четверг, 15 мая 2014 г.

ПРОГРАМА гуртка „Літературне краєзнавство”

ПРОГРАМА
гуртка „Літературне краєзнавство”

Основний рівень

Пояснювальна записка
Літературне краєзнавство розширяє і збагачує знання учнів про рідний край, реалізує інтерес до вивчення літературного та історико-культурного  надбання України та світу, допомагає пізнати красу мови через вивчення усної народної творчості, розвиває естетичний смак, формує туристсько-спортивні та краєзнавчі знання, уміння і навички засобами позашкільної освіти.
Програма розрахована на роботу з учнями, як правило, віком від 11 років і старших.
Програма передбачає навчання дітей в групах основного рівня протягом трьох років навчання.
На опрацювання навчального матеріалу відводиться по 216 годин на кожний рік.
Метою програми є формування ключових компетентностей особистості у процесі навчання та засвоєння учнями базових знань з туризму і краєзнавства.
Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:      
1. Пізнавальна компетентність: уміння спостерігати навколишній світ, знайомитися з пам’ятками літератури, історії і культури, фольклором, усною народною творчістю, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.
2. Практична компетентність: уміння оформляти літературно-краєзнавчі виставки, музеї, кабінети; орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, дотримуватися основних правил техніки безпеки  у туристських подорожах, експедиціях та змаганнях.
3. Творча компетентність: набуття досвіду по складанню літописів літературного життя рідного краю, літературно-художньої карти рідного краю чи оформлення літературно-художнього календаря, опису маршруту 1-2 денного походу, систематизація зібраного матеріалу, участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.
4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, виховання культури спілкування, виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність та інші), виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.
Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з літературного краєзнавства, окремих навчальних дисциплін.
В основу програми гуртка „Літературне краєзнавство” покладено базові блоки:
- літературне краєзнавство;
- спортивно-туристська підготовка;
- фізична культура та безпека життєдіяльності.
У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузях „Мови і літератури”, „Суспільствознавства”, „Здоров’я і фізичної культури”.
Програми включають відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з української мови та літератури, історії, географії, краєзнавства, основ фізичної культури та життєдіяльності тощо.
Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню термінології з літературної творчості, краєзнавства та туристсько-краєзнавчої роботи, практичній роботі із зібраним літературно-краєзнавчим матеріалом. Учні повинні набути навички роботи з компасом, картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я .
Заняття гуртка організовується таким чином: одне заняття - теоретичне, друге – практичне. Тривалість занять визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження і складає в академічних годинах (45 хвилин), Орієнтовне співвідношення теоретичних і практичних годин 1 : 6. Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту тем до реального життя. Періодичність екскурсій і практичних занять на місцевості – один раз на місяць. Необхідною умовою організації екскурсій і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.
При плануванні екскурсій, практичних занять, подорожей, експедицій та змагань беруться до уваги сезонні зміни погоди, додаткові можливості для реалізації запланованих заходів під час канікул.
Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального році проводиться літня туристсько-краєзнавча подорож (поза сіткою навчальних годин).
Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних методів навчання спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу  спрямованість.
На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців, саме: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інше), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (поглиблення знань, набуття вмінь та навичок), проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові), літературно-творчі, організаційно-масові методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається вивченню бібліографії, фольклору, усної народної творчості, знайомству з літературною творчістю та краєзнавчими об’єктами, зустрічам з цікавими людьми, відвідуванню історико-культурних об’єктів, спостережень за природою, спортивним та рухливим іграм з елементами туризму та інше.
Застосовуються різноманітні засоби навчання: експедиційні матеріали, бібліографії, наочні посібники, картографічний, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці екскурсій, експедицій, змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку та психофізичних особливостей  дітей відповідно до чинного Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08. 2004 № 651.
Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі літературних вечорів, змагань, вікторин, конкурсів, відвідуванні музеїв та екскурсійних об’єктів.
Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни  до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.  Теми подані у порядку зростання складності матеріалу.
У перші тижні занять необхідно провести батьківські збори, де розповісти про план роботи гуртка, розклад занять та особисте спорядження юного туриста для практичних занять та подорожей.
При проведенні навчально-виховного процесу в гуртку та з метою ефективного засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок використовуються засоби навчання відповідно до чинного Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів.
                                   
Основний рівень, перший рік навчання

Тематичний план
                                                               

Назва розділу, теми
Кількість годин
Усього
В тому числі
теоретичних
практичних
1
2
3
4
5


1

РОЗДІЛ І.
Вступна частина

8

6

2
1.1.
Вступне заняття
2
2
-
1.2.

Туристсько-краєзнавчі можливості України
2
-
2

1.3.
Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей
2
2
-
1.4.
Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
2
2
-

2
РОЗДІЛ ІІ.
Краєзнавство

142

36

106
2.1.
Історія виникнення літературної творчості
14
4
10
2.2.
Літературна творчість та історія релігій
16
4
12
2.3.
Фольклор
24
6
18
2.4.
Українська народна пісенна творчість
12
4
8
2.5.
Літературно-краєзнавча діяльність
50
12
38
2.6.
Художня література та історія рідного краю
16
4
12
2.7.
 Організація експедиції
10
2
8
   3.
РОЗДІЛ ІІІ.
Туристсько-спортивна підготовка
36
6
       30
3.1.
Підготовка туристсько-краєзнавчої подорожі. Вибір теми та району проведення заходу
2
1
1
3.2.
Туристське спорядження
2
1
1
3.3.
Організація харчування в подорожі
2
1
1
3.4.
Привали і ночівлі. Техніка безпеки при організації біваку
2
1
1
3.5.
Топографія. Орієнтування на місцевості
7
1
6
3.6.
Техніка руху групи на маршруті. Правила безпеки.
7
1
6
3.7.
Навчально-тренувальний похід
14
-
14
4.
РОЗДІЛ ІV.
Фізична культура та безпека життєдіяльності

28
4
24
4.1.
Загальна фізична підготовка
11
1
10
4.2.
Гімнастичні вправи
3
1
2
4.3.
Тренувальний похід
8
-
8
4.4.
Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога
6
2
4


5
РОЗДІЛ V.
Підсумкове заняття

2

2

-
5.1.

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Поза
сіткою годинРАЗОМ:
216
54
162

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

РОЗДІЛ І.
ВСТУПНА ЧАСТИНА  (8 год)

1.1. Вступне заняття (2 год)
Художня література і рідний край. Вибір та обґрунтування крає­знавчої програми гуртка.

1.2. Туристсько-краєзнавчі можливості України (2 год)
 Туристсько-краєзнавчі можливості регіонів України для проведення подорожей. Зв’язок туризму і краєзнавства.

1.3. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (2 год)
Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті.
Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, в туристських подорожах.

1.4. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (2 год)
Вивчення Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 року № 237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”.
Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Основні напрями робіт з підготовки подорожі. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей.


