пятница, 27 сентября 2013 г.

ПРОГРАМА гуртка „Історичне краєзнавство”

ПРОГРАМА
гуртка „Історичне краєзнавство”

Основний рівень

Пояснювальна записка
Історичне краєзнавство - сходинка до пізнання учнями рідного краю, реалізації інтересів у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання України та світу, формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти.
Програма передбачає навчання дітей в гуртках основного рівня  протягом трьох років.
На опрацювання навчального матеріалу відводиться по 216 годин на кожний рік.
Метою програми є набуття особистістю компетентностей у процесі занять історичним краєзнавством.
Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:      
1. Пізнавальна компетентність: знайомитися та вивчати пам’ятки історії і культури, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу, формувати уміння досліджувати навколишнє середовище.
 2. Практична компетентність: вміти описувати краєзнавчі об’єкти, оформляти польовий зошит та щоденник досліджень за вибраною темою, орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки  участі у туристських подорожах та змаганнях.
3. Творча компетентність: складати описи маршрутів 1 - 3 денного походу, брати участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.
4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, виховання культури спілкування, виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність та інші), виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.
Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів та туристсько-краєзнавчої роботи.
В основу програми „Історичне краєзнавство” покладено базові блоки:
• краєзнавство;
• спортивно-туристська підготовка;
• фізична культура та безпека життєдіяльності.
У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі „Суспільствознавство”, „Здоров'я і фізична культура”. Програма включає відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з історії, географії, краєзнавства тощо.
Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню краєзнавчої  термінології, практичних навичок роботи з краєзнавчим обладнанням, компасом, картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я.
Заняття гуртка організовується таким чином: одне заняття - теоретичне, друге – практичне. Тривалість занять визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження і складає в академічних годинах (45 хвилин). Орієнтовне співвідношення теоретичних і практичних годин 1 : 6. Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту тем до реального життя. Періодичність екскурсій і практичних занять на місцевості – один раз на місяць. Необхідною умовою організації екскурсій і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.
При плануванні екскурсій, практичних занять, подорожей та змагань беруться до уваги сезонні зміни погоди, додаткові можливості для реалізації запланованих заходів під час канікул.
Для закріплення та реалізація набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального року проводиться літня туристсько-краєзнавча подорож (поза сіткою навчальних годин).
Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних методів навчання спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу та інструктивну спрямованість.
На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та ін.), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається краєзнавчим дослідженням та пошуковій роботі, спортивним та рухливим іграм з елементами туризму, краєзнавчим дослідженням за природою, об’єктами та інше.
Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, картографічний, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходах. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку та психофізичних особливостей стану здоров’я дітей відповідно до чинного Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08. 2004 № 651.
Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі змагань, вікторин, конкурсів та відвідуванні екскурсійних об’єктів.
Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни  до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.  Теми подані у порядку зростання складності матеріалу.
У перші тижні занять необхідно провести батьківські збори, де розповісти про план роботи гуртка, розклад занять та особисте спорядження юного туриста для практичних занять та подорожей.
При проведенні навчально-виховного процесу в гуртку та з метою ефективного засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок використовуються засоби навчання відповідно до чинного Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів.

Основний рівень, перший рік навчання

Тематичний план


Назва розділу, теми
Кількість годин


Усього
В тому числі

теоретичних
практичних

1
2
3
4
5


  1
РОЗДІЛ І.
Вступна частина

8

6

2

1.1.
Вступне заняття
2
2
-

1.2.
Туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю
2
-
2

1.3.
Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей
2
2
-

1.4.
Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
2
2
-


  2
РОЗДІЛ ІІ.
Краєзнавство

146

32

114

2.1.
Актуалізація знань попереднього року навчання
2
2
-2.2.
Підготовка звіту про краєзнавчу експедицію
12
4
8

2.3.
Організація туристсько-краєзнавчих експедицій
36
4
32

2.4.
Історико-культурні об’єкти України
14
2
12

2.5.
Історико-краєзнавчі дослідження рідного краю

50
14
36

2.6.
Краєзнавчі дослідження. Обладнання для краєзнавчих досліджень.
6
2
4

2.7.
Природоохоронна діяльність
6
2
4

2.8.
Масові заходи: туристсько-краєзнавчі подорожі, зльоти , конференції тощо
20
2
18


   3
РОЗДІЛ ІІІ.
Туристсько-спортивна підготовка

32

4

28

3.1.
Спортивне орієнтування. Топографічна підготовка.
10
2
8

3.2.
Туристське спорядження
2
-
2

3.3.
Туристський побут. Організація харчування в краєзнавчій експедиції
4
-
4

3.4.
Техніка пішохідного туризму
8
-
8

3.5.
Підготовка до літньої експедиції
8
2
6


   4

РОЗДІЛ ІV.
Фізична підготовка та безпека життєдіяльності

28

4

24

4.1.
Фізична підготовка. Спортивні ігри
22
2
20

4.2.
Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога
6
2
4


   5
РОЗДІЛ V
Підсумкове заняття
2
-
2

5.1.
Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Поза сіткою годин
-
-


РАЗОМ:
216
46
170

 

Зміст програми

РОЗДІЛ І.
ВСТУПНА ЧАСТИНА (8 год)


1.1. Вступне заняття (2 год)
Історичне краєзнавство, його значення і сутність. Історія розвитку туризму та краєзнавства. Виникнення зацікавленості до історії рідного краю в середовищі української старшини. Розвиток краєзнавства в ХІХ столітті. “Золота ера” українського краєзнавства 20-х років  ХХ ст.
Традиції та сучасний стан розвитку туризму та краєзнавства в Україні. Зміст і завдання роботи гуртка, особливості роботи юних істориків-краєзнавців.

