четверг, 15 мая 2014 г.

Довідка про стан самоосвітньої діяльності педагогів закладу

Довідка
про стан самоосвітньої діяльності педагогів закладу

Згідно річного плану роботи Центру директором та методистом  було проведено моніторинг діяльності керівників гуртків , метою якого було вивчення самоосвітньої  діяльності Методистом були розроблені заходи щодо здійснення моніторингу самоосвітньої  діяльності керівників гуртків. Це тести, анкети для педагогів,  аналіз щоденників самоосвіти.Протягом навчального року було проведено анкетування працівників на тему:
·                    Анкета для виявлення рівня готовності педагогів до самоосвітньої діяльності;
·                    Самомоніторинг керівника гуртка
·                    Заповнено діагностичну карту самоосвітньої діяльності.
·                    Самотест 

Кожен педагогічний працівник на початку навчального року складає індивідуальний план роботи на навчальний рік, а  протягом року веде  щоденник самоосвіти, в якому вказується  проведена методична робота з проблеми, яку обрали для вивчення та виходячи х проблемного питання ЦПРДТ.
Методична діяльність є однією з необхідних умов успішного професійного зростання педагога. Саме така діяльність спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість.
Методична діяльність керівника гуртка  має суттєве значення для реалізації на практиці раніше отриманої освіти, формування вмінь професійної педагогічної діяльності.У ЦПРДТ  створені належні умови для належної діяльності керівників гуртків, які будуються на діагностичній основі, за результатами моніторингу педагогічної, методичної підготовки педагогів.
Поряд із зовнішнім діагностуванням керівників гуртків спонукають до самооцінки і самоаналізу своєї діяльності:
- працює методичний кабінет, в якому можна знайти необхідну літературу;- створено каталог статей журналів;
- підготовлено методичні рекомендації з питань організації роботи гуртків, їх форм і методів;
- працює інтернет;
-є підшивка фахових журналів.
На початку навчального року кожен керівник гуртка  заповнює  діагностичну карту, де відзначає рівень ускладнень, які в нього виникають, а наприкінці заповнює методичну карту, де відтворює свою наукову, методичну, культурологічну, педагогічну і громадську діяльність. Карти дають можливість відстежувати ступінь зростання педагогічної майстерності вчителя.Умови для діяльності створюються на діагностичній основі, за результатами моніторингу педагогічної, методичної, психологічної підготовки керівника гуртка. Результати моніторингу зберігатимуться  протягом кількох років, щоб простежити особистісне зростання керівника гуртка.
За результатами діагнос­тики складається  програма  роботи над загальною  проблемою Центру так і особистим питанням, яке кожен керівник визначив для себе на початку навчального року.

Самоосвіта керівників гуртків  у міжатестаційний період проходить  як індивідуально  так і в методоб'єднаннях керівників гуртків, школі ППД та школі молодого  педагога.  Наприкінці кожного навчального року педагог заповнює методичну карту.

Також для керівників гуртків методистом проводились консультації з питань, які виникали у педагогів щодо  вибору  теми, педагогічної проблеми. Методистом надавалась  допомога педагогам  в  осмисленні та  доцільності своїх педагогічних ідей, виборі  та плануванні  шляхів  їх втілення залежно від індивідуальних можливостей.
Індивідуальна  робота керівників гуртків  реалізовувалась  через роботу в методоб'єднаннях  та школі ППД.

У Центрі  створено методичне об’єднання, на засіданнях якого педагоги вивчають та обговорюють  нормативно-правові документи, зокрема  Міністерства освіти і науки з питань удосконалення навчально-виховного процесу, заслуховують доповіді з актуальних питань навчання й виховання учнів, відвідують і аналізують навчальні заняття, виховні заходи, роблять огляд новинок літератури з педагогіки, психології, методик організації гурткових занять, аналізують навчальні програми, посібники, методичні рекомендації; аналізують якість знань, умінь і навичок учнів, їх вихованість; проводять моделювання навчальних занять, дискусії, розв'язання педагогічних завдань і ситуацій тощо.