РОЗДІЛ ІІ
  КРАЄЗНАВСТВО (142 год)

2.1. Історія виникнення літературної творчості (14 год)
Історія та передумови виникнення літературно-художньої твор­чості людини в прадавні часи. Найдавніші мотиви легенд і міфів. Передумови виникнення релігії як основи прадавньої творчості. Легенди язичницького періоду словянських племен на території сучас­ної України. Легенди  язичницьких народів.
Практичні заняття.
Вивчення духовного та творчого надбання древніх народів під час екскурсій до краєзнавчих та історичних музеїв. Ознайомлення з літературою античного періоду.

2.2. Літературна творчість та історія релігій (16 год)
Літературна творчість як одне з головних духовних джерел народу. Історія релігій, Біблія і мораль. Біблійні сюжети та світова художня творчість.
Іудаїзм, християнство, іслам: виникнення та історія. Взаємо­проникнення релігій. Світовий духовний досвід.
Практичні заняття.
Практичне ознайомлення зі зразками духовної культури. Концерти духовної музики та співу. Ознайомлення з пам’ятниками історії, релігії та архітектури, їх доля в історії.

2.3. Фольклор (24 год)
Жанри фольклору. Проникнення біблійних сюжетів у фольклор. Героїчний епос. Історична пісня. Бувальщина. Казка. Обрядові піс­ні. Фольклор і народна мораль. Збирання фольклору рідного краю. Класична література та фольклор. Близькість історичної долі, духов­ності та моральних цінностей народів.
Практичні заняття.
Слухання платівок із запи­сами народної музика.
Розучування обрядових пісень. Походи по рідному краю. Екскурсії до етнографічних музеїв, музеїв народного побуту та архітектури.

2.4. Українська народна пісенна творчість (12 год)
Думи. Козацькі пісні. Чумацькі пісні. Стрілецькі пісні. Коломийка. Лірична народна пісня. Оцінка в народній пісенній творчості  історичних подій.
Практичні заняття.
Вивчення зразків україн­ської народної пісенної творчості. Відвідування концертів тощо.

2.5. Літературно-краєзнавча діяльність (50 год)
Ознайомлення з літературними джерелами. Збирання існуючого краєзнавчого матеріалу. Складання бібліографічних відомостей. Листування. Упорядкування запитань анкет, зразків усної народної творчості зі слів оповідача. Аналіз зібраного матеріалу. Зу­стрічі з літературознавцями, письменниками, перекладачами, журналістами, артистами, краєзнавцями, культурологами та ін. Ведення літературного щоденника; спеціального щоденника.
Походи, екскурсії, музейна діяльність. Робота за завданнями шкільних, державних, меморіальних музеїв.
Практичні заняття.
Робота з літературними та літературно-меморіальними музеями. Підготовка доповідей на визначену тему. Походи та екскурсії з елементами літературно-краєзнавчої діяльності,

2.6. Художня література та історія рідного краю (16 год)
Класична література та фольклор. Літературно-художній твір як історичний документ епохи. Історичний словник епохи. Твори художньої літератури про рідний край. Мемуарна література та істо­рія краю. Епістолярне надбання.
Практичні заняття.
Походи та екскурсії місцями життя і творчої діяльності письменників. Використання літературного твору як путівника. Складання екскурсійної легенди за допомогою літературних творів.

2.7. Організація експедиції (10 год)
Організація експедиції. Вибір та обґрунтування маршруту експедиції. Розподіл обов'яз­ків між членами групи. Добір необхідного краєзнавчого матеріалу. Оптимізація знань учасників експедиції.

РОЗДІЛ ІІІ.
ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА  ПІДГОТОВКА (36 год)

3.1. Підготовка туристсько-краєзнавчої подорожі (2 год)
Обґрунтування вибору району  маршруту експедиції залежно від мети і теми маршруту. План підготовки до експедиції. Ознайомлення з районом експедиції (літературні джерела, звіти про походи, зустрічі з учасниками походів в обраному районі, геологами тощо). Розробка маршруту. Поняття про кошторис подорожі та його складові частини.
Практичні заняття.
 Складання плану підготовки до дводенного навчально-тренувального походу. Розробка маршруту дводенного навчально-тренувального походу. Складання кошторису умовної багатоденної експедиції.


3.2. Туристське спорядження (2 год)
Загальні вимоги до спорядження (надійність, маса, компакт­ність, естетичність, відповідність призначенню). Групове та осо­бисте спорядження, його залежність від району експедиції, часу її проведення, способу пересування, тривалості. Принцип максимальної необхідності при доборі спорядження. Підготовка та ремонт споряд­ження. Укладання рюкзака.
Практичні заняття.
Складання переліків особистого та групового спорядження для умовного багатоденного похо­ду. Укладання рюкзаків різної конструкції.

3.3. Організація харчування в подорожі (2 год)
Значення правильної організації харчування в багатоденній туристсько-краєзнавчій експедиції. Режим харчування та водосолевий режим в експедиції. Калорійність, поживність, смакові якості та різ­номанітність харчування. Пакування, транспортування і зберігання продуктів. Приготування їжі в польових умовах; використання дарів природи. Облік витрат продуктів.
Практичні заняття.
Складання меню дводенного навчально-тренувального походу. Складання типового циклічного меню для багатоденної умовної експедиції.

3.4. Привали і ночівлі. Техніка безпеки при організації біваку (2 год)
Загальні вимоги до місць привалів і ночівель в експедиціях: безпечність, зручність, наявність питної води, дров. Улаштування місць привалів і ночівель; охорона природного середовища. Послідовність робіт: добір місця, планування табору, розподіл обов'язків, уста­новлення наметів, улаштування і розпалювання вогнища, заготівля дров, робота чергових, розміщення особистого спорядження тощо. Пос­лідовність встановлення наметів. Протипожежна безпека. Типи вогнищ та їх призначення. Порядок і чистота в місцях привалів і ночівель.
Практичні заняття.
Встановлення наметів. Улаштування місця для вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу.

3.5. Топографія. Орієнтування на місцевості (7 год)
Поняття про геодезію та топографію, їх значення в різних га­лузях господарства, військовій справі, туризмі. План і карта, їх подібність і відмінність. Види картографічних матеріалів, які вико­ристовують у туристсько-краєзнавчих експедиціях. Загальне поняття про масштаб карти. Топографічні умовні знаки та їх види. Форми рельєфу і способи його зображення на картах.
Загальне поняття про орієнтування на місцевості. Способи орієн­тувати на місцевості: за компасом, небесними світилами, ознаками місцевих предметів і явищ природи. Компас і його будова. Визначення сторін горизонту за компасом. Поняття про азимут. Поняття про опис маршруту - легенду. Орієнтування на місцевості за картою.
Практичні заняття.
Вимірювання і відкладання відстані на карті за допомогою лінійки, циркуля, курві­метра. Порівняння карти з місцевістю. Пошук на місцевості об’єктів, зображених на карті. Знаходження на карті об'єктів, які видно на місцевості. Вправа на читання рельєфу на карті та на місцевості. Визначання на карті свого місцезнаходження. Рух на місцевості з орієн­туванням за картою. Рух по маршруту за легендою та картою. Визна­чення за допомогою компасу сторін горизонту, магнітних азимутів. Рух за вказаним азимутом.