1.2.Туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю (2год)
Зручність та вигідність географічного положення України. Різноманітність фауни, флори, багатство історико-культурної спадщини. Транспортний зв’язок та кордони рідного краю.
           
1.3. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (2 год)
Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті.
Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, в туристських подорожах та краєзнавчих експедиціях.

1.4. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю (2 год)
Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей згідно з наказомМіністерства освіти і науки України від 24.03. 2006 № 237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”.

РОЗДІЛ ІІ.
КРАЄЗНАВСТВО (146 год)

2.1. Актуалізація знань попереднього року навчання (2 год)
Повторення основних тем гуртка початкового рівня “Юні туристи – краєзнавці”, контрольна перевірка рівня туристсько-краєзнавчих знань, умінь та навичок гуртківців.

2.2. Підготовка звіту про краєзнавчу експедицію (12 год.)
Підсумкова робота з польовим щоденником. Зібрані під час експедиції письмові та усні джерела. Паспортизація маршрутів і пам’ятників історії та культури. Схема туристсько-краєзнавчого маршруту та його опис.
Пропаганда матеріалів туристсько-краєзнавчої експедиції у навчальному закладі.
Практичні заняття.           
Оформлення польового щоденника. Складання письмового звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію. Підготовка матеріалів, зібраних під час експедиції для передачі в  краєзнавчий музей  навчально – виховного закладу. Оформлення звітної виставки.
Виступи зі звітом про туристсько-краєзнавчу експедицію у навчальному закладі, на конференції.

2.3. Організація туристсько-краєзнавчих експедицій (36 год)

Мета та завдання туристсько-краєзнавчої експедиції. Розподіл обов’язків між членами групи. Розробка маршруту експедиції. Спеціальні запитальники.
Методи збирання історико-краєзнавчих матеріалів:
• безпосереднє ознайомлення з предметами матеріальної культури;
• спостереження за щоденним життям місцевого населення;
• анкетне опитування населення;
• виявлення рівня духовного життя за пам’ятниками матеріальної культури;
• застосування масштабного креслення, зйомки планів поселень.
Практичні заняття.             
Робота з картографічним матеріалом з метою складання маршруту подорожі, підготовка технічних засобів. Ведення польового щоденника та зошита. Записи спогадів старожилів. Збирання фольклорно-етнографічного матеріалу. Опис археологічних та історико-культурних пам’ятників.

2.4. Історико-культурні об’єкти України (14 год)
Історичні та культурні пам’ятники – надбання народу. Види пам’ятників історії та культури:
• пам’ятники історії: будівлі, пам’ятні місця, пов’язані з важливими історичними подіями в житті народу;
• пам’ятники археології: городища, кургани, залишки стародавніх поселень, кам’яні споруди, наскельні зображення;
• пам’ятники містобудування та архітектури;
• пам’ятники мистецтва: твори монументального, образотворчого, декоративно-прикладного та інших видів мистецтва;
• документальні пам’ятки: акти органів державної влади та органів державного управління, інші письмові документи, кіно - фотодокументи тощо.
Державний облік пам’яток історії та культури. Ремонтні та реставраційні роботи.
Практичні заняття.             
Ознайомлення із Законом України „Про охорону природи”. Заходи з пропаганди пам’яток історії та культури рідного краю. Екскурсії та походи з метою ознайомлення і вивчення пам’яток історії і культури рідного краю, України та інших країн. Виконання завдань Товариства охорони пам’яток історії та культури, інших державних та громадських організацій.

2.5. Історико-краєзнавчі дослідження рідного краю (50 год)
Роль історичного краєзнавства у вивченні культурно-історичних, трудових та духовних традицій рідного краю.
Шляхи збирання історико-краєзнавчих матеріалів:
• планомірне систематичне збирання документів, пам’яток та інших краєзнавчих матеріалів;
• експедиційне збирання;
• облікування  подарунків та інших  надходжень до музею.
Поняття “рідний край”, кордони, природні умови та населення рідного краю.
 Методи краєзнавчих досліджень:
• літературний (використання друкованих джерел про рідний край);
• польових спостережень (використання технічних засобів);
• картографічний (використання карт);
• окомірна зйомка місцевості та складання карт;
• статистичний (збирання та обробка кількісних показників при вивченні населення, господарства, економічних зв’язків).
Практичні заняття.
Вивчення кордонів рідного краю, робота з літературними джерелами. Встановлення зв’язків з архівами, музеями, пошук свідків історичних подій, та зустрічі з ними, записи їх спогадів. Обробка листів, документів, фотографій. Походи та експедиції.

2.6. Краєзнавчі дослідження. Обладнання для краєзнавчих досліджень  (6 год)
Вивчення приладів та обладнання для краєзнавчої роботи. Місцеві ознаки та прогноз погоди (ознаки сталої ясної погоди та негоди).
Прилади для метеоспостережень: термометр, барометр, гігрометр, опадомір, флюгер. Повітряні маси, атмосферний фронт, тиск. Хмари та інші атмосферні явища.
Практичні заняття.             Метеорологічні спостереження під час експедиції. Складання “рози вітрів” даної місцевості. Ведення щоденника спостережень.

 

2.7. Природоохоронна діяльність (6 год)
Охорона природи - справа всіх людей планети. Форми охорони природи – державна, громадська, індивідуальна. Роль юних туристів–краєзнавців в охороні навколишнього середовища.
Практичне заняття.          
Заповідники та заказники як форма збереження окремих ділянок незайманої природи для наукових досліджень. Відвідання заповідників і заказників.

2.8. Масові заходи: туристсько-краєзнавчі подорожі, зльоти , конференції  (20 год)
Ознайомлення з  Положеннями та Умовами проведення різних зльотів та змагань.
Практичні заняття.             
Визначення мети і завдань експедиції. Підбір групи та розподіл обов’язків. Підготовка спорядження та топографічних матеріалів.