З метою підвищення професійної компетентності керівників гуртків і забезпечення ефективності навчально-виховного процесу  для молодих педагогів, а їх більшість у Центрі, працює школа молодого педагога,  завданням якої є допомога молодим в оволодінні методикою проведення занять,    розв'язання актуальних проблем навчально-виховного процесу, які є новими в педагогічній теорії та практиці.
Планом школи передбачено проведення педагогічних тренінгів і турнірів, ділових ігор,  інших форм методичної роботи,  що спонукає педагогів до навчання і  активної творчої діяльності.
У процесі реалізації самоосвіти керівники гуртків  впроваджують у практику Центру головні педагогічні ідеї, положення, рекомендації, з урахуванням проблемних  питань, над якими  працює  Центр. .

Важлива роль в організації науково-методичної роботи Центру  належить методичному кабінету, який є центром самоосвіти педагогів. Оформлено  Інформаційні  стенди методичного кабінету: «Методична робота» та «Атестація   в ЦПРДТ», на яких  розміщені матеріали  по організації методичної роботи та атестаційні матеріали.
У методичному кабінеті знаходяться такі матеріали:
• офіційні документи про освіту, позашкільну освіту ;
• методична література;
• навчальні програми та деякі  посібники;
• методичні рекомендації;
• тематичні виставки;
• педагогічна преса (фахові журнали);
• методична аудіо- та відеотека;
• досвід роботи педагогів;
•  відкриті заняття;
• сценарії і виховних заходів, свят;
• педагогічні виставки, огляди.
Кожен керівник гуртка  проводить самоосвітню роботу за складеними індивідуальними планами.
Результати моніторингу свідчать, що всі керівники гуртків  мають допустимий рівень самоосвітньої діяльності. Усі досягнуті успіхи - це щоденна кропітка робота всього педагогічного колективу. І значна доля успіху - в систематичній самоосвітній діяльності кожного педагога.
Щодо оцінювання результатів самоосвіти керівників гуртків , то найчастіше адміністрація ЦПРДТ керується такими показниками: 
·                    рівень отримання додаткових знань вихованцями;
·                    рівень розвиненості професійних особистісних якостей;
·                    характер взаємин керівника гуртка  з вихованцями;
·                    рейтинг керівника гуртка;
·                    збереження контингенту вихованців  протягом року
·                    активність у науково-методичній роботі.
·                    Рейтинг участі у конкурсах, виставках, оглядах, фестивалях.
Серед кращих керівників гуртків, які систематично працюють над підвищенням свого фахового рівня можна назвати Грубер Л.В., голову МО керівників гуртків, керівника гуртків комп»ютерних технологій, Самусь В.В., керівника гуртків бісероплетіння, Гулович Л.В., керівника гуртків образотворчого мистецтва,Волошин М.І., керівника фольклорно-етнографічного гуртка, Галамба К.В., керівника натуралістичних гуртків; Сютрик В.М, керівника хореографічних гуртків
Адміністрація Центру   турбується про поліпшення  умов праці і доцільне використання робочого часу керівниками гуртків. Розклад занять  складено з урахуванням педагогічного навантаження педагогів та їх побажань; рівномірно розподілено між керівниками гуртків  громадські доручення, раціонально проводяться засідання педагогічних рад, зборів, нарад, шкіл, методоб»єднань. Керівники гуртків , відповідно до своїх планів, опрацьовували методичну літературу, відвідували відкриті заняття та виховні заходи. Відповідно до плану роботи керівники гуртків ( голови МО керівників гуртків)   звітують на засіданнях методичної ради, нараді при директору  про свою самоосвітню роботу.

Рекомендації:
1.Керівникам гуртків:
1.1. Систематично працювати над підвищенням рівня діяльності  педагога.
1.2. Домагатися повного виконання запланованої роботи, заповнити методичну картку та систематично вести щоденник самоосвіти.
2. Головам методичних об'єднань:
2.1. Включити в плани роботи звіти із методичної роботи керівників гуртків.
2.3. Провести творчі звіти керівників гуртків по закінченні навчального року.
3. Адміністрації ЦПРДТ:
3.1.Систематично працювати над удосконаленням здійснення моніторингу діяльності педагогів.


Методист Рудейчук М.М.

 2014 рік

Комментариев нет:

Отправить комментарий