3.6. Техніка руху групи на маршруті. Правила безпеки (7 год)
Рух групи в пішому поході. Туристський стрій. Крок, темп, ін­тервал протягом для і протягом походу залежно від складності рель­єфу, рослинного покриву, ґрунту, інших природних умов. Особливості руху туристської групи в певному районі. Техніка безпеки під час руху в лісі з густим підліском, при підйомах та спусках крутими трав’янистими схилами, використання альпенштоків.
Практичні заняття.
Вироблення навичок руху ту­ристським строєм по рівній і слабо пересіченій місцевості з різними типами рослинного покриву, ґрунтів. Дотримання оптимального темпу, інтервалу руху. Набуття навичок руху по трав’янистих схилах, само­страхування альпенштоком.

3.7. Навчально-тренувальний похід (14 год)
Практичні заняття.
Проведення дводенного навчально-тренувального походу з практичним закріпленням знань, набут­тям навичок організації привалів, ночівель, приготування їжі на вогнищі, руху по пересіченій лісовій місцевості, подолання трав'я­нистих схилів, орієнтування на місцевості з компасом і картою.

РОЗДІЛ ІV.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА БЕЗПЕКА  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (28 год)

4.1. Загальна фізична підготовка (11 год)
Гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами. Режим праці, відпочинку і занять фізичною культурою.
Особиста гігієна туриста-краєзнавця: гігієна тіла, водні процеду­ри (вмивання, душ, плавання); гігієна взуття, одягу. Загар­тування: засоби та методика його застосування. Гартування сонцем, водою, повітрям. Шкідливий вплив паління та спиртного на здоров’я і працездатність.
Основні складові режиму дня.
Ранкова гімнастика - складова частина загальної фізичної під­готовки туриста. Час, місце і умови проведення ранкової гімнастики. Підготовча, основна і завершальна частини ранкової гімнастики. Ін­дивідуальні та групові вправи.
Ранкова гімнастика і водні процедура.
Практичні заняття.
Розучування кількох комп­лексів ранкової гімнастики; вправи підготовчої, основної і завер­шальної частин ранкової гімнастики.

Загальнорозвиваючі вправи
Похідний крок. Перехід з кроку на біг і з бігу на крок, зміна швидкості бігу. Ходьба вперед, назад, наліво, направо. Ходьба на носках, п’ятках, на внутрішній і зовнішній частинах стопи, рух у присі­данні й напівприсіданні, приставним і перехресним кроком. Ходьба з різними положеннями рук, поворотами тулуба. Біг уперед, назад, наліво, направо. Біг зі зміною швидкості й напрямку.
Вправи для м’язів рук і плечового поясу.
Вправи для ніг: піднімання, згинання ніг у колінах, тазостегнових суглобах; присідання, стрибки.
Вправи для шиї і тулуба: нахили з поворотами; піднімання пря­мих і зігнутих ніг, рухи зі зміною положення таза.
Практичні заняття.
Розучування різних видів ходьби і бігу, координації рухів тіла при зміні швидкості й напряму кроку і бігу. Вивчення вправ для рук, м’язів плечового поясу, шиї, тулуба для тренування різних груп м’язів.
Легка атлетика
Біг на короткі дистанції 30, 60, 100 м з різних вихідних по­зицій. Естафетний біг на короткі дистанції.
Біг на 400 і 800 м. Крос, біг по пересіченій місцевості.
Стрибки в довжину і висоту з розбігу. Потрійний стрибок. Ме­тання гранати, ядра.
Практичні заняття.
Біг на короткі дистанції. Відпрацьовування різних стартових позицій. Біг на середні дистан­ції. Відпрацьовування техніки подолання перешкод при бігу по пе­ресіченій місцевості, техніки стрибків у довжину і висоту.
Плавання
Правила поведінки біля водоймищ і на воді. Заходи безпеки під час проведення занять на місцевості.
Плавання на дистанції 25 і 50 м.
Практичні заняття.
Розучування різних видів плавання. Плавання на короткі дистанції. Удосконалення у вибраному виді плавання (індивідуальні заняття).

4.2. Гімнастичні вправи (3 год)
Гігієна гімнастичних вправ. Заходи безпеки при виконанні вправ на гімнастичних приладах.
Вправи без предметів: стійки, перепади (перевороти), перекочування, перевороти.
Вправа на гімнастичних приладах: на канаті, лаві, колоді, перекладині, гімнастичній стінці. Різні види вправ за допомогою гімнастичної стінки.
Вправа з предметами: скакалками, палицями, обручами, набивними м’ячами. Вправи з гантелями, еспандером, штангою.
Практичні заняття.
Підготовка місця для вико­нання гімнастичних вправ без предметів. Відпрацьовування стойок, перекидів, перекочувань, переворотів. Розучування різних видів вправ на гімнастичних приладах, вправ з предметами; відпрацьовування прийомів страхування партнера.

4.3. Тренувальний похід (8 год)
Гігієна туриста і режим дня в поході. Техніка подолання штучних і природних перешкод. Рух у колоні з вантажем.

4.4. Правила санітарії та гігієни.
   Перша (долікарська) медична допомога (6 год)
Правила особистої гігієни (дотримання режиму дня, ранкова гімнастика, калорійне харчування, догляд за шкірою, зубами, чистота ніг тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу). Гігієна харчування та водносолевий режим.
Захворювання, які найчастіше зустрічаються під час подорожей, їх симптоми та лікування. Профілактика захворювань і травм під час подорожі. Запобігання простудним захворюванням і обмороженням. Ме­дична допомога при потертостях і мозолях; обмороженнях і опіках; переохолодженнях; тепловому та сонячному ударах; гострих захворю­ваннях черевини (гострий живіт); порізах та інших пораненнях; забиттях; переломах і вивихах; непритомності; укусах змій, комах, тварин. Допомога потопаючому.
Похідна аптечка. Транспортування потерпілого. Способи транспортування. Догляд за потерпілим піл час транспортування.
Практичні заняття.
Накладання пов’язок, шин.
Практичні заняття.
Виготов­лення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця).

РОЗДІЛ V.
ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.

5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми  комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).