РОЗДІЛ ІІІ.
ТУРИСТСЬКО - СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА (32 год)

3.1. Спортивне орієнтування. Топографічна підготовка (10 год)
Загальні відомості про спортивне орієнтування. Способи орієнтування на місцевості за компасом, небесними світилами. Визначення сторін горизонту. За компасом. Поняття про азимут, масштаби спортивних карт. Умовні знаки на спортивних картах. Види змагань у спортивному орієнтуванні.
Практичні заняття.           
Рух на місцевості з орієнтування за картою та легендою. Визначення сторін горизонту за компасом. Рух за вказаним азимутом.

3.2. Туристське спорядження (2год)

Практичні заняття.             
Загальні вимоги до спорядження (маса, надійність, компактність, естетичність, відповідність призначенню). Групове, індивідуальне, спеціальне та саморобне спорядження. Підготовка та ремонт спорядження. Укладка рюкзака.

3.3. Туристський побут.
Організація харчування в краєзнавчій експедиції ( 4 год)
Улаштування місць привалів і ночівель, охорона природного середовища. Заготівля дров. Типи вогнищ.
Практичні заняття.
Встановлення наметів. Улаштування місця для вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу. Приготування їжі в польових умовах.

3.4. Техніка пішохідного туризму (8 год)
Практичні заняття.             
Рух групи в пішому поході. Стрій туристської групи. Особливості руху туристської групи в певному районі. Способи подолання перешкод. Забезпечення техніки безпеки при подоланні перешкод.

3.5. Підготовка до літньої експедиції (8 год)
Мета та завдання експедиції. Вивчення району експедиції. Методи збирання історико-краєзнавчих матеріалів. Польовий зошит та польовий щоденник, вимоги до їх ведення, спеціальні запитальники.
Практичні заняття.           
Розподіл обов’язків між членами групи. Робота з картографічним матеріалом з метою розробки маршруту експедиції. Складання кошторису та матеріальне забезпечення експедиції.

РОЗДІЛ ІV.
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(28 год)

4.1. Фізична підготовка. Спортивні ігри (22 год)
Ранкова гімнастика - один з факторів фізичної підготовки юних туристів-краєзнавців. Час, умови і місце проведення ранкової гімнастики. Похідний крок. Вправи для ніг, присідання та стрибки. Гігієна гімнастичних вправ. Вправи без предметів та на гімнастичних снарядах. Біг на різні дистанції. Стрибки у довжину та висоту. Плавання на різні дистанції.
Практичні заняття.
Розучування кількох комплексів ранкової гімнастики та техніки оздоровчого бігу, правильного дихання. Біг на 50 та 100 метрів, спеціальні бігові вправи, стрибки у довжину через перешкоди.
Удосконалення техніки  плавання.
Одноденна туристсько-краєзнавча подорож.

4.2. Правила санітарії та гігієни
Перша (долікарська) медична допомога (6 год)
Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами, чистота ніг тощо).
Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу).
Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі.
Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, рани, порізи, отруєння).
Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, удари голови, живота, грудей.
Гостра судинна недостатність, непритомність, шок.
Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.
Практичні заняття.           
Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів, розтягів тощо.
Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога при травмах та отруєнні  травами, грибами.

РОЗДІЛ V.
ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (2 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.

5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплекснного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).

Основний рівень, другий рік навчання

Тематичний план


Назва розділу, теми
Кількість годин
Усього
В тому числі
теоре­тичних
прак­тичних
1
2
3
4
5

1
РОЗДІЛ І.
Вступна частинаВС

6

6

-
1.1.
Вступне заняття
2
2
-
1.2.
Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей
2
2
-
1.3.
Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
2
2
-

2
 РОЗДІЛ ІІ.
Краєзнавство


150

32

118
2.1.
Актуалізація знань попереднього року навчання
2
2
-
2.2.
Підбиття підсумків краєзнавчої експедиції
12
4
8
2.3.
Організація туристсько-краєзнавчих експедицій
18
2
16
2.4.
Вивчення історичних пам’яток. Життя і діяльність видатних людей рідного краю
24
2
22
2.5.
Історико-краєзнавчі дослідження рідного краю
52
16
36
2.6.77777.
Природоохоронна діяльність

6
2
4
2.7.
Краєзнавчі дослідження
10
2
8
2.8.
Масові заходи: подорожі, експедиції, зльоти, конкурси тощо
26
2
24

3
 РОЗДІЛ ІІІ.
Туристсько-спортивна підготовка


30

6

24
3.1.
Спортивне орієнтування. Топографічна підготовка.
10
2
8
3.2.
Техніка пішохідного туризму
16
2
14
3.3.
Туристський побут. Організація харчування під час подорожі
4
2
2

4
РОЗДІЛ ІV.
Фізична підготовка та безпека життєдіяльності
житттєдіяльності Фізична підготовка та безпека житттєдіяльності Фізична підготовка та безпека жжжжиттєдіяльножитттєдіяльності
28
4
24
4.1.
Фізична підготовка. Спортивні ігри.
    22
2
20

4.2.
Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога
6
2
4

5
РОЗДІЛ V.
Підсумкове заняття

2

2

-
5.1.
Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Поза сіткою
годинРАЗОМ:
216
50
166

       Зміст програми

РОЗДІЛ І
ВСТУПНА ЧАСТИНА ( 6 год)

1.1. Вступне заняття (2 год)
 Розвиток туризму і краєзнавства на сучасному етапі. Зміст і завдання роботи гуртка, особливості роботи юних істориків-краєзнавців.

1.2. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (2 год)
Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті.
Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, в туристських подорожах та краєзнавчих експедиціях.

