальну педагогічну діяльність (за межами закладу);
· участь у громадському самоврядуванні;
· користування подовженою оплачуваною відпусткою;
· пільгове забезпечення житлом (земельними ділянками) у порядку, встановленому законодавством;
· підвищення кваліфікації, перепідготовку.
17. Працівники та техперсонал Центру зобов’язані:
· працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту школи і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
· виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
· берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна школи.
Працівники Центру 1 раз на рік повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.
18. Педагогічні працівники Центру повинні:
· забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;
· настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
· виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
· готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
· додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;
· захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
· постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;
· в роботі з дітьми дотримуватися педагогічного такту.
19. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і правилами внутрішнього розпорядку Центру  та нормативними документами
20. Всім працівникам Центру, відвідувачам, гостям, батькам дотримуватись правил заборони тютюнопаління в приміщенні та на території ЦПРДТ.
4. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу
21. Керівник закладу освіти зобов’язаний:
· забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних вимог до навчання та виховання в позашкільному закладі для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до напрямку гуртка, творчого об’єднання чи студії.;
· визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
· удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;
· організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;
· укладати і розривати угоди, контракти з педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства.
· доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) про педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
· надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;
· забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
· дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
· додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти учнів і вихованців і забезпечувати надання їм установлених пільг;
· своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;
· забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання.
5. Робочий час і його використання
22. Для штатних  працівників (директора, методиста, педагога-організатора) установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Для керівників гуртків встановлюється робочий час згідно з педагогічним навантаженням  та графіком роботи. Гуртки можуть працювати іу вихідні дні.
При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками графіками чергувань, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.  П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється директором Центру спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та виховної роботи відповідно до посади, навчального плану і плану роботи Центру.
23. Робочий час керівник гуртка  розпочинає за 15 хв. до початку заняття. Щопонеділка проводиться наради при директорові, яку повинні відвідувати всі педагогічні працівники центру.
24. Керівник гуртка  повинен розпочинати і закінчувати заняття точно за графіком занять гуртків,  не запізнюватися, не відпускати дітей без поважних причин з заняття раніше, не виганяти дітей з занять. Керівник гуртка  несе відповідальність за відсутність на занятті учнів, слухачів, вихованців..
25. При відсутності керівника гуртка він з дозволу директора переносить заняття гуртка на інший період. А
26. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, за письмовим наказом керівника закладу освіти за погодженням профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку.
 27. Директор центру залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Порядок та графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Обов’язки чергового керівника гуртка  визначаються цими правилами і затверджуються за погодженням ПК директором Центру.
28. Під час літніх канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи з дітьми і літній період за окремим планом роботи та графіком роботи.
29.Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік погоджується з профспілковим комітетом Надання відпустки працівникам оформляється наказом навчально-виховного закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови,щоб основна її частина була не менше 14 днів (ст.12 Закону “Про відпустки”). Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Поділ відпустки на частини допускається під час виконання тимчасових обов’язків керівника закладу, методистом та педагогом-організатором.
30. Директор Центру має право надавати  надавати за окремі види роботи додаткові дні до відпустки, передбачені колдоговором. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.
31. Педагогічним працівникам забороняється:
· змінювати на свій розсуд розклад занять, графіки роботи і графіки чергувань, графіки відпусток;
· подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
· передоручати виконання трудових обов’язків ( без відома директора Центру).
Забороняється в робочий час:
· відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом без письмового наказу директора Центру;
· відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також учнів, за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
6. Заохочення за успіхи в роботі
32. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Положенням про преміювання працівників. Керівник закладу за сумлінну роботу і високі її результати може преміювати працівників закладу освіти з позабюджетних, спонсорських та інших коштів.
33. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. Всі заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника
7. Стягнення за порушення трудової дисципліни
34. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
а/ догана;
б/ звільнення (ст.147 КЗпП)
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п. 3, якщо було попередження та п.п. 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.
35. До застосування дисциплінарного стягнення директор Центру повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення директором у присутності 2-х свідків складається відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовуються директорам Центру безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
36. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
37. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.
38. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.