Основний рівень, другий рік навчання

Тематичний план


Назва розділу, теми
Кількість годин
Усього
В тому числі
теоретичних
практичних
1
2
3
4
5

1
РОЗДІЛ І.
ВСТУПНА ЧАСТИНА

14

4

10
1.1.
Вступне заняття
2
2
-
1.2.
Актуалізація знань попереднього навчального року. Техніка безпеки. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
2
2
-
1.3.
Опрацювання матеріалів багатоденної краєзнавчої експедиції
10
-
10

2
РОЗДІЛ ІІ.
Краєзнавство

140

42

98
2.1.
Діячі культури рідного краю: дослідження творчої спадщини
12
4
8
2.2.
Забуті імена. Повернення втраченої літературної спадщини
26
10
16
2.3.
Музейна та архівна діяльність
24
8
16
2.4.
Формування творчих навичок у літературному краєзнавстві
24
4
20
2.5.
Масові заходи: експедиції,
конкурси, конференції, екскурсії тощо
54
16
38
   3
РОЗДІЛ ІІІ.
Туристсько-спортивна підготовка
32
6
26
3.1.
Єдина спортивна класифікація України. Вимоги до присвоєння спортивних розрядів з туризму
1
1
-

3.2.
Порядок оформлення туристської маршрутної та звітної документації.
1
-
1
3.3.
Туристське орієнтування
6
2
4
3.4.
Тактика туристських походів
2
2
-
3.5.
Основи техніки пішохідного туризму. Подолання простих природних перешкод
8
1
7
3.6.
Проведення дводенного навчально-тренувального походу
14
-
14
4
РОЗДІЛ ІV.
Фізична культура та безпека життєдіяльності
28
4
24
4.1.
Загальна і спеціальна фізична підготовка туриста
17
1
16
4.2.
Спортивні та рухливі ігри
3
1
2
4.3.
Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога
8
2
6
5.
РОЗДІЛ V.
Підсумкове заняття
2
2
-
5.1.
Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Поза
сіткою годинРАЗОМ:
216
58
158

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

РОЗДІЛ І.
ВСТУПНА ЧАСТИНА (14 год)

1.1. Вступне заняття (2 год)
Зміст і завдання роботи гуртка на навчальний рік. Особливості роботи юних краєзнавців.

1.2. Актуалізація знань попереднього навчального року. Техніка безпеки. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю (2 год)
Актуалізація знань попереднього навчального року з основних тем літературного краєзнавства.
Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті. Протипожежна безпека  в туристських подорожах.
Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 року № 237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”.

1.3. Опрацювання матеріалів багатоденної краєзнавчої експедиції
(10 год)
Оформлення звітів краєзнавчої експедиції. Монтаж та облаштування експозиційного матеріалу. Рецензування роботи.

                                                  РОЗДІЛ ІІ.
КРАЄЗНАВСТВО (140 год)

2.1. Діячі культури рідного краю: (12 год)
дослідження творчої спадщини
Історія краю. Місця, пов’язані із життям і діяльністю діячів культури. Меморіальні музеї. Виставки, публікації, рідкісні видання тощо. Письменники-земляки. Вплив діячів культури на громадське та культурне життя. Сучасна література краю.
Практичні заняття.
Проведення читацьких конференцій, літературних вечорів, меморіальних вечорів тощо.
Зустрічі з літераторами. Упорядкування картотек даних про письменників та інших діячів культури. Походи, екскурсії, збирання літературно-краєзнавчого матеріалу та його обробка.

2.2. Забуті імена. Повернення втраченої
літературної спадщини (26 год)
Ознайомлення з новими та маловідомими публікаціями про забутих і загиблих письменників. Читання творів. Оцінка доробку літераторів.
Практичні заняття.
Пошук літераторів, листування та зустрічі з родичами, нащадками, друзями письменників та інших діячів культури. Збирання краєзнавчого  матеріалу. Читання творів. Початкова літературно-критична робота. Підготовка та проведення літературно-драматичних вечорів, читацьких конференцій тощо.

2.3. Музейна та архівна діяльність (24 год)
Пошуково-дослідницька робота з літературними та літературно-меморіальними музеями. Вміння працювати з книгою та іншими літературними джерелами. Історичний документ.
Практичні заняття.
Робота з документами. Добір та конспектування необхідних даних з обраної теми. Робота з каталогами. Робота в архівах.
Робота з упорядкування бібліографії. Навички самостійної роботи з джерелами. Опис літературних пам’ятників.

2.4. Формування творчих навичок у літературному краєзнавстві
(24 год)
Жанри прози. Газетні жанри. Жанри поезії. Основи поетики та версифікації. Формування естетичних і літературних уподобань.
Практичні заняття.
Творча робота під час мандрівок та екскурсій. Конкурси літературних щоденників, поезії. Літературні ігри. Відвідування літературних вечорів.

2.5. Масові заходи: походи, експедиції, екскурсії, конкурси,
конференції тощо (54 год)
Краєзнавчі масові заходи: походи, експедиції, екскурсії, конкурси. Вибір маршруту. Підбір необхідного краєзнавчого, картографічного та літературного матеріалу. Розподіл обов’язків між членами групи.  Перевірка спорядження.
Практичні заняття.
Проведення походів, екскурсій. Екскурсійна робота. Впровадження та ведення щоденника гуртка. Оформлення зібраного матеріалу. Проведення літературних вечорів, читацьких конференцій, фольклорних вечорів тощо. Оформлення літературознавчих експозицій та виставок у музеї навчального закладу.
 Виступи перед школярами та батьками. Проведення вистав, концертів, вечорів тощо. Зустрічі з літераторами. Налагодження постійних зв’язків з письменниками. Обмін досвідом роботи з літературними гуртками, літературно-краєзнавчим активом інших шкіл, міст, сіл тощо. Сценарна робота. Залучення  громадськості до роботи гуртка.

РОЗДІЛ ІІІ.
ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА (32 год)

3.1. Єдина спортивна класифікація України. Вимоги до присвоєння спортивних розрядів з туризму (1 год)
Єдина спортивна класифікація України. Вимоги до присвоєння спортивних розрядів з туризму за участь у туристських походах та змаганнях.

3.2.  Види і порядок оформлення туристської маршрутної
та звітної документації (1 год)
Порядок оформлення туристської маршрутної документації. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії (МКК). Кошторис експедиції і його складові частини.
Структура письмового звіту про експедицію. Розподіл обов’язків між членами групи з підготовки окремих розділів звіту. Єдині вимоги до підготовки технічного опису маршруту: достовірність, точність орієнтирів, напрямків, відстаней; лаконічність; наявність додаткового ілюстрованого матеріалу і рекомендації щодо проходження складних ділянок (схеми проходження, фотографії тощо). Робота над звітом у польових і камеральних умовах.
Практичні заняття.
Практичне ознайомлення зі зразками заповнення маршрутних листів і книжок. Складання кошторису умовної багатоденної експедиції. Практичне ознайомлення з кращими звітами про туристсько-краєзнавчі експедиції інших груп. Складання звіту навчально-тренувального дводенного походу.

3.3. Туристське орієнтування (6 год)
Поняття «туристське орієнтування». Види туристського орієнтування:
• рух за заданим азимутом і картою;
• рух у заданому напрямку за картою з проходженням через контрольні пункти (КП);
• орієнтування на маркованому маршруті;
• рух за заданим азимутом і відстанню;
• рух без карти за легендою;
• визначення точки стояння.
Практичне заняття
Вироблення навичок з видів туристського орієнтування.