1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю (2 год)
Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03. 2006 р. № 237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”.

РОЗДІЛ ІІ.
КРАЄЗНАВСТВО (150 год)

2.1.Актуалізація знань попереднього року навчання (2 год)
Повторення основних тем попереднього року навчання, контрольна перевірка рівня туристсько-краєзнавчих знань, умінь та навичок.

2.2. Підведення підсумків краєзнавчої експедиції (12 год)
Підсумкова робота з польовим щоденником. Обробка зібраних під час експедиції письмових та усних джерел. Паспортизація маршрутів, пам’ятників історії та культури. Схема туристсько-краєзнавчого маршруту та його опис.
Пропаганда туристсько-краєзнавчої експедиції у навчальних закладах.
Практичні заняття.
Оформлення польового щоденника. Складання письмового звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію. Підготовка матеріалів, зібраних під час експедиції, для передачі в краєзнавчий музей навчальноо закладу. Оформлення звітної виставки.
Виступи зі звітом про туристсько-краєзнавчу експедицію в школі, на конференції.

2.3. Організація туристсько-краєзнавчих експедицій (18 год)
Вивчення картографічного матеріалу району туристсько-краєзнавчої експедиції. Розробка маршруту експедиції. Вивчення історичних подій району експедиції за літературними та іншими джерелами.
Встановлення зв’язків з працівниками архівів, музеїв та інших наукових установ для одержання консультацій та інших необхідних довідок про район експедиції.
Виконання експедиційних завдань:
• вивчення матеріальної культури району експедиції;
• опитування населення про історію району експедиції;
• пошук безпосередніх учасників або очевидців різних історичних подій;
• вивчення фактів або подій за документами архівів, експонатами музеїв, першоджерелами;
• листи, спогади, документи, фотографії, розповіді, записані під час експедиції.
Практичні заняття.
Опис маршруту краєзнавчої експедиції. Оформлення записів щоденника. Зіставлення матеріалів, зібраних під час експедиції, з опублікованими джерелами. Перевірка фактів і дат, виявлених у ході експедиції. Консультації з вченими та спеціалістами. Підготовка до звіту перед організацією, яка давала завдання перед експедицією. Підготовка та читання рефератів, повідомлень про історичне минуле та сучасне життя району експедиції. Оформлення стендів, фотоальбомів для інших матеріалів для передачі до шкільного краєзнавчого музею або кабінету. Пропаганда експедиції: проведення вечора, показ слайдів, фотографій, фільмів, презентацій, буклетів.

2.4. Вивчення історичних пам’яток. Життя і діяльність видатних людей рідного краю (24 год)
Пам’ятні місця, пов’язані із життям і діяльністю вчених, письменників, художників та інших діячів культури та мистецтва та їх значення в житті рідного краю.
Меморіальні музеї, музеї-квартири, пам’ятники архітектури, художні музеї, галереї, монументи, садово-паркове мистецтво. Забуті імена людей рідного краю.
Практичні заняття.
Ознайомлення з пам’ятними місцями. Фотографування, замальовування та опис цих місць. Зустрічі з науковцями, письменниками, художниками, скульпторами та архітекторами. Записи їх спогадів. Виконання завдань різних громадських організацій та фондів. Оформлення зібраних матеріалів для шкільного краєзнавчого музею.

2.5. Історико-краєзнавчі дослідження рідного краю (52 год)
Рідний край у далекому минулому, його територія, кордони та населення. Зв’язок з державними архівами та науковими установами з питань вивчення документів з історії рідного краю. Виявлення та опис пам’ятних місць на території рідного краю.
Вивчення краєзнавчих об’єктів на території рідного краю:
• опублікована література та інші джерела з теми дослідження;
• документальні джерела архівів, музеїв та наукових установ;
• зв’язок з учасниками історичних подій;
• предмети матеріальної та духовної культури;
• достовірність зібраного матеріалу;
• паспорт краєзнавчого об’єкта;
• топонімічний матеріал, легенди та географічні назви рідного краю;
• фольклорно-етнографічний матеріал;
• фотографії, малюнки, гравюри, плакати, картини.
Роль нумізматики у вивченні історії рідного краю, створення колекцій.
Практичні заняття.
Вивчення літератури з історії рідного краю та архівних даних. Записи спогадів старожилів та учасників історичних подій.
Дослідницька робота з вивчення географічних назв та легенд. Записи старовинних пісень, обрядів. Збирання старовинних монет та інших грошових знаків.
Участь у Всеукраїнських масових заходах щодо вивчення та збереження історико-культурних цінностей та духовних традицій українського народу в рамках краєзнавчих рухів, експедицій, акцій тощо.

2.6. Природоохоронна діяльність (6 год)
Екологічні маршрути та екологічні стежки. Роль юних туристів- краєзнавців в охороні навколишнього середовища. Червона книга України.
Практичні заняття.
Заповідники та заказники як форма збереження окремих ділянок незайманої природи для наукових досліджень. Відвідання заповідників і заказників.
2.7. Краєзнавчі дослідження (10 год)
Об’єкти краєзнавчих досліджень.
Практичні заняття.
Метеорологічні спостереження під час експедиції. Визначення зміни погоди за народними прикметами. Ведення щоденника досліджень.

2.8. Масові заходи: подорожі, експедиції, зльоти, конкурси тощо
(26 год)
Вивчення Положень та Умов проведення масових заходів з учнівською та студентською молоддю. Правила змагань із спортивного туризму. Робота з Положенням та Умовами змагань. Основні принципи суддівства змагань. Таблиці штрафів.
Практичні заняття.
Визначення мети і завдань експедиції. Підбір групи та розподіл обов'язків. Підготовка спорядження та топографічних матеріалів.

РОЗДІЛ ІІІ.
ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА (30 год)

3.1. Спортивне орієнтування. Топографічна підготовка (10 год)
Спортивне орієнтування як вид спорту та засіб руху туристів на місцевості. Масштаби спортивних карт. Умовні знаки на спортивних картах. Види змагань у спортивному орієнтуванні.
Геодезія і картографія. Види картографічних матеріалів, які використовуються під час туристсько-краєзнавчих походів та експедицій.
Практичні заняття.
Вимірювання і відкладення відстаней на карті за допомогою лінійки, циркуля, курвіметра. Викреслювання умовних топографічних знаків. Топографічний диктант. Викреслювання умовних знаків спортивних карт. Вправи з читання спортивних карт. Вправи на місцевості з орієнтування в заданому напряму, на маркованій дистанції.

3.2. Техніка пішохідного туризму (16 год)
Практичні заняття.
Правила змагань з пішохідного туризму, класифікація змагань, вимоги щодо класу дистанції змагань. Техніка подолання природних перешкод в різних умовах:
• рух по стежках (прийоми руху на підйомах і спусках);
• рух по трав’янистих схилах (способи „ялинка”, „серпантин”,
”спортивний”);
• рух через лісову хащу (способи подолання лісових завалів буреломів,
скупчень валунів та інше);
• рух через болото, способи подолання;
• способи подолання водних перешкод (убрід, по камінню, по містках, „маятником”, навісна переправа).

3.3. Туристський побут.
Організація харчування під час подорожі (4 год)
Загальні вимоги до місць привалів і ночівель у походах: безпечність, зручність, наявність питної води та дров. Вибір місця, планування табору, розподіл обов’язків. Протипожежна безпека, типи вогнищ та їх призначення. Порядок та чистота в місцях привалів та ночівель.
Режим харчування та водосолевий режим у подорожі. Калорійність, поживність, смакові якості та різноманітність харчування. Практичні заняття.
Встановлення наметів. Улаштування місця для вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу. Приготування їжі в польових умовах.

РОЗДІЛ ІV.

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(28 год)

4.1. Фізична підготовка. Спортивні ігри (22 год)
Вимоги до фізичного стану юних туристів-краєзнавців. Загальна та спеціальна фізична підготовка як фактор попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків. Ранкова гімнастика - один важлива складова фізичної підготовки юних туристів-краєзнавців. Основи техніки оздоровчого бігу. Забезпечення безпеки на заняттях на воді. Спортивні ігри.
Практичні заняття.
Розучування техніки оздоровчого бігу, правильного дихання. Біг на 50 та 100 метрів, спеціальні бігові вправи, стрибки у довжину, через перешкоди.
Вдосконалення техніки метання м’яча. Відпрацювання гімнастичних рухів з предметами. Удосконалення навичок гри в баскетбол, футбол, гандбол тощо. Прийоми колективних ігрових дій  та протидії  супернику у відповідній грі. Проведення естафет.
Вдосконалення техніки плавання.
Одноденна туристсько-краєзнавча подорож.


4.2. Правила санітарії та гігієни.
Перша (долікарська) медична допомога (6 год)
Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами, чистота ніг тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу).
Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі.
Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, рани, порізи, отруєння).
Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, живота, грудей.
Гостра судинна недостатність, непритомність, шок.
Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.
Практичні заняття.
Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів, розтягів, ударів тощо.
Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога при травмах та отруєнні  травами, грибами.

РОЗДІЛ V.
ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (2 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.

5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).

Основний рівень, третій рік навчання

Тематичний план


Назва розділу, теми
Кількість годин
Усього
В тому числі
теоре­тичних
прак­тичних
1
2
3
4
5

1
РОЗДІЛ І.
Вступна частинаВС

6

6

-
1.1.
Вступне заняття
2
2
-
1.2.
Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей
2
2
-
1.3.
Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
2
2
-

2
 РОЗДІЛ ІІ.
Краєзнавство


150

34

116
2.1.
Актуалізація знань попереднього року навчання
2
2
-
2.2.
Підведення підсумків краєзнавчої експедиції.
Підготовка письмового звіту про експедицію

 ППідготовка
20
4
16
2.3.
Організація туристсько-краєзнавчих експедицій
20
4
16
2.4.
Археологічна спадщина рідного краю, організація роботи краєзнавчого музею
16
6
10
2.5.
Науково-дослідницька робота
42
10
32
2.6.77777.
Природоохоронна  діяльність

6
2
4
2.7.
Записи краєзнавчих досліджень та спостережень
10
2
8
2.8.
Масові заходи: подорожі, зльоти, конференції, конкурси і т.д.
34
4
30

3
 РОЗДІЛ ІІІ.
Туристсько-спортивна підготовка


30

4

26
3.1.
Туристське та спортивне орієнтування. Топографічна підготовка
6
-
6
3.2.
Техніка пішохідного туризму
12
2
10
3.3.
Правила проведення змагань зі спортивного туризму. Участь у змаганнях.
12
2
10

4
РОЗДІЛ ІV.
Фізична підготовка та безпека життєдіяльності
житттєдіяльності Фізична підготовка та безпека житттєдіяльності Фізична підготовка та безпека жжжжиттєдіяльножитттєдіяльності
28
6
22
4.1.
Фізична підготовка. Спортивні ігри.
   22
4
18
4.2.
Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога
6
2
4

5
РОЗДІЛ V.
Підсумкове заняття

2

2

-
5.1.
Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Поза сіткою
годинРАЗОМ:
216
52
164

Зміст програми

РОЗДІЛ І
ВСТУПНА ЧАСТИНА ( 6 год)

1.1. Вступне заняття (2 год)
 Стан і можливості туризму і краєзнавства на сучасному етапі. Зміст і завдання роботи гуртка, особливості роботи юних істориків-краєзнавців.