3.4. Тактика туристських походів (2 год)
Поняття «тактика походу». Основне завдання тактики – безпечне проходження запланованого маршруту. Залежність тактики походу від природних умов, господарської та туристської освоєності району походу, часу його проведення, протяжності та складності маршруту, підготовленості учасників і злагодженості дій групи.
Опрацювання питань тактики походу в підготовчий період, попереднє визначення основного і запасного варіантів маршруту та варіантів подолання складних ділянок місцевості, відходу з маршруту в разі аварійної ситуації; складання плану-графіка подорожі, режиму дня; підбір і підготовка необхідного спорядження, продуктів харчування, визначення місць  купівлі продуктів на маршруті.
Тактичні прийоми під час походу: регулярна розвідка місцевості за маршрутом, визначення порядку подолання перешкод, швидкості й ритму руху на маршруті залежно від природних умов, самопочуття учасників та інших факторів.
Практичні заняття.
Розробка плану-графіку проходження основних і запасних варіантів маршруту, відходів з маршруту в разі виникнення аварійних ситуацій. Організація і проведення розвідки на маршруті.

3.5. Основи техніки пішохідного туризму. Подолання простих природних перешкод (8 год)
Техніка руху і подолання природних перешкод у різних умовах. Принципи економії сил, раціональності руху і способу подолання перешкод, забезпечення безпеки учасників походу.
Особливості руху: по стежках, по трав’янистих схилах, через лісову хащу, через болото. Подолання водних перешкод. Техніка виконання переправ, страховка та самостраховка.
Практичні заняття.
Набуття навичок подолання простих перешкод:
• через болото по купинах;
• канави, рову, струмка за допомогою жердини;
• хащі, завалу;
• річки вбрід шеренгою (стінкою), із жердиною, «таджицьким» способом, обличчям один до одного тощо;
• рух по схилу (підйом, спуск, траверс) з альпенштоком;
• в’язання вузлів (провідник, подвійний провідник, швейцарський провідник, «вісімка», булінь, брамшкотовий, прямий, академічний, зустрічний, схоплюючий, грудної обв’язки, бесідки тощо).

3.6. Проведення дводенного навчально-тренувального походу (14 год)
Практичні заняття.
Проведення дводенного навчально-тренувального походу з практичним закріпленням знань, набутих навичок з організації привалів, ночівель, приготування їжі на вогнищі, руху по пересіченій лісовій місцевості, подолання трав’янистих схилів, орієнтування на місцевості за компасом і картою.

РОЗДІЛ ІV.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (28 год)

4.1. Загальна і спеціальна фізична підготовка туриста (17 год)
Загальна та спеціальна фізична підготовка туриста як фактори попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків, аварій тощо.
Гігієнічні передумови занять загальною фізичною підготовкою. Основи техніки оздоровчого бігу. Положення голови, тулуба, рук; розслаблення м’язів плечового поясу. Робота рук під час бігу. Постановка стопи на землю. Довжина кроку. Дихання під час бігу.
Біг на 100 м; біг з рівномірним прискоренням. Спеціальні бігові вправи. Біг на 400 м; біг з повторним прискоренням 15 - 20 м і вільний між ними. Біг на 2000 м.
Стрибки: у довжину, висоту, у «кроці» через перешкоду.
Метання м’яча та гранати з розбігу, вправи для розвитку та зміцнення зв’язок плечового та ліктьового суглобів.
Гімнастика. Організуючі вправи: фігурне марширування з різними перешикуваннями і поворотами без зупинок. Акробатичні вправи. Виси і упори. Опорні стрибки. Вправи на колоді (для дівчат).
Практичні заняття.
 Розучування техніки оздоровчого бігу, правильного дихання. Вивчення спеціальних бігових вправ, вільного бігу з рівномірним прискоренням, бігу зі зміною швидкості на різних ділянках дистанції. Відпрацювання елементів у стрибках у довжину і висоту. Виконання акробатичних вправ, висів і упорів, опорних стрибків, вправ на колоді.

4.2. Спортивні та рухливі ігри (3 год)
Значення рухливих ігор, різноманітності рухів. Швидкість, точність рухів, спритність, витривалість. Вольові якості людини, що сприяють досягненню мети в спортивній грі.
Баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, рухливі ігри, естафети.
Практичні заняття.
Удосконалення навичок гри в баскетбол, футбол, волейбол, гандбол за відповідними правилами. Додаткові завдання на певну гру. Прийоми дії з партнером та протидії із суперником у відповідній грі. Проведення естафет.
Плавання
Плавання як засіб фізичної підготовки та розвитку витривалості; розвиток дихальної системи та загартування організму.
Практичні заняття.
 Удосконалення техніки різних видів плавання. Розучування вправ, що передують плаванню. Вправи на спортивних приладах і без них.

4.3. Гігієна туриста. Перша (долікарська) медична
допомога (8 год)
Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами  тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір одягу та взуття). Гігієна харчування та водносолевий режим.
Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі. Запобігання простудним захворюванням і відмороженням.
Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, порізи, отруєння).
Потертості, мозолі тощо.
Переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, грудей, живота.
Гостра судинна недостатність, непритомність, шок.
Кровотечі. Види кровотеч. Внутрішні та зовнішні кровотечі. Правила та техніка накладання джгуту.
Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли внаслідок несприятливих метеорологічних умов (обмороження, простудні захворювання, тепловий та сонячний удари, сонячні опіки, снігова сліпота і переохолодження від вітру, води, холоду тощо).
Допомога при пораненнях, укусах отруйних змій, комах, лісових кліщів.
Отруєння та опіки отруйними дикоростучими рослинами.
Отруєння грибами.
Техніка накладання пов’язок. Принципи та методи реанімації.
Долікарська допомога при гострих захворюваннях черевної порожнини (гострий живіт).
Простудні захворювання. Лікування в польових умовах. Похідна аптечка.
Практичні заняття.
Демонстрація вправ загальної та спеціальної фізичної підготовки.
Практичні заняття.
Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів, розтягів, забиттів тощо.
Вивчення ознак і причин різних захворювань. Розпізнання цих ознак.
Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця).

РОЗДІЛ V.
ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (2 год)
Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.