1.2. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (2 год)
Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті.
Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, в туристських подорожах та краєзнавчих експедиціях.

1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю (2 год)
Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03. 2006  № 237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”.

РОЗДІЛ ІІ.
КРАЄЗНАВСТВО (150 год)

2.1.Актуалізація знань попереднього року навчання (2 год)
Повторення основних тем попереднього року навчання, контрольна перевірка рівня туристсько-краєзнавчих знань, умінь та навичок.

2.2. Підведення підсумків краєзнавчої експедиції.
Підготовка письмового звіту про експедицію (20 год)
Підсумкова робота з польовим щоденником, зібраними під час експедиції письмовими та усними джерелами. Паспортизація маршрутів, пам’ятників історії та культури. Схема туристсько-краєзнавчого маршруту та його опис.
Пропаганда туристсько-краєзнавчої експедиції у навчальних закладах.
Практичні заняття.
Оформлення польового щоденника. Складання письмового звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію. Підготовка матеріалів, зібраних під час експедиції, для передачі в краєзнавчий музей навчального закладу. Оформлення звітної виставки.
Виступи зі звітом про туристсько-краєзнавчу експедицію у навчальному закладі, на конференції.

2.3. Організація туристсько-краєзнавчих експедицій (20 год)
Вивчення картографічного матеріалу району туристсько-краєзнавчої експедиції. Розробка маршруту експедиції. Вивчення історичних подій району експедиції за літературними та іншими джерелами.
Встановлення зв’язків з працівниками архівів, музеїв та інших наукових установ для одержання консультацій та інших необхідних довідок про район експедиції.
Виконання експедиційних завдань:
• вивчення матеріальної культури району експедиції;
• опитування населення про історію району експедиції;
• пошук безпосередніх учасників або очевидців різних історичних подій;
• вивчення фактів або подій за документами архівів, експонатами музеїв, першоджерелами;
• листи, спогади, документи, фотографії, розповіді, записані під час експедиції.
Практичні заняття.
Опис маршруту краєзнавчої експедиції. Оформлення записів щоденника. Зіставлення матеріалів, зібраних під час експедиції з опублікованими джерелами. Перевірка фактів і дат, виявлених у ході експедиції. Консультації з вченими та спеціалістами. Підготовка до звіту перед організацією, яка давала завдання перед експедицією. Підготовка та читання рефератів, повідомлень про історичне минуле та сучасне життя району експедиції. Оформлення стендів, фотоальбомів та інших матеріалів для передачі до краєзнавчого музею або кабінету. Пропаганда експедиції: проведення вечора, показ слайдів, фотографій, фільмів.

2.4.Археологічна спадщина рідного краю, організація роботи шкільного краєзнавчого музею  (16 год)
            Поселення та захоронення на території рідного краю. Стоянки та городища. Види захоронень: кургани, грунтові могильники. Археологічна розвідка та розкопки. „Відкриті листи” та правила роботи археологів. Фонди музею  та їх значення, правила відбору та збереження експонатів.
Практичні заняття.
          Визначення археологічних пам’ятників, участь у археологічних розкопках. Використання археологічних знахідок у роботі краєзнавчого музею, підготовка екскурсій для  музею, масові заходи в музеї.

2.5. Науково-дослідницька робота (42 год)
Оволодіння методикою краєзнавчого дослідження за різними видами джерел.
Краєзнавча бібліографія. Робота з бібліографічними покажчиками та бібліографічними каталогами. Друковані джерела. Статистичні джерела краєзнавства. Картографічні джерела. Архівні джерела. Фольклорні джерела. Пам'ятки історії та культури як джерела краєзнавчих досліджень.
Населення краю як об'єкт краєзнавчих досліджень. Господарство та його дослідження. Дослідження населених пунктів.
Вивчення документальних джерел про рідний край: походження назви села (міста), історія прізвищ та імен, найдавніші родини, родинне дерево. Види господарської діяльності, національний склад, культура, побут, історичні постаті та визначні люди рідного краю.
Практичні заняття.
Вивчення літератури з історії рідного краю та складання списку використаної та рекомендованої літератури, практична робота в архівах та інших наукових установах.  Записи спогадів старожилів та учасників історичних подій. Збирання та аналіз матеріалів, що надходять з різних джерел, їх використання в роботі.
Дослідницька робота з вивчення географічних назв та легенд. Складання родоводів. Написання статей за вибраною темою. Рецензування робіт однолітків.
Участь у польових краєзнавчих дослідженнях, всеукраїнських масових заходах щодо вивчення та збереження історико-культурних надбань та духовних традицій українського народу в рамках краєзнавчих рухів, експедицій, акцій тощо.

2.6. Природоохоронна діяльність (6 год)
Природа як об'єкт краєзнавчих досліджень. Природниче краєзнавство, його значення і сутність. Краєзнавче дослідження геологічної будови, рельєфу та корисних копалин. Краєзнавче дослідження кліматичних умов. Краєзнавче дослідження гідрологічних умов краю. Вивчення ґрунту, рослинності та тваринного світу.
Екологічні маршрути та екологічні стежки. Роль юних туристів- краєзнавців в охороні навколишнього середовища. Червона книга України.
Практичні заняття.
Заповідники та заказники як форма збереження окремих ділянок незайманої природи для наукових досліджень. Відвідання заповідників і заказників. Розробка екологічних проектів.

2.7. Записи історико-краєзнавчих досліджень
та  спостережень (10 год)
Об’єкти краєзнавчих досліджень. Практична значимість фіксації спостережень. Точність та історична достовірність записів. Правила фіксування історичних подій. Робота у фондах музеїв, архівах, бібліотеках. Виготовлення  копій з документів, зберігання документів. Спеціальний щоденник для записів історичних подій та порядок його ведення.
Практичні заняття.
Метеорологічні спостереження під час експедиції. Визначення зміни погоди за народними прикметами.  Фіксування історичних подій, робота з першоджерелами та каталогами. Ведення щоденника досліджень та спостережень. Використання архівних матеріалів у написанні краєзнавчих робіт. Практична робота з джерелами.
Підготовка рефератів, доповідей перед представниками громадських організацій та наукових установ.

2.8. Масові заходи: подорожі, зльоти, конференції,   конкурси тощо
(34 год)
Вивчення Положень та Умов проведення масових заходів з учнівською та студентською молоддю. Правила туристських змагань. Основні принципи суддівства змагань. Таблиці штрафів.
Практичні заняття.
Визначення мети і завдань експедиції. Підбір групи та розподіл обов'язків. Підготовка спорядження та топографічних матеріалів.

РОЗДІЛ ІІІ.

ТУРИСТСЬКА-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА (30 год)

3.1. Туристське та спортивне орієнтування
Топографічна підготовка (6 год)
Загальні відомості про спортивне орієнтування. Масштаби спортивних карт. Умовні знаки на спортивних картах. Види змагань у спортивному орієнтуванні.
         Геодезія і картографія. Види картографічних матеріалів, що використовуються під час туристсько-краєзнавчих походів та експедицій.
Практичні заняття.
Вимірювання і відкладення відстаней на карті за допомогою лінійки, циркуля, курвіметра. Викреслювання умовних топографічних знаків. Топографічний диктант. Викреслювання умовних знаків спортивних карт. Вправи з читання спортивних карт. Вправи на місцевості з орієнтування в заданому напряму, на маркованій дистанції.

3.2. Техніка пішохідного туризму (12 год)
Практичні заняття.
Правила змагань з пішохідного туризму, класифікація змагань, вимоги щодо класу дистанції змагань. Техніка подолання природних перешкод в різних умовах:
• рух по стежках (прийоми руху на підйомах і спусках);
• рух по трав’янистих схилах (способи „ялинка”, „серпантин”,
”спортивний”);
• рух через лісову хащу (способи подолання лісових завалів, буреломів,
скупчень валунів та інше);
• рух через болото, способи подолання перешкод;
• способи подолання водних перешкод (убрід, по камінню, по містках, „маятником”, навісна переправа).

3.3. Правила проведення змагань зі спортивного туризму. Участь у змаганнях. (12 год)
Загальні положення правил змагань з пішохідного туризму: класифікація змагань, допуск до участі в змаганнях, основні принципи визначення результатів.
Правила змагань з пішохідного туризму: вимоги до класу дистанції змагань, перелік і опис технічних етапів і спеціальних завдань, обладнання і маркування дистанції, таблиці штрафів.
Практичні заняття.
Змагання гуртківців на дстанціях „Смуга перешкод”, „Крос-похід (1-2 клас дистанції в залежності від рівня туристсько-спортивних навичок гуртківців).

РОЗДІЛ ІV.

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 (28 год)

4.1. Фізична підготовка. Спортивні ігри (22 год)
Вимоги до фізичного стану юних туристів-краєзнавців. Загальна та спеціальна фізична підготовка як фактор попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків. Ранкова гімнастика - важлива складова фізичної підготовки юних туристів-краєзнавців. Основи техніки оздоровчого бігу. Забезпечення безпеки на заняттях на воді. Спортивні ігри.
Практичні заняття.
Розучування техніки оздоровчого бігу, правильного дихання. Біг на 50 та 100 метрів, спеціальні бігові вправи, стрибки у довжину, через перешкоди.
Відпрацювання гімнастичних рухів з предметами. Удосконалення навичок гри в баскетбол, футбол, гандбол. Прийоми дій з партнером та протидії з суперником у відповідній грі, проведення естафет.
Вдосконалення техніки різних видів плавання.
Одноденний похід.

4.2. Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська)
медична допомога (6 год)
Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами, чистота ніг тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу).
Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі.
Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, рани, порізи, отруєння).
Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, живота, грудей.
Гостра судинна недостатність, непритомність, шок.
Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.
Практичні заняття.
Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів, розтягів тощо.
Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога при травмах та отруєнні  травами, грибами.


РОЗДІЛ V.
ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (2 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.

5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).

Прогнозований результат
Учні повинні знати:
    • основні історичні, археологічні та природні пам’ятки України;    документацію для проведення археологічних розкопок;  основні документи музейної справи;
• основні вимоги до звіту про краєзнавчу експедицію та туристський похід;
• краєзнавчу та іншу літературу з історії рідного краю;
• схему опису маршруту краєзнавчої експедиції;
• кіно-фотодокументи та інші джерела про історію рідного краю;
• правила безпеки учасників туристських походів та змагань, при подоланні перешкод, організації біваку;
• права та обов’язки учасників подорожей та змагань;
• основні положення Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України та Правил змагань із спортивного туризму;
• вимоги до походів різного ступеню та категорії складності;
 • основні види перешкод, що визначають рівень складності походу (відповідно до обраного виду туризму);
• особливості організації біваку;
• вимоги до організації харчування туристів;
• умовні знаки спортивної та топографічної карти, порядок проходження дистанцій на змаганнях зі спортивного орієнтування;
• туристські можливості регіонів України;
• краєзнавчу та спеціальну літературу з історії рідного краю;
• основні види краєзнавчих спостережень, які можуть здійснюватися в краєзнавчій експедиції чи туристському поході, інструменти (прилади), які при цьому застосовуються;
• місцеві ознаки погіршення та покращення погоди;
• симптоми основних видів травм та захворювань, які можуть статися в поході чи на змаганнях;
• порядок дій в екстремальній (аварійній) ситуації в поході чи на змаганнях, порядок надання першої долікарської допомоги;