5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
 Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).Основний рівень, третій рік навчання

Тематичний план


Назва розділу, теми
Кількість годин
Усього
В тому числі
теоретич-
них
практичних
1
2
3
4
5

1
РОЗДІЛ І.
Вступна частина
8
2
6
1.1.
Вступне заняття
2
2
-
1.2.
Актуалізація знань попереднього навчального року. Техніка безпеки. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
6
-
6

2
РОЗДІЛ ІІ.
Краєзнавство
148
46
102
2.1.
Літературними стежками України
4
2
2
2.2.
Давня українська література та фольклор. Літературні архіви
20
6
14
2.3.
Забуті імена. Шляхи повернення втраченої літературної спадщини
26
10
16
2.4.
Сучасна українська література. Літературні видання (періодика)
26
6
20
2.5.
Вступ до літературознавства
8
6
2
2.6.
Формування творчих навичок у літературі. Літературна освіта
12
4
8
2.7.
Література рідного краю
16
2
14
2.8.
Масові заходи: походи, науково-практичні конференції, експедиції тощо. Підготовка до масових заходів
36
10
26

3
РОЗДІЛ ІІІ.
Туристсько-спортивна підготовка
30
4
26
3.1.
Правила проведення змагань зі спортивного туризму. Участь у змаганнях
12
2
10
3.2.
Туристське та спортивне орієнтування
8
1
7
3.3.
 Туристське спорядження та відповідні вимоги техніки безпеки
2
1
1
3.4.
Техніка пішохідного туризму
8
-
8

4.
РОЗДІЛ ІV.
Фізична культура та безпека життєдіяльності
28
4
24
4.1.
Загальна фізична підготовка
18
1
17
4.2.
Спортивні та рухливі ігри
4
1
3
4.3.
Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога
6
2
4

РОЗДІЛ V.
Підсумкове заняття
2
2
-
5.1.
Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Поза сіткою годин


ВСЬОГО:
216
58
158

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

РОЗДІЛ І.
ВСТУПНА ЧАСТИНА (8 год)

1.1.Вступне заняття (2 год)
Зміст і завдання роботи гуртка на навчальний рік. Особливості роботи юних літераторів-краєзнавців.

1.2. Актуалізація знань попереднього навчального року. Техніка безпеки. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю (6 год)
Аналіз та систематизація зібраного матеріалу під час літньої експедиції. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю. Правила техніка безпеки.

РОЗДІЛ ІІ.
 КРАЄЗНАВСТВО (148 год)

2.1. Літературними стежками України (4 год)
Мемо­ріальні музеї, музеї-садиби, пам'ятні літературні місця України (огляд екскурсійних довідників та буклетів). Літературні музеї рідного краю.

2.2. Давня українська література та фольклор.                                 Літературні архіви  (20 год)
Збір, систематизація, дослідження, вивчення матеріалів, пов’я­заних з відкриттям, перекладом, аналізом, критикою „Велесової книги”. Власне трактування цієї пам’ятки давньоукраїнської культури.
Козацькі літописи та їх значення для історичної науки і літературознавства.
Пошуково-дослідницька робота з літературними та літературно-меморіальними музеями. Вміння працювати з книгою, іншими літературни­ми джерелами, з історичним документом.
Літературні архіви. Робота в архівах.
Практичні завдання.
Робота з документами. До­бір матеріалів до обраної теми. Робота із каталогами. Робота в архівах. Підготовка тез.
Упорядкування бібліографії. Вироблення навичок самостійної ро­боти. Опис літературних пам’яток. Підбір тем до науково-практичної конференції.

2.3. Забуті імена. Шляхи повернення втраченої
літературної спадщини (26 год)
Ознайомлення з новими та маловідомими публікаціями про забу­тих, заборонених, репресованих та загиблих письменників. Читання тво­рів.
Робота над українськими поетичними збірками „Атом серця”, „Обрії”. Твори письменників та поетів української діаспори. Оцінка доробку літераторів.
Екскурсійна та пошукова робота у музеях.
Практичні заняття.
Підбір тем до науково-пра­ктичної конференції. Пошук сучасників, знавців та свідків літератур­ного процесу 30 - 80-х років. Листування, зустрічі з родичами, дру­зями письменників та інших діячів культури. Збирання краєзнавчого та літературознавчого матеріалу. Читання, обговорення, аналіз творів. По­чаткова літературознавча робота. Початкові навички рецензуван­ня наукових робіт. Підготовка літературно-драматичних вечорів, чита­цьких конференцій тощо.

2.4. Сучасна українська література. Літературні видання (періодика)
(26 год)
Практичні заняття та пошук нового матеріалу в редак­ціях газет, журналів,  видавництв.
Сучасна література (літературно-критичний огляд). Вплив діячів літератури і культури на суспільно-громадське та культурне життя су­часної держави. „Дух нації”, українська ментальність, особливість фі­лософії світосприйняття українців у сучасній українській літературі.
Літературно-критичні видання України (огляд та аналіз періо­дичної преси з питань літератури та літературознавства).
Практичні заняття.
Підбір тем до науково-пра­ктичної конференції. Читання творів сучасних письменників та критич­них оглядів з питань літератури в періодичних виданнях.
Проведення читацьких конференцій, літературних вечорів, від­відання ювілейних вечорів та участь у них тощо. Зустрічі з літерато­рами.
Упорядкування картотек письменників та інших діячів культури.
Походи, екскурсії, збирання літературознавчого матеріалу та його обробка. Попереднє визначення орієнтовних районів пошуку та ро­боти за тематикою літньої подорожі.

2.5. Вступ до літературознавства (8 год)
            Обґрунтування вибору теми. Основи бібліографії. Визначення основної думки наукової роботи. План-конспект, анотація, реферат.
Практичні заняття.
Конспектування, складання картотеки, робота над аналізом критики на літературний твір.

2.6. Формування творчих навичок у літературі (12 год)
Жанри прози. Жанри поезії. Газетні жанри. Поглиблення знань, умінь, навичок літературної творчості.
Написання літературно-критичної статті (рецензії, відгуку). Розподіл гуртківців за напрямами роботи (доповідачі-науковці, співдоповідачі, рецензенти, критики, опоненти, представники мас-медіа). Остаточне затвердження план-конспектів доповідей.
Практичні заняття.
Творча робота під час екс­курсій, подорожей, походів. Взаємоперевірка, рецензування робіт гуртківців. Складання списку літератури. Помітки на полях, як засіб удосконалення тексту.
Конкурси власних поезій, прози, газетних статей, літературних щоденників. Літературні ігри. Читання та обговорення ро­біт гуртківців (план-конспектів, авторефератів, статей-відгуків, ре­цензій).

2.7. Література рідного краю (16 год)
Сучасна літературна доля краю. Письменники-земляки. Видавнича доля нових творів. Зустрічі, вечори, конференції, диспути за участю сучасних письменників, критиків, літературознавців, видавців.
Практичні заняття.
Читання творів письменників-земляків, авторські читання, знайомство з творами, що не потрапили до друку. Походи, екскурсії, збирання літературознавчого матеріалу, його обробка.

2.8. Масові заходи: походи, науково-практичні конференції, експедиції. Підготовка до масових заходів (36 год)
Участь у масових заходах.
Вибір маршруту. Підготовка необхідного краєзнавчого, картографіч­ного та літературного матеріалу. Листування як складова літературної творчості та підготовки подорожі.
Розподіл обов’язків між членами групи. Складання анкет, визначення основних питань пошуку. Підбір та перевірка необхідного спорядження.

РОЗДІЛ ІІІ.
ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА (30 год)

3.1. Правила проведення змагань зі спортивного туризму.           Участь у змаганнях (12 год)
Загальні положення правил змагань із спортивного туризму: класифікація змагань, допуск до участі в змаганнях, порядок їх проведення, основні принципи визначення результатів, обладнання і маркування дистанцій, таблиці штрафів.
Практичні заняття.
 Змагання гуртківців на дистанціях „Смуга перешкод”,  „Крос-похід”  (дистанції І або ІІ класу в залежності від фактичного рівня туристсько-спортивних навичок гуртківців).

3.2.Туристське та спортивне орієнтування (8 год)
Туристське та спортивне орієнтування. Їх подібність і відмінність. Поняття „Крос-похід”. Особливості проведення змагань з пішохідного туризму на дистанції „Крос-похід”.
Особливості орієнтування в різних природних умовах: ліс, гірська місцевість, в умовах обмеженої видимості тощо. Рух за вказаним азимутом. Дії групи при втраті орієнтування.
Практичні заняття.
Виконання завдань на місцевості для набуття навичок з видів орієнтування. Рух за вказаним азимутом при обході перешкод на маршруті. Змагання між гуртківцями з орієнтування.

3.3. Спеціальне туристське спорядження
та відповідні вимоги техніки безпеки (2 год)
Поняття „спеціальне туристське спорядження”. Види спеціального туристського спорядження, його призначення і способи застосування. Саморобне спеціальне туристське спорядження. Вимоги техніки безпеки до спеціального туристського спорядження.
Практичні заняття.
Практичне використання спеціального туристського спорядження (затискачі, спускові та гальмуючі пристрої, мотузки різних застосувань тощо).
           
3.4. Техніка пішохідного туризму (8 год)
Способи подолання природних перешкод із застосуванням спеціального туристського спорядження.
Фізичні тренування. Розминки загально фізичного стану після сну, перед виходом на маршрут. Вправи активного відпочинку на привалах, місцях ночівлі та днювань. Темп і ритм руху групи. Періодичність навантажень і відпочинку. Гігієнічні вимоги до виконання фізичних вправ у поході.
Практичні заняття.
Відпрацьовування дій взаємодопомоги, транспортування потерпілого та його вантажу. Розучування вправ фізичної розминки перед походом і вправ активного відпочинку.
Подолання перешкод середньої складності на заздалегідь обладнаних дистанціях (полігонах):
• подолання струмка, рову, неширокої річки за допомогою підвісної мотузки «маятник»;
• переправа через річку вбрід з використанням поручнів;
• переправа через річку по навісній переправі;
• переправа по мотузці з поручнями;
• переправа через річку, яр по колоді;
• підйом по схилу з використанням поручнів;
• спуск по схилу (у тому числі спортивним способом);
• траверс схилу;
• подолання болота по жердинах.
Участь у змаганнях І - ІІ класу з подоланням туристської смуги перешкод.

РОЗДІЛ ІV.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (28 год)

4.1. Загальна фізична підготовка (18 год)
Просторові, силові, швидкісні параметри фізичної підготовки туриста. Інтенсивність, об’єм  виконання вправ, перевірки фізичного стану у процесі навантажень.
Зони інтенсивності виконання вправ фізичного тренування: відновлювальна, підтримуюча, розвиваюча, спринтерська. Тренування за методикою застосування максимальних зусиль. Розучування вправ, що потребують концентрації сили. Вправи на опір з елементами протидії.
Статичні та динамічні вправи.
Легка атлетика. Гімнастика. Кросова підготовка. Марш-кидок.
Практичні заняття.
Біг на короткі, середні та довгі дистанції. Стрибки з розбігу, з місця, у висоту. Легкоатлетичні вправи з додатковими завданнями.
Гімнастичні вправи
Гімнастичні вправи: силові, на гнучкість, виси; вправи на гімнастичних приладах. Кроси. Марш-кидок.
Медичний огляд туристів,  функціональний стан організму. Елементи самоконтролю стану здоров’я під час фізичної підготовки.
Практичні заняття.
Відпрацьовування методик самоконтролю за станом здоров’я та функціональним станом організму в цілому або окремих груп м’язів (бажано залучення спеціалістів фізкультурних диспансерів).
Плавання
Плавання у басейні, у відкритих водоймах на результат. Ігри на воді, водна естафета.
Допомога потерпілому на воді. Взаємодія і взаємовиручка в складних (емітованих) умовах.
Водні процедури.
Практичні заняття.
Тренування плавання різними стилями. Проведення водної естафети. Відпрацювання взаємодії і взаємодопомоги та допомоги потерпілому на воді.

Особливості тренувань з фізичної підготовки для дівчат і хлопців
Методика розвитку фізичних якостей хлопчиків і дівчат – спільне і відмінне. Рівні фізичного розвитку хлопчиків і дівчат.
Тривалість підготовчого періоду перед тренуванням для дівчат. Час тренування і навантаження для дівчат. Дозування повторень вправ і відстаней при бігу. Особливості м’язів у дівчат.
Практичні заняття.
Розучування загальних і специфічних вправ для дівчат. Індивідуальні заняття.
4.2.Спортивні та рухливі ігри (4 год)
Спортивні ігри: футбол, баскетбол, гандбол.
Рухливі ігри з додатковими завданнями. Комплексні спортивно-туристські ігри.
Змагання та конкурси (наприклад, «Кільцевий маршрут»).
Практичне заняття. Удосконалення навичок гри в футбол, баскетбол, гандбол. Вивчення різноманітних рухливих ігор і естафет. Розробка змагань-конкурсів і участь у них. Проведення спортивно-туристських ігор.

4.3. Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога
(6 год )
Правила особистої гігієни. Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі. Запобігання застудним захворюванням.
Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів.
Опіки, рани ріжучими та колючими предметами. Отруєння. Потертості, мозолі тощо.
Переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, грудей, живота.
Гостра судинна недостатність, непритомність, шок (ступені шоку).
Кровотечі. Види кровотеч. Внутрішні кровотечі. Правила та техніка накладання джгута.
Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли внаслідок несприятливих метрологічних умов: обмороження, замерзання, простудні захворювання.
Тепловий та сонячний удари, сонячні опіки, снігова сліпота. Переохолодження.
Допомога при травмах і захворюваннях, пов’язаних з отруйними рослинами та грибами.
Рани, нанесені дикими тваринами, укуси отруйних змій, комах, лісових кліщів.
Отруєння та опіки отруйними дикоростучими рослинами.
Техніка накладання пов’язок.  Принципи та методи реанімації.
Долікарська допомога при гострих захворюваннях черевини (гострий живіт).
Простудні захворювання. Лікування в польових умовах. Похідна аптечка.
Практичні заняття. Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів, розтягів, забоїв тощо.
Практичні заняття. Вивчення ознак і причин різних захворювань. Розпізнавання цих ознак. Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця).
РОЗДІЛ V.
ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання.