Учні повинні вміти:
• працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою в архівах та інших наукових установах;
• розробляти анкети та запитальники;
• систематизувати зібраний краєзнавчий матеріал;
• оформляти звіт про краєзнавчу експедицію, виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка.
• орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрут за легендою, картою, долати дистанцію спортивного орієнтування в заданому напрямку та/або за вибором, по маркованій дистанції;
• розробляти маршрути експедицій та походів 1 - 3 ступеню складності (відповідно до обраного виду туризму);
• вимірювати відстані та визначати висоту предметів на місцевості різним способами;
• долати річку вбрід, по колоді, мотузці з перилами, навісній переправі, долати круті трав’яні та піщані схили (спуск спортивним способом та  підйом спортивним способом), траверс перешкоди;
• в’язати вузли, які застосовуються в туристських походах та в змаганнях;
• організувати бівак, розпалювати вогнище;
• складати меню для туристського походу;
• готувати їжу в похідних умовах на вогнищі;
• дотримуватися правил санітарії, гігієни і техніки безпеки;
• бережливо ставитися до обладнання та спорядження;
• оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;
• співпрацювати з ровесниками під час колективної роботи;
• складати звіт про краєзнавчу експедицію, технічний опис маршруту;
• надавати першу долікарську допомогу при травмах;
Учні повинні взяти участь в краєзнавчій експедиції, туристському поході.

БІБЛІОГРАФІЯ:
1. Бардін К.В. Азбука туризма. - М. : Просвещение, 1981.
2. Бамебанов І.В. Узлы.- М: 1998.
3. Байтеряков О.З. Загальна характеристика туристичних ресурсів України // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) - Херсон. Херсонський держ. пед. ун-т. -1998. -С. 185-187
4. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму (аспекти). - Дніпропетровськ : Промінь, 2002. -115 с. 5. 5.        5. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України. Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. - К: ВПЦ „Київський університет", 2001. - 395 с.
6. Берека В.Є., Шоробура І.М. Козаком мрію бути - К-П.: Абетка, 2004.
7. Биржаков М.Б. Введение в ТУРИЗМ. - СПб.: „Издательский дом Герда". 2003. - 320 с.
8. Боплан Г.Л. Опис України. К. : Наукова думка, 1991.
9. Вечерський В.В. Загальні відомості про історико-культурні ресурси в туристичних регіонах України //Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 2. - К: ЧП Кармаліта. - 1999. - С. 99-122.
10. Вихристенко Б.І. Сучасний стан і завдання розвитку туристичної галузі України // Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 1. - К: КМ-Трейдинг". - 1998. - Частина перша. - С11-18.
11. Ганопольський В.І. Уроки туризму .- К .: Шкільний світ.-2004.
12. Державний реєстр нерухомих пам'яток України національного значення. - К., 2001.
13. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм – К,: Альтерпрес, 2008.
14. Звоницький Е.М., Шестопалов Ю.Н. Спутник туриста - Х. : Везелица, 2003.
15. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" від 29.11.2003 . //www.rаdа. goy. Uа.
16. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р.// Урядовий кур'єр. -1995.-№171-172.-С. 5-6.
17. Історія України. – Знання, 1992.
18. Літвінов Д.А. Справочник туриста .- Дніпропетровськ : ЕЦ „Восхождение”, 2005.
19. Ковалевський Г.В., Абрамов В.В. Проблеми развития туризма в Украине: интегрированный подход // Туристично-краєзнавчі дослідження. Випуск 2. -К.: ЧП Кармаліта, 1999. - С. 19-28
20. Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні. – Кіровоград РВЦ Кіровоградського держ. пед. ун-ту, 2001. - 42 с.
21. Колотуха О.В. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні –Авангард,- 2008.
22. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота – К. Вища школа, 1995.
23. Краєзнавство. – К. : Пам’ятки України, 1994.- № 1,2.
24. Крачило М.П., Король О.Д. Сучасний туризм та його місце у суспільному виробництві // Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи. - К: ІВЦ „Слов'янський діалог". - 1995. - С. 57-63. І').
25. Кузик Б.М., Литвин Л.Г. Краєвид – Д. : АРТ ПРЕС, 2006.
26. Лозко Г.С. Українське народознавство - : К. Зодіак –ЕКО, 1995.
27. Любіцева О.О. Географія туризму в Україні // Географія та основи економіки в школі. - 1997. - № 2. - С.3-6
28. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів Світ, 1997.-259 с.
29. Наровлянський О.Д., Наровлянська М.Д., Пустовойт В.О. Шкільний туризм . – К .: Шкільний світ - 2009.
30. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих обєднань учнівської молоді (За заг. ред. Штангея Ю.В., - К., ІЗМН, 1996. - 368 с.)
31. Панов И.Н. Экологический туризм и его роль в устойчивом
развитии территорий // Вести МГУ. Сер.5. - 1998. -№ 6.-С. 13-18.
32. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і
студентською молоддю України / Наказ Міністерства освіти і науки
України від 24.03.2006 року 237 // Спортивний туризм. - К.:
Федерація спортивного туризмуУкраїни. - 2006. - № 9 - С. 36-57.
33. Петров В.П. Походження українського народу. – К., 1992.
34. Програма для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів (кол. укладачів; за ред. Омельченка Д.Г., – К., ІЗМН, 1996. - 124 с.).
35. Скуратівський В. Середотиждень. – К., 1992.
36. Чубинський П. Календарь народных обычаев и обрядов. – К. Музична Україна, 1993.


Від авторського колективу – Мельник В.В. (044) 238-06-66