5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році.
Проведення експедиції, наприклад, по Черкащині - „Тарасовими шляхами” (Лисянка, Будище, Хлипнівка, Гудзівка, Звенигородка, Тарасівка, Боровиків хутір, Воронівка, Вербівка, Вільшана, Пединівка, Моринці, Кирилівка (Шевченкове), з актив­ним способом пересування із збором етнографічно­го, історичного та фольклорного матеріалів (поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).

Прогнозований результат
Учні повинні знати:
• краєзнавчу та спеціальну літературу з історії рідного краю;
• основні літературні, історичні та природні пам’ятки України;
• основні види краєзнавчих спостережень, які можуть здійснюватися в туристському поході та інструменти (прилади), які при цьому застосовуються;
• краєзнавчу та іншу літературу з історії рідного краю;
• схему та опис маршруту краєзнавчої експедиції;
• кіно, - фотодокументи та інші джерела про історію рідного краю;
• правила безпеки учасників туристських походів та змагань, при подоланні перешкод, організації біваку;
• права та обов’язки учасників туристських  подорожей;        
• основні положення Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України та Правил змагань зі спортивного туризму;
• вимоги до походів різного ступеню та категорії складності;
• особливості організації біваку в обраному виді туризму;
• вимоги до організації харчування туристів;
• умовні знаки спортивної та топографічної карти, порядок проходження дистанцій на змаганнях зі спортивного орієнтування;
• туристські можливості різних регіонівУкраїни;
• місцеві ознаки погіршення та покращення погоди;
• симптоми основних видів травм та захворювань, які можуть статися в поході чи на змаганнях;
• порядок дій в екстремальній (аварійній) ситуації в поході, порядок надання першої долікарської допомоги;
• основні вимоги до звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію.
Учні повинні вміти:
• працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою в архівах, бібліотеках та наукових установах;
• розробляти анкети та запитальники;
• систематизувати зібраний краєзнавчий матеріал;
• оформляти звіт про краєзнавчу експедицію, виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка літературного краєзнавства;
• орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрут за легендою, картою, долати дистанцію спортивного орієнтування в заданому напрямку та/або за вибором, по маркованій дистанції;
• розробляти маршрути краєзнавчих експедицій та походів 1 - 3 ступеню складності;
• вимірювати відстані та визначати висоту предметів на місцевості різним способами;
• долати річку вбрід, по колоді, мотузці з перилами, навісній переправі, круті трав’яні та піщані схили (спуск спортивним способом, підйом спортивним способом), траверс, перешкоди за допомогою маятника;
• в’язати вузли, які застосовуються в туристських походах та  на змаганнях;
• організувати бівак, розпалювати вогнище;
• складати меню для туристського походу чи краєзнавчої експедиції;
• готувати їжу в похідних умовах на вогнищі;
• дотримуватися правил санітарії, гігієни і техніки безпеки;
• бережливо ставитися до обладнання та спорядження;
• оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;
• співпрацювати з ровесниками під час колективної роботи;
• надавати першу долікарську допомогу при травмах, вивихах тощо;
Учні повинні взяти участь в краєзнавчій експедиції, туристському поході.

БІБЛІОГРАФІЯ:
1.                  „Атом серця”, Українська поезія першої половини XX століття. - К.: „Веселка”. 1993.
2.                  Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство. Навчальний посібник.- К.: Альтерпрес, 2008
3.                  Бака М.М., Корж В.П. Фізична та військово-патріотичне виховання молоді. Навчально-методичний посібник.- К.: Пошуково-видавниче агентство”Книга пам’яті”, 2004.
4.                  Біблія.
5.                  Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К.: Довіра, 1992.
6.                  Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис.-Т.1,2.-К:
 Обе­ріг, 1991.
7.                  Давня українська література. Хрестоматія.- К.: Освіта, 1992.
8.                  Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм. Навчальний посібник .-К.: Альтерпрес, 2008
9.                  Демчишин А.П. Рухливі і спортивні ігри в школі. – К.: Освіта, 1992.
10.               Іваненко О. Тарасові шляхи. - К.: Дитвидав, 1981.
11.               Кодыш Е.Н. Соревнования туристов. – М., 1990
12.               Коцюбинський М. «Тіні забутих предків». - К.: Рад, письменник, 1968.
13.               Крисаченко В.С. Українознавство.Посібник.-К.: Либідь, 1996.
14.               Купрін А.М. Занимательно об ориентировании. –М., 1980.
15.              Лесін В.М. Літературознавчі терміни.-К.: Рад. школа, 1985.
16.              Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. Навчальний посібник.-К: Альтерпрес, 2008.
17.               Наровлянський О.Д., Наровлянська М.Д., Пустовойт В.О. Шкільний туризм . –К .: Шкільний світ - 2009.
18.               Огієнко І. Українська культура.-К.: Довіра, 1993.
19. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих обєднань учнівської молоді (За заг. ред. Штангея Ю.В., - К., ІЗМН, 1996. - 368 с.)
20. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство.Навчальний посібник.-К.: Альтерпрес, 2008.
22. Патрушев В.І. Українська діаспора у світі, Довідник –К, 1993.
23. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (наказ Міністерства освіти і науки України № 237 від 24.03.2006).
24. Правила змагань зі спортивного туризму (затверджені наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 24.04.2008 р.). Видання Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. – К. 2008.
25. Пріцак О. Походження Русі. Альманах. Хроніка 2000. – К.1992-1995, № 1-10.
26. Програми для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів (кол. укладачів; за ред. Омельченка Д.Г., – К., ІЗМН, 1996. - 124 с.).
27. Репресоване краєзнавство. Збірник. Рідний край.- К.: 1991.
28. Розлилися круті бережечки. Українські народні пісні та думи. - К,: Веселка, 1985.
29. Скуратівський В. Берегиня. Збірник.- К.: Радянський письменник, 1987.
30. Скуратівський В. Місяцелік. - К.: Перлина, 1993.
31. Скуратівський В. Покуть.- К.: Довіра, 1992.
32. Скуратівський В. Святвечір.- К.: Перлина,1994.
33. Спутник туриста / Сост. К.Й.Вахлис. – К.1983.
34. Таланчук О. Духовний світ українського народу.- К.: Київський університет, 1992.
35. Українка Л. Лісова пісня.-К.: Рад. письменник, 1972.
36. Українські народні думи та історичні пісні. Збірник.- К.: Веселка, 1993.
34. Франко І. Твори.- К.: Дніпро, 1982.
37. Шевченко Т.Г. Твори.-Т. 1-5.- К.: Дніпро, 1986.
38. Штюмер Ю.А. Краткий справочнык туриста. – М. 1985.
39. Щербачов В.В.. Секрети здоров’я і сили. – К.: Здоров’я, 1990.


Від авторського колективу – Бондарчук Д.О., Бондарчук О.С. – (044) 238-06-67

Комментариев нет:

Отправить комментарий